網頁圖片
PDF
ePub 版
[merged small][ocr errors][merged small]

C

MNE igitur hoc, quicquid est, cui Mundi Cælique no

men indidimus, unum id est, & uno ambicu se cunctaque amplectitur. Partibus differt; unde sot oritur, Oriens nun

cupatur, aut Orcus: quò demergitur, Occidens, vel Occasus: 5 qui decurrit, Meridies: ab adversa parte, Septentrio. Hujus

medio Terra sublimis cingitur undique Mari: eodemque in duo latera, quæ Hemisphæria nominantur, ab oriente divisa ad occasum, Zonis quinque distinguicur. Mædiam æftus infestat, fri

gus ultimas: reliquæ habitabiles paria agunt anni tempora, veto rum non pariter. Antichthones alteram, nos alteram incoli

mus. Illius fitus ob ardorem intercedentis plagæ incognicus ; hujus dicendus eft. Hæc ergo ab ortu porrecta ad occasum, & quia fic jacet, aliquanto quàm ubi latissima est longior, am:

bitur omnis Oceano: quatuorque ex eo María recipit ; unum 15 à septentrione, à meridie duo, quartum ab occasu. Suis locis

illa referentur. Hoc primùm angustum, nec ampliùs deceni millibus paffuum pacens, terras aperit, atque intrat. Fum longè latèque diffufum, abigic vaftè cedentia litora, iisdemqua:

ex diverso propè coëuntibus, adeò in arctum agitur, ut minùs 20 mille paflibus pateat. Inde fe rursus, sed modicè admodumi,

laxat: rursusque eciam quàm fuic arctius exit in fpatium. : Quo cum est acceprum, ingens iterum & magno fe extendit ambituy & paludi, ceterùm exiguo ore, conjungitur. Id omne quâ ve

nit, quàque dispergitur, uno vocabulo Noftrum Mare dicitur.. 25 Angustias introicumque venientis, nos Fretum, Græci Plopbordea appellant. Quâ diffunditur, alia aliis locis cognomina accepe,

Ubi primùm fe coarctat, Hellesponcus vocator. Propons tis, ubi expandit

. Ubi iterum preslic, Thracius Bosporus Ubi iterum effundir, Poncus Euxinus. Quâ paludi committicur, 30 Cimmerius Bosporus. Palus ipfa, Mæotis. Hoc mari & duo

bus

bus inclytis amnibus, Tanai atque Nilo, in tres partes universa dividicur. Tanais à septentrione ad meridiem vergens, in me. diam ferè Mæotida defuit: & ex adverso Nilus in Pelagus. Quod terrarum jacet à Freto ad ea flumina, ab altero latere Africam vocamus; ab altero, Europen: ad Nilum, Africam; ad 35 Tanain, Europen. Ultra quicquid est, Afia est.

CA P. II.

Brevis Afiæ Descriptio.

[ocr errors]

: 5

IRIBUS hanc è partibus cangit Oceanus, ita nominibus

ur locis differens ; Eous ab oriente, à meridie Indicus, à septentrione Scythicus. Ipfa ingenți ac perpetua fronte verfa ad oriencem, cancùm ibi se in lacicudinem effundit, quantùm Europe & Africa, & quod inter ambas Pelagus immiffum eft Inde cùm aliquatenus solida proceffit, ex illo Oceano quem Indicum diximus, Arabicum mare & Perficum, ex Scythico Ca{pium recipit: & ideo quâ recipit anguftior, rursus expanditur, & fit cam lata quàm fuerat. Deinde cùm jam in fuum finem aliarumque Terrarum confinia devenic, media noftris Æquoribus 10 excipitur, reliqua altero cornu pergit ad Nilum; altero ad Tanain. Ora ejus cum alveo Nili amnis ripis defcendit in Pelagus, & diu, ficut illud incedit, ita fua licora porrigit: deu: inde fit venienti obviam, & primùm fe ingenti ambitu incurvat, pòst se ingenti fronte ad Hellefponticum frecum extendit: ab eo iterum obliqua ad Bosporum, iterumque ad Ponticum lacus curva, aditum Mæotidos transverso margine auingit. Ipsam gremio ad Tanain usque complexa,, fit ripa, quâ Tanais eft. in ca primos hominum ab oriente accipimus, Indos, & Seras, & Scythas. Seres media ferme Eoæ parcis incolunt, Indi & Scythæ 20 uleima: ambo latè patentes, neque in hoc tantùm pelagus effufi, Spectant enim etiam meridiem Indi, oramque Indíci maris (nifi quoad æftus inhabitabilem efficiunt) diu continuis gentibus occupant. Spectant & feptentrionem Scychæ, ac litus Scychicum (nili . unde Frigoribus arceneur) usque ad Cafpium finum poffi- 25

