網頁圖片
PDF
ePub 版

Α. D. 33.

ACTs 11ι. 23-26.-1ν. 1-6.

Α. D. 33.

And it shall come to pass, that every soul, which will not hear that Prophet

CHAP. IV.-VER. 1. shall be destroyed from among the people.

Λαλουντων δε αυτών προς τον λαόν, επί

στησαν αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός VER. 24.

του ιερού, και οι Σαδδουκαίοι, Και πάντες δε οι προφήται από Σα- And as they spake unto the people, μουήλ και των καθεξής, όσοι ελάλησαν, και | e the Priests, and the captain of the προκατήγγειλαν τας ημέρας ταύτας,

temple, and the Sadducees, came upon a Yea, and all the prophets

from Samuel, them, and those that follow after, as many as a See on Matt. ii. ver. 4. clause 1. have spoken, have likewise foretold of

See on Matt. iii. ver. 7. clause 1. these days. a See on Matt. xi. ver. 3.

VER. 2.

Διαπονούμενοι δια το διδάσκειν αυτούς VER. 23. Υμείς εστε υιοί των προφητών, και της και την ανάστασιν την εκ νεκρών.

τον λαών και καταγγέλλειν εν τώ Ιησού διαθήκης ής διέθετο ο Θεός προς τους πατέρας ημών, λέγων προς 'Αβραάμ και τα a Being grieved that they taught the σπέρματί σου ένευλογήθήσονται πάσαι αι people, και αnd preached through Jesus the πατριαι της γης.

resurrection from the dead. Ye are the children of the prophets,

a See on Matt. xxiii. ver. 13. and of a the covenant which God made See on Matt. xxij.ver. 30.clause 1. with our fathers, saying unto Abraham,

VER. 3. And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed.

Και επέβαλον αυτοίς τας χείρας, και a See on Matt. i. ver. 1. clause 3.

έθεντο εις τήρησιν εις την αύριον· ήν γάρ έσ

2

πέρα ήδη.

[ocr errors]

b

VER. 26.
a And they laid hands on them,

and Υμίν πρώτον ο Θεός, αναστήσας τον I put them in hold into the next day: for παΐδα αυτού Ιησούν, απέστειλεν αυτόν ευ- | it was noυ even-tide. λογούντα υμάς, έν τώ αποστρέφειν έκαστον

See on Μatt. Χ. ver. 17, 18. από των πονηριών υμών. a Unto you first, 6 God, having raised

VER. 4. up his Son Jesus, C sent him to bless

you, Πολλοί δε τών άκουσάντων τον λόγον, d in turning αφαy every one of you from | επίστευσαν και εγεννήθη ο αριθμός των his iniquities.

ανδρών ώσει χιλιάδες πέντε. a See on Matt. X. ver. 6. clause 1.

Howbeit many of them which heard • See on chap. ii. ver. 24. clause 1. the word believed ; and the number of

¢ Then shall the earth yield her in the men was about five thousand. crease; and God, even our own God, shall bless us. God shall bless us; and

VER. 5. all the ends of the earth shall fear him,

'Εγένετο δε επί την αύριον συναχθήναι Psal. Ixvii. 6, 7. Blessed be the God | αυτών τους "Αρχοντας και Πρεσβυτέρους and Father of our Lord Jesus Christ, και Γραμματείς εις Ιερουσαλήμ, who hath blessed us with all spiritual And it came to pass on the morrow, blessings in heavenly places in Christ, that their rulers and elders, and scribes, Εph. i. 3. d And the Redeemer shall come to

VER. 6. Zion, and unto them that turn from transgression inJacob, saith the LORD, και Ιωάννην, και Αλέξανδρον, και όσοι ήσαν

Και "Ανναν τον Αρχιερέα, και Καϊάφαν, Isa. iv. 20. And I will cleanse them εκ γένους αρχιερατικού. from all their iniquity, whereby they have sinned against me; and I will

a And Annas the High Priest, and Caipardon all their iniquities, whereby aphas, and John, and Alexander, and as they have sinned, and whereby they many as were of the kindred of the High have transgressed against me, Jer. Priest were gathered together at JerusaXxxiii. 8. See also on Matt. i. ver.

lem. 21. clause 3.

a See on Luke xxii, ver. 54.

