網頁圖片
PDF
ePub 版
[ocr errors]

Α. D. 33. Α. D. 33.

LUKE XI. 49--54.-ΧΙΙ. 1-4 kill and crucify; and some of them And as he said these things unto them, shall ye scourge in your synagogues, the Scribes and the Pharisees began to and persecute them from city to city, urge him vehemently, and to provoke him Matt. xxiii. 34.]

to speak of many things; a See on Matt. xxiii. rer. 34.

VER. 54.
VER. 50.

'Ενεδρεύοντες αυτόν, και ζητούντες θη"Ινα εκζητηθή το αίμα πάντων των προ- ρεύσαι τι έκ του στόματος αυτού, ίνα καφητων, το εκχυνομενον από καταβολής κόσ. τηγορήσωσιν αυτού. μου, από της γενεάς ταύτης:

a Laying wait for him, and seeking to a That the blood of all the prophets, they might accuse him.

catch something out of his mouth, that which was shed from the foundation of a See on Matt. xxii. ver. 15. the world, may be required of this generation;

CHAP. XII.—VER. 1. [That upon you may come all the 'Εν οίς επισυναχθεισών των μυριάδων righteous blood shed upon the earth, του όχλου, ώστε καταπατείν αλλήλους, Matt. xxiii. 35.]

ήρξατο λέγειν προς τους μαθητές αυτού 2 See on Μatt. xxiii. ver. 35. clause1. πρώτον: Προσέχετε εαυτούς από της ζύμης

των Φαρισαίων, ήτις εστίν υπόκρισις. VER. 51.

In the mean time, when there were ga'Από του αίματος "Αβελ, έως του αίμα- thered together 8 an innumerable multiτος Ζαχαρίου, του απολομενού μεταξύ του rude of people, insomuch that they trode θυσιαστηρίου και του οίκου και λέγω υμίν | one upon another, he began to say unto έκζητηθήσεται από της γενεάς ταύτης. his disciples first of all, Beware ye of the

a From the blood of Abel, unto the leuven of the Pharisees which is hypocrisy. blood of Zacharias, which perished be

- See on Matt. iv. ver. 25. clause 1. tween the altar and the temple : Verily

See on Matt. xvi. ver. 6. I say unto you, it shall be required of

VER. 2. this generation. [From the blood of righteous Abel αποκαλυφθήσεται» και κρυπτον, δ ου γνωσ

Ουδέν δε συγκεκαλυμμένον εστίν, ουκ unto the blood of Zacharias, son of Oncetat. Barachias, whom ye slew between the temple and the altar, Matt. xxiii. 35.) not be revealed; neither hid, that shall

a For there is nothing covered that shall a See on Matt. xxiii. ver. 35.clause 2.

not be known. VER. 52.

a See on Matt. X. ver. 26. Ουαί υμίν τους νομικούς, ότι ήρατε την κλείδα της γνώσεως αυτοί ουκ εισήλθετι,

VER. S. και τους εισερχομένους εκωλύσατε. 'Ανθ' ών όσα εν τη σκοτία είπατε, εν 2 Woe unto you, Lawyers! for ye have έλαλήσατε εν τοίς ταμείοις, κηρυχθήσεται

τω φωτί ακουσθήσεται και ο προς το ούς taken away the key of knowledge: ye ena ini tūv dopátar. tered not in yourselves, and them that were entering in ye * hindered.

a Therefore whatsoever ye have spoken

in darkness shall be heard in the light; Or, forbad.

and that which ye have spoken in the ear, [But woe unto you, Scribes and in closets, shall be proclaimed upon the Pharisees, hypocrites ! for ye shut up

house-tops. the kingdom of heaven against men:

a See on Matt. x. ver. 27. neitber go in yourselves, neither suffer

VER. 4. ye

them that are entering to go in, Matt. xxiii. 13.)

Λέγω δε υμϊν τους φίλους μου: Μη φοa See on Matt. xxii, ver. 13.

βηθήτε από των αποκτεινόντων το σώμα,

και μετά ταύτα μη εχόντων περισσότερόν. VER. 53.