dent.

[ocr errors]
[ocr errors]

dent. Indis proxima est Ariane, deinde Aria, & Cedrosis, & Persis ad finum Persicum. Hunc populi Persarum ambiunt, illum alterum Arabes. Ab his, quod in Africam restat, Æthio.

pum eft. Illic Caspiani Scychis proximi finum Caspium cin30 gunt. Ultrà Amazones, ultraque cas Hyperborei esse memo.

rantur. Interiora' terrarum multæ variæque gentes habicant ; Gandari, & Pariani, & Bactri, Sugdiani, Hermatotrophi, Comaræ, Comani, Aparni, Dahæ, super Scythas Scytharumque de

serta. Ac super Caspium sinum, Chomari, Massagetæ, Cadufii, 35 Hyrcani, Iberes. Super Amazonas et Hyperboreos, Cimmerii,

Cifli, Heniocha, Georgi, Moschi, Cercetæ, Toretæ, Arimphæi: atque ubi in nostra Maria' cractus excedit, Mariani, Tibarani: & notiora jam nomina, Amardi, Armenii, Commageni, Mari

andyni, Veneci, Cappadoces, Gallogræci, Lycaones, Phryges, 40 Pisida, Isauri, Lydi, Syrocilices. Rursus ex his quæ meridiem

spectant, eædemque gentes interiora licore tenent usque ad fi, num Persicum. Super hunc funt. Parthi, & Affyrii: fuper il-: lum alterum. Babylonii

, & fuper Æthiopas Ægyptii, Ripis. Nili amnis & mari proxima iidem Ægyptii poffident. Deinde 45 Arabia angusta fronce fequentia litora accingit. - Ab ea usque,

ad fexum illum, quem fuprà reculimus, Syria; & in ipso flexu, Cilicia : excra autem, Lycia & Pamphylia, Caria, Jonia, Æolis, Troas usque ad Hellespontum. Ab eo Bithyni sunt ad .

Thracium Bosporum. Circa Pontum aliquot populi, alio alio. 50 que fine, omnes uno nomine Pontici. Ad lacum, Mæorici:

ad Tanain, Sauromaçæ, i :.:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

r!, a'u
1 viejita Cid Po III.
•; '16 Bar ini?
Brevis Europæ Descriptio.

wiss UROPA terminos habet, ab oriente Tanain & Mæotida ET

& Pontum; à meridie reliqua Noftri Maris, ab occidente Atlanticum ; à feptentrione Britannicum Oceánum. Ora ejus?

forma licorum à Tanai'ad Hellefpontum; quia ripa est dicti 5.amnis, quia flexum paludis ad Ponticum "redigit; quia Pröpon.

ridi

sidi & Hellesponto latere adjacet, contrariis litoribus Aliæ non opposita modò, verùm etiam fimilis eft. Inde ad Fretum, nunc vastè retracta, nunc prominens, tres maximcs Sinus efficit, totidemque in altum se magnis Frontibus evehit. Extra Fretum, ad occidentem, inæqualis admodum, præcipuè media, pro- 10 curric: ad septentrionem, nisi ubi semel iterumque grandi recessu abducitur, pæne ut directo limite extenta est. Mare quod primo Sinu accipit Ægæum dicitur : quod sequenti, in ore, Jonium ; Adriaticum, interiùs: quod ultimo, nos Tuscum, Graii Tyrrhenum perhibent. · Gencium prima est Scythia, alia 15. quàm dicta est, à Tanai in media ferme Pontici lateris ; hinc in Ægæi partem pertinens Thracia. Huic Macedonia adjungitur. Tum Græcia prominet, Ægæumque ab Ionio mari dirimit