Α. D. 33.

ACTS IV. 7-16.

Α. D. 33.

[ocr errors]

σωστας:

VER. 7.

VER. 12. Και στήσαντες αυτούς εν τω μέσω επυν Και ουκ έστιν εν άλλων ουδενί ή σωτηρία θάνοντο: 'Eν, ποία δυνάμει, και εν ποίω ονό- | ούτε γάρ όνομά έστιν έτερον υπό τον ουρανών ματι εποιήσατε τούτο υμείς;

το δεδομένον εν ανθρώπους, εν ω δεί σωθήναι * And when they had set them in the spiãs. midst, they asked, By what power,

a Neither is there salvation in any by what name, have ye done this? other : b for there is none other name

under heaven given among men shereby a See on Matt. x. ver. 17. clause 2.

we must be saved. and ver. 18. clause 1. b See on Matt. xxi. ver. 23.

. For other foundation can no man • See on chap. üi. ver. 6. clause 3. lay than that is laid, which is Jesus

Christ, 1 Cor. iii. 11. And this is the VER. 8.

record, that God hath given to us Τότι Πέτρος πλησθείς Πνεύματος αγίου, eternal life, and this life is in his Son. είπε προς αυτούς: "Αρχοντες του λαού, και | He that hath the Son, hath life: and the Πρεσβύτεροι του Ισραήλ,

that hath not the Son of God, bath not

life, 1 John v. 11, 12. And wbosoever Then Peter, filled with the Holy

was not found written in the book of Ghost, said unto them, Ye rulers of the life was cast into the lake of fire, Rev. people, and elders of Israel,

XX. 15. a See on Matt. 2. ver. 19, and 20. b See on Matt. i. ver. 21. clause 3. clause 1.

VER. 13.
VER. 9.

Θεωρούντες δε την του Πέτρου παρρησιαν Εί ημείς σήμερον ανακρινόμεθα επι ευες- και Ιωάννου, και καταλαβόμενοι ότι άνγεσία ανθρώπου ασθενούς, εν τίνι ούτος σέ- θρωποι αγράμματοι είσι και ιδιώται, εθαύ

μαζουν, εσεγίνωσκόν τε αυτούς ότι συ το If we this day be examined of the good 'inco hoar. deed done to the impotent man, by what

a Now when they saw the boldness of means he is made whole;

Peter and John, and perceived that they

were unlearned and ignorant men, they VER. 10.

marvelled ; and they took knowledge of Γνωστόν έστω πάσιν υμίν και παντί τω | them, that they had been with Jesus. λαώ Ισραήλ, ότι εν τω ονόματι Ιησού a See on Matt. x, ver. 19, and 20. Χριστού του Ναζωραίου, δν υμείς εσταυρώ- | clause 1. σατι, δν ο Θεός ήγειρεν εκ νεκρών, εν τούτω See on Luke xxi. ver. 15, clause 2. ουτος παρέστηκεν ενώπιον υμών υγιής.

VER. 14. Be it known unto you all, and to all

Τον δε άνθρωπος βλέποντες συν αυτές the people of Israel, a that by the name |εστώτα, τον τεθεραπευμένον, ουδέν είχαν bof Jesus Christ of Nazareth, whom ye artum. orucified, d whom God raised from the dead, even by him doth this man stand And beholding the man which was here before you whole.

healed standing with them, they could

say nothing against it. * See on chap. iii. ver. 6. clause 3. b See on Matt. ii. ver. 23. clause 1.

VER. 15. «See on Matt. xxvii.ver.35. clause 1. Κιλεύσαντες δε αυτούς έξω του συνεδρίου . See on chap. ii. ver. 24. clause 1. απελθείεν, συνέβαλον προς αλλήλους.

But when they had commanded them VER. 11.

to go aside out of the council, they conΟύτός έστιν ο λίθος ο εξουθενηθείς υφ' fered among themselves, υμών των οικοδομούντων, ο γενόμενος εις κεφαλήν γωνίας.

