網頁圖片
PDF
ePub 版

σου.

IN GREEK.

ΠΑΤΕΡ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ὅτι σοῦ ἐστίν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα, εἰς τοὺς αἰῶνας. ̓Αμήν.

CHILDE HAROLD'S PILGRIMAGE.

CANTO III.

"Afin que cette application vous forçât de penser à autre chose; il n'y a en vérité de remède que celui-là et le temps." Lettre du Roi de Prusse à D'Alembert, Sept. 7, 1776.

I.

Is thy face like thy mother's, my fair child!
Ada! sole daughter of my house and heart?
When last I saw thy young blue eyes they smiled,
And then we parted,-not as now we part,

But with a hope.-

Awaking with a start,

The waters heave around me; and on high The winds lift up their voices: I depart, Whither I know not; but the hour's gone by, When Albion's lessening shores could grieve or glad

mine eye.

II.

Once more upon the waters! yet once more!
And the waves bound beneath me as a steed
That knows his rider. Welcome, to their roar!
Swift be their guidance, wheresoe'er it lead!
Though the strain'd mast should quiver as a reed,
And the rent canvas fluttering strew the gale,
Still must I on; for I am as a weed,

Flung from the rock, on Ocean's foam, to sail Where'er the surge may sweep, the tempest's breath prevail.

III.

In my youth's summer I did sing of One, The wandering outlaw of his own dark mind; Again I seize the theme then but begun, And bear it with me, as the rushing wind Bears the cloud onwards: in that Tale I find The furrows of long thought, and dried-up tears, Which, ebbing, leave a steril track behind, O'er which all heavily the journeying years Plod the last sands of life,-where not a flower appears.

IV.

Since my young days of passion-joy, or pain,
Perchance my heart and harp have lost a string,
And both may jar: it may be, that in vain
I would essay as I have sung to sing.
Yet, though a dreary strain, to this I cling,
So that it wean me from the weary dream
Of selfish grief or gladness-so it fling
Forgetfulness around me-it shall seem

To me, though to none else, a not ungrateful theme.

V.

He, who grown aged in this world of woe,
In deeds, not years, piercing the depths of life,
So that no wonder waits him; nor below
Can love, or sorrow, fame, ambition, strife,
Cut to his heart again with the keen knife
Of silent, sharp endurance: he can tell

Why thought seeks refuge in lone caves, yet rife
With airy images, and shapes which dwell
Still unimpair'd, though old, in the soul's haunted cell.

VI.

'Tis to create, and in creating live
A being more intense, that we endow
With form our fancy, gaining as we give
The life we image, even as I do now.
What am I? Nothing: but not so art thou,
Soul of my thought! with whom I traverse earth,
Invisible but gazing, as I glow

Mix'd with thy spirit, blended with thy birth,
And feeling still with thee in my crush'd feelings' dearth.

VII.

Yet must I think less wildly:-I have thought Too long and darkly, till my brain became, In its own eddy boiling and o'erwrought, A whirling gulf of phantasy and flame: And thus, untaught in youth my heart to tame, My springs of life were poison'd. 'Tis too late! Yet am I changed; though still enough the same In strength to bear what time can not abate, And feed on bitter fruits without accusing Fate.

[ocr errors]

Something too much of this:—but now 'tis past,
And the spell closes with its silent seal.
Long absent HAROLD re-appears at last;

He of the breast which fain no more would feel,
Wrung with the wounds which kill not, but ne'er heal;
Yet Time, who changes all, had alter'd him
In soul and aspect as in age: years steal

Fire from the mind as vigour from the limb;
And life's enchanted cup but sparkles near the brim.

IX.

His had been quaff'd too quickly, and he found
The dregs were wormwood; but he fill'd again,
And from a purer fount, on holier ground,
And deem'd its spring perpetual; but in vain!
Still round him clung invisibly a chain

Which gall'd for ever, fettering though unseen,
And heavy though it clank'd not; worn with pain,
Which pined although it spoke not, and grew keen,
Entering with every step he took through many a scene.

X.

Secure in guarded coldness, he had mix'd
Again in fancied safety with his kind,
And deem'd his spirit now so firmly fix'd
And sheath'd with an invulnerable mind,
That, if no joy, no sorrow lurk'd behind;
And he, as one, might midst the many stand
Unheeded, searching through the crowd to find
Fit speculation; such as in strange land

He found in wonder-works of God and Nature's hand.

« 上一頁繼續 »