網頁圖片
PDF
ePub 版

Α. D. 64.

EPH. 1. 21.-Ιν. 1-10.

Α. D. 64.

of the

VER. 91.

VER. 5. Αυτώ ή δόξα εν τη εκκλησία εν Χριστώ Εις Κύριος, μία πίστις, έν βάπτισμα, Ιησού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν.

a One Lord, bone faith, cone bap

tism. a Unto him be glory in the church a See on Luke ii. ver. 11. clause 3. b by Christ Jesus, throughout all ages, b See on 2 Cor. xi. ver. 4. world without end. Amen.

c See on Matt. xxviii. ver.19. clause 2. a See on Rom. xi. ver. 36. clause 2. b See on John xiv. ver. 13. clause 2.

VER. 6.

Είς Θεός και πατηρ πάντων, και επί πάγCHAP. IV-VER. 1. των, και διά πάντων, και εν πάσιν υμίν. Παρακαλώ ούν υμάς εγώ και δέσμιος εν a One God and Father of all, who is Κυρίω, αξίως περιπατήσαι της κλήσεως | above all, and through all, b and in you ής εκλήθησε,

all. a I therefore, the prisoner

a See on Matt. v. ver. 16. clause 3. Lord,) beseech you that ye walk worthy b See on John xiv. ver. 27. of the vocation wherewith ye are called, * Or, in the Lord.

VER. 7. a See on chap. iii. ver. 1.

“Εν δε εκάστω ημών εδόθη η χάρις κατά

το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. b That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, Col. i. 10.

2 But unto every one of us is given

gruce according to the measure of the VER. 2.

gift of Christ. Μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραό- a See on Matt. xxv. ver. 14. τητος, μετά μακροθυμίας, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη,

VER. 8. a With all lowliness and meekness, Διό λέγει: 'Αναβάς εις ύψος, ήχμαλώwith longsuffering, forbearing one an- τευσεν αιχμαλωσίαν, και έδωκε δόματα other in love ;

τούς ανθρώποις. a See on Gal. v. ver. 22, 23.

a Wherefore he saith, b When he as

cended up on high, he led * captivity VER. 5.

captive, and gave gifts unto men. Σπουδάζοντες τηρείν την ενότητα του

* Or, a multitude of captives. Πνεύματος εν τω συνδέσμω της ειρήνης.

a Thou hast ascended on high, thou a Endeavouring to keep the unity of bast led captivity captive: thou hast the Spirit in the bond of peace. received gifts for men ; yea, for the a See on Mark ix. ver. 50. clause 3. rebellious also, that the Lord God

might dwell among them, Psal. Ixviii. VER. 4.

18. “Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και bSee on Mark xvi. ver. 19. clause 2. εκλήθητε εν μια ελπίδα της κλήσεως υμών.

VER. 9. a There is one body, band one Spirit,

Το δε, 'Ανέβη, τι εστιν ει μη ότι και even as ye are called in one hope o κατέβη πρώτον είς τα κατώτερα μέρη της your calling. a See on Rom. xii. ver. 5.

a Now that he ascended, whut is it but b For by one Spirit are we all bap that he also descended first into the lower tized into one body, whether we be parts of the earth? Jews or Gentiles, whether we be bond a See on John iii. ver. 13. or free; and have been all made to

VER. 10. drink into one Spirit, 1 Cor. xii. 13.

• That, being justified by his grace, “Ο καταβάς, αυτός έστι και ο αναβάς we should be made heirs, according υπεράνω πάντων των ουρανών, ένα πληρώση to the hope of eternal life, Tit. iii. 7. τα πάντα.

[ocr errors]

For every

A. D. 64.
EPH. IV. 10–15.

A. D. 64. He that descended is the same also a For when for the time ye ought a that ascended up far above all heavens, to be teachers, ye have need that b that he might * fill all things.) one teach you again which be the first * Or, fulfil.

principles of the oracles of God ; and

are become such as have need of milk, a See on Mark xvi. ver. 19.

and not of strong meat. b See on Matt. xxviii. ver. 18.

one that useth milk is unskilful in the VER. 11.

word of righteousness : for he is a Και αυτός έδωκε, τους μεν, αποστό- them that are of full age, even those

babe. But strong meat belongeth to λους τους δε, προφήτας τους δε, ευαγ- | who, by reason of use, have their γελιστάς τους δε ποιμένας και διδασκά

senses exercised to discern both good λους"

and evil, Heb. v. 12-14. a And he gave some, apostles; and b Now I beseech you, brethren, some, prophets; and some, evangelists; mark them which cause divisions and and some, pastors and teuchers; offences contrary to the doctrine which a See on Matt. xxv. ver. 14. clause 2. Rom. xvi. 17. But I fear, lest by any

ye have learned ; and avoid them, VER. 12.

means, as the serpent beguiled Eve Tipos tòp xataptiomèo tây áybw, sis through his subtilty, so your minds

should be šgyoy diaxovias, siç oixodopesu toũ cápatos city that is in Christ, 2 Cor. xi. 3.

corrupted from the simpli. του Χριστού

And this I say, lest any man should For the perfecting of the saints, for beguile you with enticing words. For the work of the ministry, for the edify- though I be absent in the flesh, yet ing of a the body of Christ :

am I with you in the spirit, joying a See on Rom. xii. ver. 5. clause 1. and beholding your order, and the

stedfastness of your faith in Christ. VER. 13.

