99 Tokoh Muslim Dunia for Kids

封面
DAR! Mizan, 2007年9月1日 - 227 頁
99 Tokoh Muslim Dunia mengajak Adik-adik untuk mengenal 99 tokoh Muslim Dunia mulai dari teladan abadi, Rasulullah Saw. sampai seniman bidang perfilman, Musthapa Akkad. Kepribadian tokoh-tokoh dalam buku ini dapat menjadi teladan sekaligus penyemangat dalam menjalani kehidupan! 99 Tokoh Dunia dihimpun berdasarkan kategori; teladan abadi, khulafaur rasyidin, ummul mukminin, sahabat utama, wanita utama, khulafa dan sulthan, mujahid dan penakluk, imam mujtahidin, imam muhaditsin, ulama sirah dan tarikh, mufti dan mufasirin, 'alim 'ulama, ilmuwan, petualang, aktivis harakah, politisi dan negarawan, mufakirin, olahragawan, dan seniman. [DAR! Mizan, Cerita, Anak, Indonesia]
 

已選取的頁面

內容

Zaid bin Haritsah38
3
Zaid bin Tsabit 41
9
Abu Hurairah 43
13
Anas bin Malik45
9
Ummul Mukminin 15 Khadijah binti Khuwailid48
Aisyah binti Abu Bakar 51
5
Hafshah binti Umar53
9
Wanita Utama 18 Fatimah AzZahra
AlGhazali 134
103
Syaikh Nawawi AlBantani 136
107
Yusuf AlQaradhawi139
Alim Ulama 58 Jalaluddin Rumi 141
1
AlMawardi 143
5
Ibnu Rusyd144
7
Ibnu Khaldun 146
11
Ibnu Taimiyah 148

Nasibah binti Kaab58
Rabiah AlAdawiyah61
Maryam Jameelah62
Imam Mujtahidin 22 Hasan AlBashri
Abu Hanifah bin Numan66
3
Malik bin Anas AlAsbahi69
9
Muhammad Idris AsySyafii71
13
Ahmad bin Hanbal
Jafar AshShadiq
Zaid bin Ali Zainal Abidin 78
Mujahid dan Penakluk 29 Hamzah bin Abdul Muththalib80
Khalid bin Walid
Saad bin Abi Waqqash83
1
Amru bin Ash85
5
Usamah bin Zaid87
9
Thariq bin Ziyad
13
Saifuddin Quthuz92
19
Shalahuddin AlAyyubi94
23
Muhammad AlFatih96
27
Umar Mukhtar 98
31
Abdullah Azzam 100
35
Usamah bin Ladin102
39
Para Khulafa dan Sultan 41 Muawiyah bin Abi Sufyan 105
45
Umar bin Abdul Aziz 107
49
Abdurrahman AdDakhil 109
53
Abul Abbas AsSaffah110
55
Harun ArRasyid 112
59
Mutashim Billah115
65
Zhahir BiAmrillah117
69
Sulaiman AlQanuni 119
73
Sultan Abdul Hamid II121
77
Imam Muhaditsin 50 Imam AlBukhari 124
83
Imam AlMuslim126
87
Imam AtTirmidzi 128
91
Nashiruddin AlAlbani130
95
Mufti dan Mufasirin 54 Ibnu Katsir 133
101
Ibnu Qayyim AlJauziyyah 151
Abdul Qadir AlJailani152
Aidh Bin Abdullah AlQarni 154
Jamaluddin AlAfghani156
Muhammad Abduh 157
Malcolm X159
Ali Syariati 161
Tariq Ramadan163
Abu Raihan AlBiruni 165
1
AlKhawarizmi167
5
Ibnu Haitsam 169
9
Ibnu Sina 171
13
Abdullah AlIdrisi 174
19
Jabir bin Hayyan 175
21
Harun Yahya 177
25
Aktivis Harakah 78 Muhammad bin Abdul Wahab 180
31
Hasan AlBanna 182
Sayyid Quthub184
Taqiyuddin AnNabhani 185
Ali Bel Hadj 189
1
Politisi dan Negarawan 84 Faisal bin Abdul Aziz 192
7
Ayatullah Khomeini194
11
Dr Hasan AlTurabi 196
Mahmoud Ahmadinejad 197
Ulama Sirah dan Tarikh 88 Ibnu Ishaq200
Ibnu Hisyam 202
AthThabari 204
Khairuddin Pasha Barbarossa 206
Zheng He Cheng Ho208
Ibnu Batutah 210
Muhammad Ali 212
Hakeem Olajuwon217
5
George Weah219
9
Zinedine Zidane 221
13
Yusuf Islam224
Musthapa Akkad 227
5

常見字詞

關於作者 (2007)

Salman Iskandar lahir di Purwakarta kurang lebih abad yang lalu sebagai pengais bungsu enam bersaudara. Kegemarannya dalam menulis dimulai dari SD dan semakin terarah ketika terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Sastra UNPAD pada 1995 dengan spesialisasi Filologi. Semasa kuliah, pernah aktif sebagai redaktur artistik Buletin Aweuhan, dan Majalah Tangara. Juga menjabat sebagai Pemimpin Umum Majalah Ruyatul Islam dan Buletin INQILABI.

Dia juga pernah menjadi Senior Editor di Mizan Group, dan Salamadani. Kiprahnya dalam bidang penulisan dan editing dan pelatihan jurnalistik telah membuatnya mendapatkan gelar PREDATOR (Penulis, Trainer dan Editor) BUKU. Sampai tahun ini, lebih dari 60 buku telah ditulis olehnya untuk berbagai penerbit, dan lebih banyak lagi buku yang telah dia edit. Beberapa bukunya yang terkenal adalah kumpulan cerpen Impian Terindah, Spiderman I Will Kill You, Misteri Sofia dan setumpuk buku-buku khusus untuk anak-anak yang diterbitkan DAR! Mizan.

Selain menulis, hingga saat ini Salman aktif di berbagai organisasi. Dia juga sering diundang mengisi ceramah, mulai dari ceramah ibu-ibu, diskusi panel sampai khutbah jum'at, ataupun diminta menjadi trainer dalam pelatihan-pelatihan manajerial mulai training kepengurusan masjid sampai training jurnalistik Islami.Bagi yang mau koling-koling, bisa ke email: amri2701@yahoo.co.id

書目資訊