. Adriatici lacus Illyris occupat. Inter ipsum Adriaticum & Tuscum Italia procurrit. In Tusco intimo Gallia est, ul. 20 tra Hispania. Hæc in occidentem, diuque etiam ad septentrionem, diversis frontibus vergit. Deinde rursus Gallia est, longè & à noftris licoribus huc usque promilla. Ab ea Germani ad Sarmatas porriguntur, illi ad Afiam.

[merged small][ocr errors][merged small]

FRICA ab orientis parte Nilo terminata, Pelago à cæA quam Afiæ, & non tocis hujus litoribus obtenditur: longior tamen ipsa quàm latior, & quâ ad fluvium attingit, latiffima. Utque inde procedit, ita media præcipuè in juga exsurgens, pergit

5 incurva ad occasum, fastigatque se molliter : & ideo ex spatio paulatim adductior, ubi finitur, ibi maximè angusta est. Quan. cùm incolitur, eximiè fertilis:' verům (quòd pleraque ejus inculta, & aut arenis fterilibus obducta, aut oblitim cæli terrarumque deserta funt, aui infestantur multo ač malefico genere 10 animalium) vasta est magis quàm frequens. Mare quo cingitur à septentrione, Libycum à meridie,' Æthiopicum ; ab

occidente,

occidente, Atlanticum dicimus. In ea parte quæ Libyco ad

jacet, proxima Nilo provincia eft, quam Cyrenas vocant: deinde, 15

cui totius Regionis vocabulo cognomen inditum est, Africa. Cætera Numidæ & Mauri tenent: fed Mauri & in Atlanticum pelagus expofici

. Ultra Nigritæ funt, & Pharusii, ufque ad Æthio. pas.

Hi & reliqua hujus, & torum lacus quod meridiem spectat, usque in Afiæ confinia poffident. Ac super ea quæ Libyco mari 20 abluuntur, Libyes Ægypti funt, & Leucoæthiopes : & natio fre:

quens multiplexque Gæculi. Deinde latè vacat Regio, perpetuo tractu inhabitabilis. Tum primos ab oriente Garamancas, pòst Augilas & Trogodytas, & ultimos ad occafum Atlantas audi

mus. Intrà (fi credere libet) vix jam homines, magisque se25 miferi, Ægipanes, & Blemyes, & Gamphafantes, & Satyri,

sine tectis ac sedibus paflim vagi, habent potiùs terras, quàm habitant. Hæc fumma noftri Orbis, hæ maximæ Partes : hæ for. mæ gentesque Partium,

NUNC exactiùs Oras Situsque dicturo, inde est commodiffi. 30 mum incipere, unde Terras noftrum Pelagus ingreditur ; & ab iis

potiffimùm, quæ influenti dextra funt: deinde stringere litora ordine quo jacent, peragratisque omnibus quæ in Mare attingunt, legere etiam illa quæ cingit Oceanus ; donec cursus incepti operis intra extraque circumvectus Orbem, illuc unde cæperit redeac.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ICTUM elt Atlanticum effe Oceanum, qui terras ab occiD

dente contingeret. Hinc in noftrum Mare pergentibus, læva Hispania, Mauritania dextra eft; primæ partes, illa Eu

ropæ, hæc Africæ. Ejus oræ finis, Mulucha: caput atque ex5 ordium est promontorium, quod Græci Ampelufian, Afri alicer,

sed idem fignificante vocabula, appellant. In eo est Specus Herculi facer : & ulçra Specum Tinge oppidum pervetus, ab Ana

tæo

« 上一頁繼續 »