網頁圖片
PDF
ePub 版

SCENE FROM O’ ΚΑΦΕΝΕΣ.

TRANSLATED FROM THE ITALIAN OF GOLDONI BY SPIRIDON VLANTI.

ΣΚΗΝΗ ΚΓ'.

ΠΛΑΤΖΙΔΑ εις την πόρτα του χανιού, και οι άνωθεν. ΠΛΑ. Ω Θεέ! από το παραθύρι μού εφάνη να ακούσω την φωνήν του ανδρός μου· αν αυτός είναι εδώ, έφθασα σε καιρόν να τον ξεντροπιάσω. [Ευγαίνει ένας δούλος από το εργαστήρι.] Παλικάρι, πές μου, σε παρακαλώ, ποιός είναι έχει εις εκείνους τους αντάδες ;

ΔΟΥΛ. Τρεις χρήσιμοι άνδρες. Ενας και κυρ Ευγένιος, ο άλλος και κυρ Μάρτιος Νεαπολιτάνος, και ο τρίτος ο Κυρ Κόντε Λέανδρος Αρδέντης.

ΠΛΑ. Ανάμεσα εις αυτούς δεν είναι και Φλαμίνιος, αν όμως δεν άλλαξεν όνομα.

ΛΕΑ. Να ζη και καλή τύχη του κυρ Ευγενίου. [Πίνωντας.]
ΟΛΟΙ. Να ζι, να ζή.

ΠΛΑ. Αυτός είναι ο άνδρας μου χωρίς άλλο. Καλό άνθρωπο, κάμε μου την χαρίν να με συντροφούσης απάνω εις αυτούς τους αφεντάδες, όπου θέλω να τους παίξω μίαν. [Προς τον δούλον.]

ΔΟΥ". Ορισμός σας» (συνηθισμένον οφφίκιον των δουλευτών.) [Την έμπάζει από το εργαστήρι του παιγνιδιού.]

ΡΙΔ. Καρδιά, καρδιά, κάμετε καλήν καρδιαν, δεν είναι τίποτες. [Προς την Βιττόριαν.] ΒΙΤ. Εγώ αισθάνομαι πως απεθαίνω. [Συνέρχεται εις τον εαυτόν της.] [Από τα παραθυρα των οντάδων φαίνονται όλοι, όπου σηκώνονται από το

τραπέζι συγχισμένοι, δια τον ξαφνισμών του Λεάνδρου βλέποντας την

Πλάτζιδα, και διατί αυτός δείχνει πως θέλει να την φονεύση.]
ΕΥΤ. Οχι, σταθήτε.
ΜΑΡ. Μην κάμνετε...
ΛΕΑ. Σήκω, φύγε απ' εδώ.

ΠΛΑ. Βοήθεια, βοήθεια. [Φεύγει από την σκάλαν· δ Λέανδρος θέλει να την ακολουθήση με το σπαθί, και ο Ευγ. τον βαστά.]

[ΤΡΑ. Με ένα πιάτο με φαγί εις μίαν πετζέτα πηδά από το παραθύρι, και φεύγει εις τον καφενέ.]

[ΗΛΑ. Εύγαίνει από το εργαστήρι του παιγνιδιού τρίχωντας, και φεύγει εις το χάνι.

[ΕΥΓ. Με άρματα εις το χέρι προς διαφέντευσιν της Πλάτζιδας, εναντίον του Λεάνδρου, όπου την κατατρέχει.]

[ΜΑΡ. Εύγαίνει και αυτός σιγα σιγα από το εργαστήρι, και φεύγει λίγωντας• Rumores fuge.] [Ρουμάρες φεύγε.]*

[Οι Δούλοι από το εργαστήρι απερνούν εις το χάνι, και κλειoύν την πόρταν.] [ΒΙΤ. Μένει εις τον καφενέ βοηθημένη από τον Ριδόλφον.]

ΛΕΑ. Δόσετε τόπον» θέλω να έμβω να έμβω εις εκείνο το χάνι. [Με το σπαθί εις το χέρι εναντίον του Ευγενίου.]

ΕΥΤ. Οχι, μη γένοιτο ποτέ. είσαι ένας σκληροκάρδος εναντίον της γυναικός σου, και εγω θέλει την διαφεντεύσω ως εις το ύστερον αίμα.