τι ποιήσαι. Λέγοντος δε αυτού ταύτα προς αυτούς,

a And I say unto you, my friends, Be ήρξαντο οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι | not afraid of them είiat kill the body, and δεινώς ενέχειν, και αποστοματίζειν αυτόν after that have no more that they can do. περί πλειόνων,

. See on Matt. X. ver. 28. clause 1.

[ocr errors]

for ye

Α. D. 33.

LUKE xi. 5-15.

Α. D. 33.

[ocr errors]

VER. 5.

VER. 11. Υποδείξω δε υμίν τίνα φοβηθήτε φο- "Οταν δε προσφέρωσιν υμάς επί τας συνβήθητε τον μετά το αποκτεϊναι, εξουσίας αγωγής και τας αρχάς και της εξουσίας, έχοντα εμβαλείν εις την γέενναν: ναι λέγω μη μεριμνάτε πώς ή τί απολογήσησθε, και υμίν, τούτον φοβήθητε.

τι είπητε· a Brut I will forewarn you whom ye a And when they bring you unto the syshall fear: Fear him which, after he hath nagogues, and unto magistrates and powkilled, hath power to cast into hell; yea, ers, take ye no thought how or what thing Ι say unto you, Fear him.

ye shall answer, or what ye shall suy: 2 See on Matt. x. ver. 28. clauses 2, a See on Matt. x. ver. 19. 3. VER. 6.

VER. 12. Ουχί πέντε στρουθία πωλείται ασσα- Το γαρ άγιον Πνεύμα διδάξει υμάς εν ρίων δύο, και ένα εξ αυτών ουκ έστιν επιλε- αυτή τη ώρα, και δεί ειπείν. λησμένον ενώπιον του Θεού

a For the Holy Ghost shall teach you in a Are not five spurrows sold for two the same hour what ye ought to say. * farthings? and not one of them is for- a See on Matt. x, ver. 20. gotten before God: * See Matt. x. ver. 29. margin.

VER. 13. a See on Matt. x. ver. 29.

Είπε δέ τις αυτού εκ του όχλου: ΔιδάσVER. 7.

καλε, είπε τώ αδελφή μου μερίσασθαι

μετ' εμού την κληρονομίαν. 'Αλλά και οι τρίχες της κεφαλής υμών

And one of the company said unto him, πάσαι ήρίθμηνται. Μή ούν φοβείσθε πολ.

Master, speak to my brother, that he diλών στρουθίων διαφέρετε.

vide the inheritance with me. But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore:

VER. 14. ye are of more value than many sparrows. ο δε είπεν αυτώ 'Ανθρωπε, τις με * See on Matt. x. ver. 30, 31. κατέστησε δικαστής ή μεριστών έφ' υμάς και VER. 8.

a And he said unto him, Man, who made Λέγω δε υμίν Πώς δς αν ομολογήση εν me a judge or a divider over you ? εμοι έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο υιός a Jesus answered, My kingdom is του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτώ έμπροσ. not of this world, John xviii. 36. θεν των αγγέλων του Θεού

VER. 15. a Also I say unto you, Whosoever shall confess me before men, him shall the Son Είπε δε προς αυτούς: “Οράτε και φυλάσof man also confess before the angels of σεσθε από της πλεονεξίας ότι ουκ εν τω God:

περισσεύειν τινι η ζωή αυτού έστιν εκ των a See on Matt. x. ver. 32.

υπαρχόντων αυτού. VER. 9.

And he said unto them, a Take heed, ο δε αρνησάμενός με ενώπιον των αν- and beware of covetousness: for a man's

life consisteth not in the abundance of the θρώπων, απαρνηθήσεται ενώπιον των αγ

things which he possesseth. γέλων του Θεού. a But he that denieth me before men,

a See on Matt. xiii. ver. 22. shall be denied before the angels of God.