VER. 16. • This is the stone which was set at | τούτοις; ότι μεν γαρ γνωστόν σημεοϊν γέ

Λέγοντες· τί ποιήσομεν τούς ανθρώπους nought of you builders, which is becoins the head of the corner.

γονε δι αυτών, πάσι τοις κατοικούσιν Ιε* Soe on Matt. xxi. ver. 42.

ρουσαλήμ φανερόν, και ου δυνάμεθα αρνέσασθαι

[ocr errors]

this name.

A. D. 33.
ACTS IV. 16-24.

A. D. 33. Saying, "What shall we do to these b Commending ourselves to every men? for that indeed a notable miracle man's conscience in the sight of God, hath been done by them is manifest to all 2 Cor. iv. 2. For do I now persuade them that dwell in Jerusalem; and we men, or God? or do I seek to please cannot deny it.

men? for if I yet pleased men, I should a Then gathered the Chief Priests not be the servant of Christ, Gal.i. 10. and the Pharisees a council, and said,

c See on chap. v. ver. 29. What do we? for this man doeth

VER. 20. many miracles. If we let him thus alone, all men will believe on him ;

Ου δυνάμεθα γαρ ημείς, είδομεν και and the Romans shall come, and take ixotoapsv, fun laneīv. away both our place and nation, John a For we cannot but speak b the things xi. 47, 48.

which we have seen and heard. VER. 17.

a For though I preach the Gospel, I 'Axa' iva pod émi Faslov dannon sis have nothing to glory of: for necessity τον λαόν, απειλή απειλησώμεθα αυτούς μη- is laid upon me; yea, woe is unto me xéti rahsiy sai tõ óvópati ToÚTO undev? | if I preach not the Gospel. For if I ανθρώπων.

do this thing willingly, I have a rea But that it spread no further among

ward: but if against my will, a disthe people, b let us struitly threaten

them, pensation of the Gospel is committed that they speak henceforth to no man in unto me, 1 Cor. ix. 16, 17. See also

on Matt. X. ver. 5. clause 1.

b See on Luke xxiv. ver. 48. a See on Matt. xxiji. ver. 13. Now go, write it before them in a

VER. 21. table, and note it in a book, that it

Οι δε προσαπειλησάμενοι απίλυσαν αυmay be for the time to come for ever | τους, μηδέν ευρίσκοντες το, πώς κολάσωνται and over! That this is a rebellious | αυτούς, δια τον λαύν ότι πάντες έδόξαζον people, lying children, children that TOY OLÒN ini tố yeyoróti. will not hear the law of the LORD: Which say to the seers, See not; and

So when they had further threatened to the prophets, Prophesy not unto us

them, they let them go, finding nothing right things: speak unto us smooth how they might punish them, a because of things, prophesy deceits : Get you out the people : for all men glorified God of the way, turn aside out of the path, for that which was done. cause the Holy One of Israel to cease

a See on Matt. xiv. ver. 5. clause 1. from before us, Isa. XXX. 8–11. But

b See on Matt. ix. ver. 8. ye gave the Nazarites wine to drink;

VER. 22. and commanded the prophets, saying, Prophesy not, Amos' ii. 12.

'Ετών γαρ ήν πλειόνων τεσσαράκοντα και

άνθρωπος εφ' δν έγιγένει το σημείον τούτο VER. 18.

της ιάσεως. και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν αυ- For the man was above forty years old τοϊς το καθόλου μή φθέγγεσθαι μηδε διδά. on whom this miracle of healing was σκειν επί τω ονόματι του Ιησού.

shewed. And they called them, and commanded

VER. 23. them not to speak at all nor teach in the 'Απολυθέντες δε ήλθον προς τους ιδίους, name of Jesus.

και απήγγειλαν όσα προς αυτούς οι 'ΑρχιεVER. 19.

ρείς και οι Πρεσβύτεροι είσον. ο δε πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες And being let go, they went to their προς αυτούς είπον Ει δικαιόν έστιν ενώπιον | own company, and reported all that the του Θεού, υμών ακούειν μάλλον και του Θεού, | Chief Prests and elders had said unto κρίνατε.

them. * But Peter and John answered and

VER. 24. said unto them, Whether it be right in οι δε ακούσαντες, ομοθυμαδόν ήραν φωthe sight of God to hearken unto you morpos tòy @sèv, sal sinov ABOWOTA, OÙ more than into God, judge ye.