As ye have therefore received Christ Mέχει καταντήσωμεν οι πάντες εις την Jesus the Lord, so walk ye in him ; ενότητα της πίστεως, και της επιγνώσεως | Rooted and built up in him, and staTO ÚVŨ TOŨ OECĪ, els ärapee TÉNELOV, els blished in the faith, as ye have been μέτρον ηλικίας του πληρώματος του | taught, abounding therein withthanksΧριστού

giving. Beware lest any man spoil 1 Till we all come * in the unity of ceit, after the tradition of men, after

you through philosophy and vain dethe faith, and of the knowledge of the the rudiments of the world, and not Son of God, by unto a perfect man, unto after Christ, Col. ii. 4–8. Be not the measure of the stature of the full-carried about with divers and strange ness of Christ :

doctrines : for it is a good thing that * Or, into.

the heart be established with grace,

Heb. xiii. 9.
a See on John xvii, ver. 11. clause 6.
b Whom we preach, warning every

VER. 15.
man, and teaching every man in all
wisdom; that we may present every

'Αληθεύοντες δε εν αγάπη, αυξήσωμεν man perfectin Christ Jesus, Col.i. 28. | εις αυτόν τα πάντα, ός έστιν ή κεφαλή, και

Χριστός
VER. 14.

a But * speaking the truth in love, "Ινα μηκέτι ώμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι | may 5 grow up into him in all ellings, και περιφερόμενοι σταντί ανέμω της διδα

cwhich is the head, even Christ : σκαλίας, εν τη κυβεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδείας της πλάνης

Or, being sincere, a That we henceforth be no more a See on ver. 25. children, tossed to and fro, band car- b In whom all the building, fitly ried about with every wind of doctrine, framed together, groweth unto an by the sleight of men, and cunning holy temple in the Lord, Eph. ii. 21. craftiness, whereby they lie in wait to c See on Rom. xii. ver. 5. clause 1. deceive ;

:

Or, age.

b

A. D. 64.

EPH. IV. 16–21.

A. D. 64.

[ocr errors]

b

a Who being past feeling bhave given VER. 16.

themselves over unto lasciviousness, to Εξ ου πάν το σώμα συναρμολογούμειον | work all uncleanness 10th greediness. και συμβιβαζόμενον δια πάσης αφής της

a Speaking lies in hypocrisy; hav. επιχορηγίας, κατ' ενέργειαν εν μέτρω ενός ing their conscience seared with a hot εκάστου μέρους την αύξησιν του σώματος iron, 1 Τim. iv. 2. ποιείται, εις οικοδομής εαυτού εν αγάπη. b See on Rom. i. ver. 24–26.

a From whom the whole baly fitly joined together and compacted by that

VER. 20. which every joint supplieth, according to Υμείς δη ουχ ούτως εμάθετε τον Χρισ. the effectual working in the measure of tère every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.

a But yo have not so learned Christ; a See on John xvii. ver. 11. clause 6. a It is written in the prophets, And b See on Rom. xiv. ver. 19. clause 2. they shall be all taught of God. Every

man therefore that hath heard, and VER. 17.

hath learned of the Father, comTOūTO ou aéyo xai pagrúcorect by eth unto me, John vi. 45. What shall Κυρία, μηκέτι υμάς περιστατεϊν, καθώς I we say then ? Shall we continue in και τα λοιπά έθνη περιπατεί, έν ματαιό- sin, that grace may abound? God τητι του νοός αυτών.

forbid. How shall we that are dead This I say therefore, and testify in vi. 1,2. For the love of Christ con

to sin, live any longer therein? Rom. the Lord, that ye henceforth walk not as straineth us; because we thus judge, other Gentiles walk, a in the vanity of that if one died for all, then were all their mind,

dead : And that he died for all, that they a See on Acts xiv. ver. 15. clause 1. which live should not henceforth live

unto themselves, but unto him which VER. 18.