D A little that a righteous man hath

is better than the riches of many * See on Matt. x. ver. 33.

wicked, Psal. xxxvii. 16. Better is VER. 1).

little with the fear of the LORD, than Και πάς ος έρεί λόγον εις τον υιόν του great treasure, and trouble therewith, ανθρώπου, αφεθήσεται αυτώ τω δε εις το | Ρτον. Χν. 16. How much better is it άγιον Πνεύμα βλασφημήσαντι ουκ αφεθή- to get wisdom than gold? and to get

understanding rather to be chosen than a And whosoever shall speak a word silver? xvi. 16. Better is an handful against the Son of man, it shall be for. with quietness, than both the bands full given him: but unto him that blasphem

with travail and vexation of spirit, eth aguinst the Holy Ghost, it shall not Eccles. iv. Therefore I say unto be forgiven.

you, Take no thought for your life, * See on Matt. xii. ver. 32.

what ye shall eat, or what ye shall

σεται.

A, D. 33.

LUKE XII, 15–20.

A.D. 33.

drink; nor yet for your body, what ye And he thought within himself, saying, shall put on. Is not the life more than IVhat shall I do, because I have no room meat, and the body than raiment? where to bestow my fruits ? Behold the fowls of the air : for they

VER. 18. sow not, neither do they reap, nor gather into barns ; yet your heavenly

Και είπε: Τούτο ποιησω καθελώ μου Father feedeth them. Are ye not τάς αποθήκας, και μείζονας οικοδομήσω much better than they? Matt. vi. 25, xai owa w insĩ hárta Tà yeripatá piou, 26. But godliness with contentment vai Tà åyabá pou. is great gain. For we brought nothing And he said, This will I do: I will into this world, and it is certain we can pull down my barns, and build greater; carry nothing out. And having food and there will I bestow all my fruits and and raiment, let us be therewith con

my goods. tent. But they that will be rich, fall

VER. 19. into temptation and a snare, and into

Και έρώ τη ψυχή μου ψυχή, έχεις many foolish and hurtful lusts, which | πολλά, αγαθά κείμενα εις έτη πολλά drown men in destruction and perdi- αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου. tion. For the love of money is the root of all evil; which while some co

And I will say to my soul, Soul, thou veted after, they have erred from the take thine ease, cat, drink, and be merry.

hast much goods laid up for many years; faith, and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man

VER. 20. of God, flee these things; and follow

Είπε δε αυτώ ο Θεός: "Αφρων, ταύτη after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness, 1 Tim. vi. c. à di grojaras, Tivt Estat;

τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσαν από 6-11. VER. 16.

But God said unto him, aThou fool! Elmi dè tapa boniy ogos aútcùs, Néyour this night * thy soul shall be required of 'Ανθρώπου τινός πλουσίου ευφόρησεν ή

thee: bthen whose shall those things be

which thou hast provided? χώρα And he spake a aparable unto them,

Or, do they require thy soul. saying, b The ground of a certain rich

* God shall likewise destroy thee for man brought forth plentifully:

ever: he shall take thee away, and a See on Matt. xiii. ver. S. clause 1. pluck thee out of thy dwelling-place, The tabernacles of robbers prosper, and root thee out

of the land of the and they that provoke God are secure :

living. Selah. The righteous also into whose hand God bringeth abun- shall see, and fear, and shall laugh at dantly, Job xii. 6. For I was envious him: Lo, this is the man that made at the foolish, when I saw the prospe- the abundance of his riches, and

not God his strength; but trusted in rity of the wicked. For there are no bands in their death; but their strength strengthened himself in his wickedis firm. They are not in trouble as

ness, Psal. lii. 5—7. Riches profit not other men; neither are they plagued in the day of wrath: but righteousness like other men. Therefore pride com

delivereth from death, Prov. xi. 4. passeth them about as a chain ; vio

As the partridge sitteth on eggs, and lence covereth them as a garment. hatcheth them not; so he that getteth Their eyes stand out with fatness : riches, and not by right, shall leave they have more than heart could wish, them in the midst of his days, and at Psal. Ixxiii. 3–7. Behold, these are

his end shall be a fool, Jer. xvii. 11. the ungodly who prosper in the world; b Though he heap up silver as the they increase in riches, 12. For he dust, and prepare raiment as the clay: maketh his sun to rise on the evil and He may prepare it, but the just shall on the good, and sendeth rain on the put it on, and the innocent shall dijust and on the unjust, Matt. v. 45. vide the silver, Job xxvii. 16, 17.