ο Θεός και ποιήσας τον ουρανών και την γήν : See on Mått. x. ver 28. clause 1. και την θάλασσαν, και πάντα τα εν αυτούς

[ocr errors]

A. D. 33.

ACTS IV. 24-27.

A. D. 33.

2

[ocr errors]

And when they heard that, they lift

VER. 25. up their voice to God with one accord, and said, a Lord, thou art God, which

ο δια στόματος Δαβίδ του παιδός σου hast made heaven and earth, and the sea,

είπών: Ινατί έφρύαξαν έθνη, και λαοί έμεand all that in them is;

λίτησαν κενά;

a Who by the mouth of thy servant · And Hezekiah prayed before the David " hast said, "Why did the heathen LORD, and said, O LORD God of Israel, which dwellest between the rage, and the people imagine vain things! cherubims, thou art the God, even

a See on chap. ii. ver. 30. clause 1.

b See on Matt. 2, ver. 20. clause 1. thou alone, of all the kingdoms of the earth; thou hast made heaven and

Why do the heathen rage, and the earth, 2 Kings xix. 15. Now there people imagine a vain thing? Psal.

ii. 1. fore, O LORD our God, I beseech thee, save thou us out of his hand, that all

VER. 26. the kingdoms of the earth may know

Παρέστησαν οι βασιλείς της γης, και οι that thou art the LORD God, even thou | άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά only, 19. Thou, even thou, art LORD TÕ Kupiou xal sarà Tou Xplotou autrū. alone: thou hast made heaven, the

a The kings of the earth stood up, and heaven of heavens, with all their host, the rulers were gathered together, against the earth, and all things thatare therein, the Lord, and against his Christ. the seas, and all that is therein, and thou preservest them all; and the host

a The kings of the earth set them. of heaven worshippeth thee, Neh. ix. selves, and the rulers take counsel to6. Happy is he that hath the God of gether against the Lord, and against Jacob for his help, whose hope is in bis Anointed, saying, Psal. ii.2. the LORD his God; Which made

VER, 27. heaven and earth, the sea, and all that therein is; which keepeth truth dysor paždá cou’incoữv, öv šXetras, 'Hapades

Συνήχθησαν γαρ επ' αληθείας επί των for ever, Psal. cxlvi. 5, 6. I, even I,

τι και Πόντιος Πιλάτος, συν έθνεσι, και am he that conformeth you : who art

λαούς Ισραήλ, thou, that thou shouldest be afraid of a man that shall die, and of the son of

For of a truth against thy a holy child man which shall be made as grass; Jesus, 5 whom thou hust anointed, both And forgettest the LORD thy Maker, Herod and a Pontius Pilate with the that hath stretched forth the heavens, Gentiles e and the people of Israel were and laid the foundations of the earth, gathered together. Isa. li. 12, 13. But the LORD is the & See on Mark i. ver. 24. clause 2. true God, he is the living God, and an b See on Luke iv. ver. 18. clause 2. everlasting King : at his wrath the c When Herod the king had heard earth shall tremble, and the nations these things he was troubled, and all shall not be able to abide his indigna- Jerusalem with him. And when he tion. Thus shall ye say unto them, had gathered all the Chief Priests and The gods that have not made the scribes of the people together, he de| heavens and the earth, even they shall manded of them where Christ should perish from the earth, and from under be born, Matt. ii. 3, 4. Then Herod, these heavens. He hath made the when he saw that he was mocked of earth by his power, he hath established the wise men, was exceeding wroth, the world by his wisdom, and hath and sent forth, and slew all the chilstretched out the heavens by his dis- dren that were in Bethlehem, and in cretion, Jer, X. 10–12. Now when all the coasts thereof, from two years I had delivered the evidence of the old and under, according to the time purchase unto Baruch the son of Ne- which he had diligently inquired of riah, I prayed unto the LORD, saying, the wise men, 16. The same day Ah, Lord God! behold, thou hast there came certain of the Pharisees, made the heaven and the earth by thy saying unto him, Get thee out, and great power and stretched-out arm, depart hence: for Herod will kill and there is nothing too hard for thee, thee, Luke xiii. 31. And Herod with xxxii, 16, 17.

his men of war set him at nougbt, and

[ocr errors]

A.D. 33.