died for them, and rose again, 2 Cor. 'Εσκοτισμένοι τη διανοία, όντες απηλ. v. 14, 15. For the grace of God that λοτριωμένοι της ζωής του Θεού, διά τήν bringeth salvation hath appeared to äyrolav thy oo ay tv avtors, dià tàn Tága- all men, Teaching us, that, denying σιν της καρδίας αυτών:

ungodliness and worldly lusts, we

should live soberly, righteously, and a Having the understanding darkened, b being alienated from the life of for that blessed hope, and the glorious

godly, in this present world; Looking God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their appearing of the great God and our

Saviour Jesus Christ; Who gave himheart :

self for us, that he might redeem us * Or, hardness.

from all iniquity, and purify unto. a See on Acts xiv. ver. 16.

himself a peculiar people, zealous of

good works, Tit. ii. 11-14. But the For to be carnally minded is death ; but to be spiritually minded is life and him abideth in you: and ye need not

anointing which ye have received of peace : Because the carnal mind is that any man teach you: but as the enmity against God; for it is not subject to the law of God, neither in things,

and is truth, and is no lie, and

same anointing teacheth you of all deed can be. So then they that are in the flesh cannot please God, Rom. abide in him, 1 John ii. 27.

even as it hath taught you, ye shall viii. 6—8. And you, that were sometime alienated, and enemies in your

VER. 21. mind by wicked works, yet now hath

Εύγε αυτόν ηκούσατε, και εν αυτώ έδιhe reconciled, Col. i. 21.

δάχθητε, καθώς έστιν αλήθεια εν τω VER. 19.

'Ιησού Οίτινες απηλγηκότες εαυτούς παρέδω- If so be that ye have heard him, and καν τη ασελγεία, εις εργασίαν ακαθαρσίας | have been taught by him, as the truth is πάσης έν πλεονεξία.

in Jesus: VOL. III.

K

[ocr errors]

130

A. D. 64.

EPH. IV. 22-26.

A. D. 64.

b

of

της"

с

lusts ;

your mind;

VER. 22.

VER. 25.
'Αποθέσθαι υμάς κατά την προτέραν θειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού

Διό αποθέμενοι το ψεύδος, λαλείτε αλή-
αναστροφήν, τον παλαιών ανθρωπον τον ότι εσμεν αλλήλων μέλη.
φθειρόμενον κατά τας επιθυμίας της απά-

a Wherefore putting away lying, a That ye put off concerning the for: bour: <for we are members one

speak every man truth with his neighmer conversation, bthe old man, which

another. is corrupt according to the deceitful

• Ye shall not steal, neither deal a In whom also ye are circumcised falsely, neither lie one to another,

Remove from me the with the circumcision made without Lev. xix. 11. hands, in putting off the body of the way of lying; and grant me thy law sins of the flesh by the circumcision graciously, Psal. cxix. 23. These six of Christ, Col. ii. 11. But now ye things doth the Lord hate : yea, seven also put off all these ; anger,

wrath, look, a lying tongue, and hands that

are an abomination unto him : A proud
malice, blasphemy, filthy communi-

shed innocent blood, Prov. vi. 16, 17.
cation out of your mouth. Lie not
one to another, seeing that ye have and xii. 22. And they bend their
put off the old man with his deeds, tongues like their bow for lies: but
iii. 8, 9.

they are not valiant for the truth upon
b See on Rom. vi. ver. 6. clause 1.

the earth; for they proceed from evil c See on Rom. vii. ver. 11. clause 2.

to evil, and they know not me, saith

the LORD. Take ye heed every one VER. 23.

of his neighbour, and trust ye not in 'Ανανεούσθαι δε τω πνεύματι του νοός | any brother : for every brother will บน,

utterly supplant, and every neighbour a And be renewed bin the spirit of will walk with slanders. And they

will deceive every one his neighbour, a And be not conformed to this have taught their tongues to speak

and will not speak the truth: they world : but be ye transformed by the lies, and weary themselves to commit renewing of your mind, that ye may iniquity, Jer. ix. 3—5. Ye are of prove what is that good, and accepta- your father the devil, and the lusts of ble, and perfect will of God, Rom.

your father ye will do. He was a xii. 2. And have put on the new murderer from the beginning, and man, which is renewed in knowledge abode not in the truth, because there after the image of bim that created is no truth in him. When he speakhim, Col. iii. 10.

Not by works of eth a lie, he speaketh of his own: for righteousness which we have done, he is a liar, and the father of it, John but according to his mercy he saved viii. 44. Lie not one to another, seeus, by the washing of regeneration, ing that ye bave put off the old and renewing of the Holy Ghost, Tit.

man with his deeds, Col. iii. 9. But iii. 5. b For to be carnally minded is death: the abominable, and murderers, and

the fearful, and unbelieving, and but to be spiritually minded is life whoremongers, and sorcerers, and and peace, Rom. viii. 6.

idolaters, and all liars, shall have VER. 24.

their part in the lake which burneth Και ενδύσασθαι τον καινόν άνθρωπον, τον | with fire and brimstone: which is the κατά Θεόν κτισθέντα εν δικαιοσύνη και οσιό- second death, Rev. xxi. 8.

b These are the things that τητι της αληθείας.

shall

ye a And that ye put on the new man,

do; Speak ye every man the truth to b which after God is created « in righte- of truth and peace in your gates,

his neighbour ; execute the judgment ousness and true holiness.