Surely every man walketh in a vain VER. 17.

shew; surely they are disquieted in Kal die hori?eto éautê, niyor. Ti vain : he heapeth up riches, and knowποιήσω, ότι ουκ έχω που συνάξω τους | eth not who shall gather therm, Psal. καρπούς μου;

xxxix. 6. Be not tbou afraid when

[ocr errors]

A. D. 33.

LUKE XII. 20-26.

A. D. 33.

[ocr errors]

vi. 25.]

Go to

one is made rich, when the glory of | ψυχή υμών, τί φάγητε" μηδέ τω σώματι, his house is increased : For, when he i lydúcnols. dieth, he shall carry nothing away; And he said unto his disciples, Therehis glory shall not descend after him; fore I say unto you, a Take no thought Though, while he lived, he blessed his for your life, what ye shall eat ; neither soul: (and men will praise thee when for the body, what ye shall put on. thou doest well to thyself:) He shall go to the generation of his fathers : [Therefore I say unto you, Take they shall never see light, xlix. 16-19. no thought for your life, what ye shall

eat, or what ye shall drink; nor yet VER. 21.

for your body, what ye shall put on, Ούτως ο θησαυρίζων εαυτώ, και μη εις | Μatt. vi. 25.) Θεόν πλουτών.

a See on Matt. vi. ver. 25. 31. a So is he that layeth up treasure for

VER. 23. himself, and is not brich towards Goda

“Η ψυχή πλεϊόν εστι της τροφής, και Lay not up for yourselves trea- το σώμα, του ενδύματος. sures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break body is more than raiment.

The life is more than meat, and the through and steal : But lay up for yourselves treasures in heaven, where and the body than raiment. Matt.

[Is not the life more than meat, neither moth nor rust doth corrupt, and where thievesdonot break through nor steal, Matt. vi. 19, 20.

VER. 24. now, ye rich men, weep and howl Κατανοήσατε τους κόρακας, ότι ου σπείfor your miseries that shall come upon | poυσιν, ουδέ θερίζουσιν· οίς ουκ έστι τα. you. Your riches are corrupted, and recov, audè å modhun, rci ó Oids tpépk av. your garments are moth-eaten. Your | τούς: πόσω μάλλον υμείς διαφέρετι των gold and silver is cankered ; and the FETEIāv; rust of them shall be a witness against a Consider the ravens : for they neither you, and shall eat your flesh as it were sow nor reap; which neither have storefire. Ye have heaped treasure to- house nor barn; and God feedeth them. gether for the last days, James v. How much more are ye better than the 1-3.

fowls? b Charge them that are rich in this world, that they be not high

[Behold the fowls of the air : for minded, nor trust in uncertain riches, they sow not, neither do they reap, but in the living God, who giveth us

nor gather into bams; yet your hea. richly all things to enjoy ; 'That they venly Father feedeth them. Are ye do good, that they be rich in good not much better than they ? Matt.

v. 26.] works, ready to distribute, willing to

a See on Matt. vi. ver. 26. communicate; Laying up in store for themselves a good foundation against

VER. 25. the time to come, that they may lay hold on eternal life, 1 Tim. vi. 17

Τίς δε εξ υμών μεριμνών δύναται προσ

Θεϊναι επί την ηλικίαν αυτού πήχυν ένα και 19. Hath not God chosen the

poor of this world rich in faith, and heirs a And which of you with taking thought of the kingdom which he hath pro

can add to his stature one cubit ? mised to them that love him? James

[Which of you by taking thought ü. 5. I counsel thee to buy of me gold can add one cubit unto his stature ? tried in the fire, that thou mayest be Matt. vi. 27.] rich; and white raiment, that thou a See on Matt. vi. ver. 27. mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear;

and

VER. 26. anoint thine eyes with eye-salve, that Εί ούν ούτε ελάχιστον δύνασθε, τι περί thou mayest see, Rev. iii. 18.]

των λοιπών μεριμνάτε και VER. 22.

If ye then be not able to do that thing Είπε δε προς τους μαθητές αυτού which is least, why take ye thought for Διά τούτο ύμϊν λέγω, μη μεριμνάτε τη | the rest ?

Α. D. 33.

LUKE XII. 27--35.

Α. D. 33.

[ocr errors]
[ocr errors]

VER. 27.

