图书图片
PDF
ePub

oraşelor séle cu opere de artă ; de cât, după cum pricep, guvernul d-vostre, nu face nimic pentru acesta, sub cuvînt că nu póte plăti milióne pe opere disputate de tóte museele din lume, ori så remunereze cu sute de mii de franci lucrări de artişti cu nume deja ilustru. Schimbați procedimentul: cu remunerațiuni fórte mici veți putea avea lucrări de artă, semnate de artişti debutanţi, pe carì câți-va ani după aceea nu i-aţi mai putea avea decât cu mari cheltueli.

Din vorbă în vorbă, ilustrul senator al Francieľ ’mi recomandă pe d. Hegel, sculptorul Institutului etnografic, care lucrase pentru d-sa şi care fiind la începutul carierei, ar putea să dea Românie opere minunate pentru o remunerațiune modestă.

O di apoi, încălạit de intusiasm, fără a mai gândi la răcela cu care se primesce în ţérå orice apel în favórea operelor de artă, eů věďui pe d. Hegel şi semnarăm contractul pentru statua lui Miron Costin !

Nu mai amintesc aci dificultăţile ce am întâmpinat la realisarea nebunei mele întreprinderi... Cați nu 'mi-aŭ trămis îndărăpt apelul prin care le ceream o subscripţiune de 50 bani măcar,

adresându-mi vorbe puţin graţióse, décă nu şi înjurături ! Un principe, om cu avere, şi cu multe venituri, ʼmi respunse la apel în termeni ce s’ar cădea să 'i trec aci pentru sciinţa posterităței.

Dar ce să mě mai tânguesc de principi şi de boeri mari, când chiar din membriï comitetului organisat pentru ridicarea monumentului, n'aŭ plătit până astăţi cotisațiunea de 200 lei, care le dete dreptul să ’şi vadă numele scris pe monument? Până astăţi am rėmas dator cu vre-o 800 lei d-lui architect Gabrielescu, care a construit piedestalul şi a avansat la lucrători aceşti bani, pe când avem a lua mai mult de 1,000 lei de la unii din membrii comitetului!

Décă amintesc aceste triste lucruri este numai, ca să am ocasiune de a adăogi şi acea amintire, că cel mai bun concurs ce am aflat în România pentru realisarea statuei lui Miron Costin mi-a fost acordat de patrioticele femei din Iaşi, Craiova, Buzěů, Ploesci, Pitesci, Botoşani, Piatra (N), Roman, Bacăů şi Giurgiu.

Dómnele din aceste oraşe aŭ organisat serbări pentru adunarea de fonduri necesare spre realisarea Statuei lui Miron Costin.

La aceste serbări, a căror amintire este încă vie în sufletul meů, am luat parte, ori singur, ori însoţit de iluştrii mei amici Vlåhuţă şi Stefănescu de la Vrancea.

Mai pretutindenea am povestit auditorului din sala serbărei vre-o legendă séŭ basm, din cele ce am avut ocasiune să culeg în călëtoriile mele prin ţéră.

Astăţi, întrunind în månuchiŭ legendele ce ’mi-aŭ servit la complectarea de fonduri pentru statua lui Miron Costin, ʼmi fac o plăcută datode a-le dedica femeilor nobile şi române bune din Iaşi, Craiova, Buzěů, Pitesci, Ploesci, Botoşanî, Piatra (N), Roman, Bacăů şi Giurgiu.

V. A. URECHIĂ.

PREFATA

In 1887 avui onórea neuitată de a ceti Majestăţii Séle Regineț, în feericul castel de la Peleş, câte-va din poveştile coprinse în acest volum.

Când Majestatea Sa bine-voi să asculte povestea „Popa care scie carte“, de abia începusem a o ceti şi Majestatea Sa găsi minunate aseměnări cu lucrarea lui Bürger: Der Kaiser und der Abt.“ Majestatea Sa începu chiar a recita admirabil, cum scie să le recite, versurile legendei germane.

Mărturisesc că, puţin sciutor cum sunt de limba germană, et nu cunosceam acestă operă a lui Bürger şi că am fost surprins de aseměnările fórte mari d'intre povestea ce culesesem la satul BrăniştenŤ „Popa care scie carte“ şi po

[ocr errors]

vestea lui Bürger. M'am temut chiar un moment să nu intre în mintea Augustei nostre scriitóre bănuiala, că eŭ a-şi fi imitat pe Bürger în Popa care scie carte“ şi n'aşi fi mărturisit acesta.

De atunci cestiunea aseměnărilor multora din legendele nostre cu legende germane, inglese, francese, spaniole, etc., m’aŭ preocupat, în momentele ce 'mi lasă libere alte ocupaţiuni mai urgente. -Am cetit de atunci însemnate lucrări de folkloristică şi ’mi-am format convincţiuni, de cari cred util să împărtăşesc, în acestă prefaţă, pe bine-voitoriỉ lectori ai poveştilor din acest volum.

In casul special al povestei „Popa care scie carte“, lectorul va vedea, la nota ce se referă la acestă poveste, cum e probat, că povestea nóstră nu are a face cu poema lui Bürger şi nu este o copie, ori o imitațiune de la acesta, ori-care fie aseměnările d'intre ambele lucrări.

Bürger e mai probabil că 'şi-a scris balada Der Kaiser und der Abt“ dupě vechia haladă inglesă, culésă la 1765 de Percy, cu titlul gele Ión şi Episcopul Canterbery“, precum din comparațiunea versurilor englese şi germane se póte vedea.

[ocr errors]

Pe

[ocr errors]
« 上一页继续 »