Zech. viii. 16. • Or, holiness of truth.

c See on Rom. xii, ver. 5. a See on Rom. vi. ver. 4. clause 3.

VER. 26. b See on John i. ver. 13. clause 5. "οργίζεσθε, και μη αμαρτάνετε: ο έλιος

See on Rom. viii. ver. 29. clause 3. I pe ÉmidUÉTO ÉTÈ rõ napoprio peão ipãri

[ocr errors]

A. D. 64.

A. D. 64.

EPH. IV. 26–30.

* Be ye angry, and sin not ; b let not that so labouring ye ought to support the sun go down upon your wrath : the weak; and to remember the words à See on Matt. v. ver. 22. clause 3.

of the Lord Jesus, how he said, It is a See on Matt. v. ver. 24. clause 1.

more blessed to give than to receive,

Acts xx. 35. And that ye study to be VER. 27.

quiet, and to do your own business, Μήτε δίδοτε τόπον το διαβόλου.

and to work with your own hands, as

we commanded you; That ye may a Neither give place to the devil.

walk honestly toward them that are a Put on the whole armour of God, without, and that ye may have lack that ye may be able to stand against of nothing, 1 Thess. iv. i1, 12. For the wiles of the devil, Eph. vi. 11. we hear that there are some which Above all, taking the shield of faith, walk among you disorderly, working wherewith

ye shall be able to quench not at all, but are busy-bodies. Now all the fiery darts of the wicked, 16. them that are such we command and But Peter said, Ananias, why hath exhort by our Lord Jesus Christ, that Satan filled thine heart to lie to the with quietness they work, and eat HolyGhost, and to keep back part of the their own bread, 2 Thess. iii. 11, 12. price of the land ? Whiles it remained, a See on Matt. v. ver. 12. clause 1. was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power ?

VER. 29. Why hast thou conceived this thing in Πας λόγος σαπρός εκ του στόματος thine heart? Thou hast not lied unto pão rent &XTTOREVÉS B års' sitis syabòs men, but unto God, Acts v. 3, 4. Lest napos oixodoune rñs xpelas, ivc dã xágon Satan should get an advantage of us :

τοϊς ακούουσι. for we are not ignorant of his devices, a Let no corrupt communication pro2 Cor. ii. 11. Submit yourselves ceed out of your mouth, b but that which therefore to God. Resist the devil, is good to the use of edifying, that it and he will flee from you, Jam. iv.7. may minister grace unto the hearers. Be sober, be vigilant; because your • Or, to edify profitably. adversary the devil, as a roaring lion,

a Let your speech be alway with walketh about seeking whom he may grace, seasoned with salt, that ye may devour. Whom resist, stedfast in the know how ye ought to answer every faith, knowing that the same afflic

man, Col. iv. 6. But the tongue can tions are accomplished in your brethren that are in the world, 1 Pet. v. of deadly poison.

no man tame; it is an unruly evil, full

Therewith bless 8, 9.

we God, even the Father; and thereVER. 28.

with curse we men, which are made Ο κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μάλλον | after the similitude of God. Out of δε κοπιάτω, εργαζόμενος το αγαθόν ταΐς | the same mouth proceedeth blessing χερσίν, ίνα έχη μεταδιδόναι τώ χρείαν and cursing. My brethren, these έχoντι.

things ought not so to be, Jam. iïi. a Let' him that stole b steal no more:

8-10. e but rather let him labour, working

b See on Rom. xiv. ver. 19. clause 2. with his hands the thing which is good,

c Let your light so shine before d thut ye may have to give to him that men, that they may see your good needeth.

works, and glorify your Father which Or, distribute.

is in heaven, Matt. v. 16. Having

your conversation honest among the a Nor thieves, nor covetous, nor Gentiles : that whereas they speak drunkards, nor revilers, nor extor against you as evil doers, they may tioners, shall inherit the kingdom of by your good works, which they shall God. And such were some of you : behold, glorify God in the day of visibut ye are washed, but ye are justi- tation, 1 Pet. ii. 12. fied in the ame of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God, 1 Cor.

VER. 30. vi. 10, 11.

Και μη λυπείτε το Πνεύμα το άγιον του bSee on Luke iii. rer. 13.

Θεού, εν ω εσφραγίσθητε εις ήμέραν αποc I have shewed you all things, how | autpétews.

K2

« 上一頁繼續 »