ACTS IV. 27-31.

A. D. 33.

mocked him, and arrayed him in a grace, and granted signs and wonders gorgeous robe, and sent him again to to be done by their hands, Acts xiv. 3. Pilate, xxjii. 11.

And he went into the synagogue, and And when they had bound bim, spake boldly for the space of three they led him away, and delivered him months, disputing, and persuading to Pontius Pilate the governor, Matt. the things concerning the kingdom of xxvii. 2. Then released he Barabbas God, xix. 8. Praying always with all mto them: and wben he had scourged prayer and supplication in the Spirit, Jesus, he delivered him to be cruci- and watching thereunto with all perfied, 26.

severance and supplication for all e See on Matt. xxvii. ver. 20. saints; And for me, that utterance

may be given unto me, that I may open VER. 28.

my mouth boldly, to make known the Ποιήσαι όσα ή χείς σου και η βουλή σου | mystery of the Gospel, For which I am προώρισε γενέσθαι.

an ambassador in bonds; that therein For to do a whatsoever thy hand and I may speak boldly, as I ought to thy counsel b determined before to be speak, Eph. vi. 18—20. And many done.

of the brethren in the Lord, waxing a See on Matt. xxvi. ver. 24. clause 1.

confident by my bonds, are much Him, being delivered by the de- fear, Phil. i. 14. But even after that

more bold to speak the word without terminate counsel and foreknowledge

we had suffered before, and were of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain, Acts Philippi, we were bold in our God to

shamefully entreated, as ye know, at ii. 23. Surely the wrath of man shall speak unto you the Gospel of God, praise thee: the remainder of wrath shalt thou restrain, Psal. lxxvi. 10. For God hath not given us the spirit

with much contention, 1 Thess. ii. 2. Who verily was fore-ordained before of fear; but of power, and of love, the foundation of the world, but was

and of a sound mind. Be not thou manifest in these last times for you, therefore ashamed of the testimony of 1 Pet. i. 20.

our Lord, nor of mę his prisoner : but VER. 29.

be thou partaker of the afflictions of Και τα νύν, Κύριε, έπιδε επί τάς απειλές | the Gospel according to the power of avrão, sal dos Toñs doúdos ao merà map God, 2 Tim. i. 7, 8. At my first anδησίας πάσης λαλείν τον λόγον σου,

swer no man stood with me, but all

men forsook me: I pray God that it a And now, Lord, behold their threat

may not be laid to their charge. Notenings: band grant unto thy servants, withstanding the Lord stood with me, that with all boldness they may speak thy and strengthened me; that by me the word,

preaching might be fully known, and a Incline thine ear, O LORD, and that all the Gentiles might hear : and hear ; open thine eyes, O-LORD, and I was delivered out of the mouth of see; and hear all the word of Senna- | the lion, iv. 16, 17. cherib, which hath sent to reproach the living God. Of a truth, LORD,

VER. 30. the kings of Assyria have laid waste 'Εν τω την χείρά σου εκτείνειν σε εις ίαall the nations, and their countries, σιν, και σημεία και τέρατα γίνεσθαι δια του And have cast their gods into the fre: ονόματος του αγίου παιδός σου Ιησού. for they were no gods, but the work of

By stretching forth thine hand to heal; men's hands, wood and stone; there and that signs and wonders may be done fore they have destroyed them. Now, by the name of thy holy child Jesus. therefore, O LORD our God, save us

a See on Matt. x. ver. 8. clause 1. from his band, that all the kingdoms b See on Mark i. ver. 24. clause 2. of the earth may know that thou art the LORD, even thou only, Isa. xxxvii.

VER. 31. 17--20.

Και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος • Long time therefore abode they | εν ώ ήσαν συνηγμένος και επλήσθησαν speaking boldly in the Lord, which | άπαντες Πνεύματος αγίου, και ελάλουν τον gave testimony unto the word of his | λόγον του Θεού μετά παρρησίας,

:

b

« 上一頁繼續 »