ΛΕΑ. Σου κάμνω όρκον πως θέλει το μετανοιώσης. [Κυνηγά τον Ευγένιον με το σπαθί.]

ΕΥΤ. Δεν σε φοβούμαι. [Κατατρέχει τον Λέανδρον, και τον βιάζει να συρθή οπίσω τόσον, όπου ευρίσκοντας ανοικτόν το σπίτι της χορεύτριας, εμβαίνει εις αυτό, και σώνεται.]

* Aνας λατινιές, όπου θέλει

να εκτύ" Φιννι τρις

[ocr errors]

ܪ

TRANSLATION.
Placida at the door of the Hotel, and the Others
Pla. Oh God! from the window it seemed that I heard my husband's voice.
If he is here, I have arrived in time to make him ashamed. (A Servant enters
from the Shop.) Boy, tell me, pray, who are in those chambers ?

Serv. Three gentlemen: one Signor Eugenio ; the other Signor Martio, the
Neapolitan; and the third, my Lord, the Count Leander Ardenti.

Pla. Flaminio is not amongst these, unless he has changed his name.
Leander (Within, drinking). Long live the good fortune of Signor Eugenio.
(The whole Company). Long live, &c. (Literally, Na Ym, ved S, May he live.)

Pla. Without doubt that is my husband. (To the Serv.) My good man, do me the favour to accompany me above to those gentlemen : I have some business.

Serr. At your commands. (Aside.) The old office of us waiters. (He goes out of the Gaming-House.)

Ridolpho. (To Victoria on another part of the Stage.) Courage, courage, be of good cheer, it is nothing. Victoria. I feel as if about to die. (Leaning on him as if fainting.) (From the windows above, all within are seen rising from the table in

confusion : Leander starts at the sight of Placida, and appears by his

gestures to threaten her life.
Eugenio. No, stop—-
Martio. Don't attempt-
Leander. Away, fly from hence !

Pla. Help! help! (Flies down the stairs: Leander attempting to follow with his sword, Eugenio hinders him.)

(Trappola with a plate of meat leaps over the balcony from the window, and runs into the Coffee-house.)

(Placida runs out of the Gaming-house, and takes shelter in the Hotel.)

(Martio steals softly out of the Gaming-house, and goes off exclaiming, “Rumores fuge.” The Servants from the Gaming-House enter the Hotel, and shut the door.)

(Victoria remains in the Coffee-house, assisted by Ridolpho.)

(Leander, sword in hand, opposite Eugenio, exclaims, Give way,I will enter that hotel.)

Eugenio. No, that shall never be. You are a scoundrel to your wife, and I will defend her to the last drop of my blood.

Leander. I will give you cause to repent this. (Menacing with his sword.)

Eugenio. I fear you not. (He attacks Leander and makes him yive back so much, that, finding the door of the Dancing-girl's house open, Leander escapes through, and so finishes.)*

[ocr errors]

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΟΙΚΙΑΚΟΙ'.

'. FAMILIAR DIALOGUES.
Δια να ζητήσης ένα πράγμα. .

To ask for any thing.
Σας παρακαλώ, δόσετε με αν ορίζετε. I pray you, give me if you please.
Φέρετέ με.

Bring me.
Δανείσετε με.

Lend me.

Závotas“ finishes”-awkwardly enough, but it is the literal translation of the Romaic. The original of the comedy of Goldoni's I never read, but it does not appear one of his best.“ Il Bugiardo" is one of the most lively; but I do not think it has been translated into Romaic : it is much more amusing than our own “ Liar" by Foote. The character of Lelio is better drawn than Young Wilding. Goldoni's comedies amount to fifty ; some perhaps the best in Europe, and others the worst. His life is also one of the best specimens of autobiography, and, as Gibbon has observed, “ more dramatic than any of his plays." The above scene was selected as containing some of the most familiar Romaic idioms, not for any wit which it displays, since there is more done than said, the greater part consisting of stage directions. The original is one of the few comedies by Goldoni which is without the buffoonery of the speaking Harlequin.

Πηγαίνετε να ζητήσετε.

Go to seek.
Τώρα ευθύς.

Now directly.
Ω* ακριβέ μου Κύριε, κάμετε με αυ- My dear Sir, do me this favour.

την την χάριν. Εγώ σας παρακαλώ. Εγώ σας εξορκίζω.