VER. 31. Κατανοήσατε τα κρίνα, πώς αυξάνει• ου Πλήν ζητείτε την βασιλείαν του Θεού, κοπιά, ουδε νήθει· λέγω δε υμίν, ουδέ Σο- και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν. λομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλετο aBut rather seek ye the kingdom of ως έν τούτων.

God; and all these things shall be added a Consider the lilies how they grow ; unto you. they toil not, they spin not? and yet I

(But seek ye first the kingdom of say unto you, That Solomon in all his God, and his righteousness; and all glory was not arrayed like one of these. these things shall be added unto you,

[Consider the lilies of the field, Datt. vi. 33.] how they grow: they toil not, neither a See on Matt. vi. ver. 33. do they spin : And yet I say unto

VER. 32. you, that even Solomon in all bis

Μή φοβού, το μικρόν ποίμνιον» ότι ευδόglory was not arrayed like one of these, Matt. vi. 28, 29.]

κησεν ο Πατήρ υμών δούναι υμίν την βασι

λείαν. Δ'See on Μatt. νι. ver. 28, 29.

Fear not, a little flock; for it is your VER. 28.

Father's Cgood pleasure d to give you the Ει δε τον χόρτον εν τω αγρώ σήμερον | kingdom. όντα, και αύριον εις κλίβανον βαλλόμενον, a Because strait is the gate, and ο Θεος ούτως αμφιέννυσι, πόσο μάλλον | narrow is the way, which leadeth unto υμάς, ολιγόπιστοι και

life ; and few there be that find it, alf then God so clothe the grass, which Matt. vii. 14. So the last shall be first, is to-day in the field, and to-morrow is and the first last : for many be called, cast into the oven, how much more will but few chosen, xx. 16.) he clothe you, Oye of little faith ? b See on Matt. v. ver. 9. clause 3.

(Wherefore, if God so clothe the c See on Matt. xviii. ver. 14. grass of the field, which to-day is, and d See on Matt. xxv. ver. 34. clause 3. to-morrow is cast into the

oven,
shall

VER. 33.
he not much more clothe you, O ye of
little faith? Matt. vi. 30.)

Πωλήσατε τα υπάρχοντα υμών, και a See on Matt. vi. ver. 30.

δότε ελεημοσύνην. Ποιήσατε εαυτούς βα

λάντια μη παλαιούμενα,θησαυρών ανέκλειπ. VER. 29.

τον, εν τοίς ουρανούς, όπου κλέπτης ουκ Και υμείς μη ζητείτε τι φάγητε, ή τι έγγίζει, ουδε σης διαφθείρει. πίητες και μη μετεωρίζεσθε.

a Sell that ye have, and bgive alms ; a And seek not ye what ye shall eat, or provide yourselves bags which war not what ye shall drink, * neither be ye of old, a treasure in the heavens that faileth doubtful mind.

not, where no thief approacheth, neither Ör. live not in careful suspense.

moth corrupteth.

a See on Matt. xix. ver. 21. clause 2. [Therefore take no thought, saying,

b See on Matt. v. ver. 42. clause 1. What shall we eat? or, What shall

See on Matt. vi. ver. 20. we drink? or, Wherewithal shall we be clothed ? Matt. vi. 31.)

VER. 34. a See on Matt. vi. ver. 31.

Όπου γάρ έστιν ο θησαυρός υμών, εκεί VER. 50.

και η καρδία υμών έσται. Ταύτα γαρ πάντα τα έθνη του κόσμου a For where your treasure is, there will επιζητεί υμών δε ο Πατήρ οίδεν ότι χρήζετε | your heart be also. τούτων.

. See on Matt. vi. ver. 21. a For all these things do the nations of the world seek after : and your Father

VER. 35. knoweth that ye luve need of these things.

"Εστωσαν υμών αι οσφύες περιεζωσμέ((For after all these things do the ναι, και οι λύχνοι καιόμενος Gentiles seek :) for your heavenly

a Let

your wins be girded about, and Father knoweth that ye have need of your lights burning ; all these things, Matt. vi. 32.]

a Stand therefore, having your loins . See on Matt. vi. ver. 32.

girt about with truth, and having on

C

b

[ocr errors]
« 上一頁繼續 »