I conjure you.
Εγώ σας το ζητώ δια χάριν. I ask it of you as a favour.
Υποχρεώσετε με είς τόσον.

Oblige me so much.

.

I entreat you.

Λόγια ερωτικά, και αγάπης.

Ζωή μου.

Ακριβή μου ψυχή.
Αγαπητέ μου, ακριβέ μου.
Καρδίτζα μου.
Αγάπη μου.

Affectionate Expressions.
My life.
My dear soul. .
My dear.
My heart.
My love.

.

I thank you.

Δια να ευχαριστήσης, να κάμης περι- To thank, pay compliments, and ποίησες, και φιλικαϊς δεξίωσες.

testify regard. εγώ σας ευχαριστώ. Σας γνωρίζω χάριν.

I return

you

thanks.
Σας είμαι υπόχρεος κατά πολλά. I am much obliged to you.
Εγώ θέλω το κάμει μετά χαράς. I will do it with pleasure.
Με όλήν μου την καρδίαν.

With all my heart.
Με καλήν μου καρδίαν.

Most cordially. Σας είμαι υπόχρεος.

I am obliged to you. Είμαι όλος δικός σας.

I am wholly yours. Είμαι δούλος σας.

I am your servant. Ταπεινότατος δούλος.

Your most bumble servant.
Είστε κατα πολλά ευγενικός. You are too obliging.
Πολά πειράζεσθε.

You take too much trouble.
Το έχω δια χαράν μου να σας δου- I have a pleasure in serving you.

λεύσω.
Είστε ευγενικός και ευπροσήγορος. You are obliging and kind.
Αυτό είναι πρέπον.

That is right. Τί θέλετε;

What is your pleasure ? Τι ορίζετε και

What are your commands ? Σας παρακαλώ να με μεταχειρίζεσθε I beg you will treat me freely.

ελεύθερα. Χωρίς περιποίησες.

Without ceremony. Σας αγαπώ εξ όλης μου

καρδίας. I love you with all my heart. Και εγώ ομοίως.

And I the same.
Tιμήσετε με με ταϊς προςαγαϊς σας. Honour me with your commands.
Εχετε τίποτες να με προστάξετε; Have you any commands for me?
Προσέξετε τον δούλον σας.

Command your servant.
Προσμένω τας προσταγάς σας. I wait your commands.
Με κάμνετε μεγάλην τιμήν.

You do me great honour. Φθάνουν και περιποίησες, σας παρακαλώ. Not so much ceremony, I beg. Προσκυνήσετε εκ μέρους μου τον άρ- Present my respects to the gentleman, χοντα, ή τον κύριον.

or his lordship. Βεβαιώσετε τον πως τον ενθυμούμαι. Assure him of my remembrance. .

Βεβαιώσετε τον πως τον αγαπώ. Assure him of my friendship. Δεν θέλω λείψει να του το ειπώ. I will not fail to tell him of it. Προσκυνήματα μου εις την αρχόντισ- My compliments to her ladyship.

σαν.

Πηγαίνετε έμπροσθα και σας ακολουθώ. Go before and I will follow you.
Η'ξεύρω καλά το χρέος μου.

I well know my duty.
Η'ξευρω το είναι μου.

I know my situation, Με κάμνετε να εντρέπομαι με ταϊς τον You confound me with so much ciσαις φιλοφροσύναις σας.

vility. Θέλετε λοιπόν να κάμω μίαν άρχειο- Would

you

have me then be guilty τητα;

of an incivility ? Υπαγω έμπροσθα δια να σας υπα- I go before to obey you.

κούσω. Δια να κάμω την προσταγήν σας. To comply with your command. Δεν αγαπώ τόσαις περιποίησες.

I do not like so much ceremony. Δεν είμαι τελείως περιποιητικός. I am not at all ceremonious. Αυτό είναι το καλύτερον.

This is better. Τόσον το καλύτερον.

So much the better. . Εχετε λόγον, έχετε δίκαιον. You are in the right.

say no.

By my life.

Δια να βεβαιώσης, να αρνηθής, να συγ- To affirm, deny, consent. 8c.

κατανεύσης, κ.τ.λ.
Είναι αληθινόν, είναι αληθέστατον. It is true, it is very true.
Δια να σας είπω την αλήθειαν. To tell you the truth.
Οντως έτζη είναι.

Really it is so.
Ποίος αμφιβάλλει και

Who doubts it ? Δεν είναι ποσώς αμφιβολία.

There is no doubt. Το πισεύω, δεν το πισεύω.

I believe it, I do not believe it. Λέγω το ναί.

I say yes. Λίγω το όχι.

1 Βάλλω στίχημα ότι είναι.

I wager it is go. Βάλλω στίχημα ότι δεν είναι άτζη, I wager it is not so. Ναι, μα την πίστιν μου.

Yes, by my faith.
Εις την συνείδησιν μου.

In conscience.
Μα την ζωήν μου.
Ναι, σας ομνύω.

Yes, I swear it to you.
Σας ομνύω ωσαν τιμημένος άνθρωπος. I swear to you as an honest man.
Σας ομνύω επανω εις την τιμήν μου. I swear to you on my honour.
Πιστεύσετέ με.

Believe me.
Η' μπορώ να σας το βεβαιώσω. I can assure you of it.
Ηθελα βέλη στίχωμα και τι θέλετε δια I would lay what bet you please on
τούτο.

this. Μη τύχη και αστείζεσθε (χωρατεύετε); You jest, by chance ? Ομιλείτε με τα όλα σας;

Do you speak seriously? Εγώ σας δμιλώ με τα όλα μου, και I speak seriously to you, and tell you σας λέγω την αλήθειαν.

the truth. Εγώ σας το βεβαιώνω.

I assure you of it. Το προφητεύσετε.

You have guessed it.
Το επιτεύχετε.

You have hit upon it.
Σας πιστεύω.
Πρέπει να σας πιστεύσα.

I must believe you.
Αυτό δεν είναι αδύνατον.

This is not impossible,

I believe you.

Το λοιπόν ας είναι με καλήν ώραν.
Καλά, καλά.
Δεν είναι αληθινόν.
Είναι ψευδές.
Δεν είναι τίποτες από αυτό.
Είναι ένα ψεύδος, μία απάτη.
Εγω αστείζομουν (εχωράτευα).
Εγώ το είπα δια να γελάσω.
Τι αληθεία.
Με αρέσει κατά πολλά.
Συγκατανεύω εις τούτο,
Διδω την ψήφον μου.
Δεν αντιστέκομαι εις τούτο.
Είμαι σύμφωνος, εκ συμφώνου.
Εγώ δεν θέλω. .
Εγώ έναντιώνομαι εις τούτο.

Then it is

very

well,
Well, well.
It is not true.
It is false.
There is nothing of this.
It is a falsehood, an impostare.
I was in joke.
I said it to laugh.
Indeed,
It pleases me much,
I agree with you.
I give my assent.
I do not oppose this,

I agree.

I will not.
I object to this.

Δια να συμβουλευθύς, να στοχασθής, To consult, consider, or resolve.

και να αποφασίσης. Τι πρέπει να κάμωμεν ;

What ought we to do?
Τί θα κάμωμεν;

What shall we do?
Τι με συμβουλεύετε να κάμω ; What do you advise me to do?
Οποιον τρόπον θέλομεν μεταχειρισθή What part shall we take?

ημείς ;
Ας κάμανεν ότζη.

Let us do this. Είναι καλύτερον εγώ να--

It is better that IΣταθήτε ολίγον.

Wait a little. Δεν ήθελεν είναι καλύτερον κα

Would it not be better thatΕγώ αγαπούσα καλύτερα.

I wish it were better.
Θέλετε κάμει καλύτερα άν-

You will do better if-
Α’φήσετε με.
Α', ήμουν εις τον τόπον σας, εγώ- If I were in your place, I
Είναι το ίδιον.

It is the same.

Let me go. .

The reader by the Specimens below will be enabled to compare the modern

with the ancient tongue.

PARALLEL PASSAGES FROM ST. JOHN'S GOSPEL.

NE'ON,

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΝ.
Κεφαλ. ά.

Κεφάλ. ά. 1. ΕΙΣ την αρχήν ήτον ο λόγος: 1. ΕΝ αρχή ην ο λόγος, και ο λόκαι ο λόγος ήταν μετά Θεού και Θεός γος ήν προς τον Θεόν, και Θεός ήν ο ήταν ο λόγος.

λόγος. 2. Ετούτος ήτον εις την αρχήν μετά 2. Ούτος ήν εν αρχή προς τον Θεόν. Θιού.

« 上一頁繼續 »