網頁圖片
PDF
ePub 版

Α. D. 33.

ACTS IV. 31-37.-v.1-4.

Α. D. 33.

[ocr errors]

And when they had prayed, the place

VER. 36. was shaken where they were assembled to

Ιωσής δε, ο επικληθείς Βαρνάβας υπό gether, a and they were all filled with the Holy Ghost, b and they spoke the word των αποστόλων, (ή έστι μεθερμηνευόμενον, of God with boldness.

υιός παρακλήσεως,) Λευίτης, Κύπριος των

γένει, a See on ver. 29. See on chap. iiii.ver. 29. clause 2.

And Joses, who by the apostles was

surnamed Barnabas, (which is, being inVER. 32.

terpreted, The son of consolation,) a LeΤου δε πλήθους των πιστευσάντων ήν και υite, and of the country of Cyprus, καρδία και η ψυχή μία και ουδέ είς τι των

VER. 37. υπαρχόντων αυτώ έλεγεν ίδιον είναι, άλλ' ήν αύτοϊς άπαντα κοινά.

“Υπάρχοντος αυτό αγρού, σωλήσας ήνηa And the multitude of them that be- räv & wortów.

γκε το χρήμα, και έθηκε σαρά τους πόδας lieved were of one heart and of one soul: neither said any of them that ought

of the money, and laid it at the apostles'

& Having land, snld it, and brought the things which he possessed was his own ; but they had all things common.

feet.

a See on chap. ü. ver. 44, 45. * See on John xvii. ver. 11. clause 6. and Mark ix. ver. 50. clause 3.

CHAP. V.VER. 1. b And all that believed were together, and had all things common;

Ανηρ δέ τις Ανανίας ονόματι, συν Σαπand sold their possessions and goods) | φείρη τη γυναικι αυτού, επώλησε κτήμα and parted them to all men, as every

But a certain man named Ananias, man had need, Acts ii. 44, 45. with Sapphira his wife, sold a possession, VER. 53.

VER. 2. Και μεγάλη δυνάμει αποδίδουν το μας:

Και ενοσφίσατο από της τιμής, συνειτύριον οι απόστολοι της αναστάσεως του | δυίας και της γυναικός αυτού και ενέγκας Κυρίου Ιησού χάρις τη μεγάλη ήν επί μέρος τι, παρά τους πόδας των αποστόλων σάντας αυτούς.

έθηκεν. a And with great power gave the apos

And kept back part of the price, his tles witness of the resurrection of the wife also being privy to it, and brought Lord Jesus: and great grace was upon

a certain part, and laid it at the apostles' them all.

feet. * See on Luke xxiv. ver. 48.

VER. 3.

Είπε δε πέτρος: 'Ανανία, διατί επλήVER. 34.

ρωσεν ο Σατανάς την καρδίαν σου, ψεύσασουδέ γάρ ένδεός τις υπήρχεν εν αυτοίς | Bαι από της τιμής του χωρίου και

θαί σι το Πνεύμα το άγιον, και νοσφίσας: όσοι γάρ κτήτορες χωρίων και οικιών υπήρχαν, πωλούντες έφεραν τις τιμές των πιπρα- But Peter suid, Ananias, & why hath σκομένων,

Satan filled thine heart * to lie to the *Neither was there any among them shat Holy Ghost, and to keep back part of the lacked : for as many as were possessars of price of the land? lands or houses sold them, and brought

* Or, to deceive. the prices of the things that were sold,

See on John viii. ver. 44. clause 5. a See on chap. ii. ver. 44, 45. • He therefore that despised, de

spiseth not man, but God, who hath VER. 35.

also given unto us his holy Spirit, 1 Και ετίθουν παρά τους πόδας των απο- Thess. iv. 8. στόλων» διεδίδοτο δε εκάστω καθότι άν τις

VER. 4. χρείαν είχη.

Ουχί μένον, σοι έμει, και πραθεν εν And laid them down at the apostles | τη ση εξουσία υπήρχε και το ότι έβου εν τη feet: and distribution was made unto καρδία σου το πράγμα τούτο; ουκ έψεύσε every man according as he had need. ανθρώπους, αλλά τώ Θεώ.

[ocr errors]

2. la

fewwiet xii. 2. Compared with And no man laa, xliv. 24. For every house is buila

[ocr errors]

Á. D. 33.
ACTS V. 4-7.

A. D. 33.
Whiles it remained, was it not thine Holy Ghost which is in you, which ye
own? and after it was sold, was it not have of God, and ye are not your own!
in thine own power? Why hast thou con- vi. 19.*

Know ye that the LORD

Qud also.el ceived this thing in thine heart? a Thou he is God: it is he that hath made us, hast not lied unto men, but unto God. and not we ourselves: we are his peo

a That which is born of the Spirit is ple, and the sheep of his pasture, spirit, John iï. 6. Compared with Psal. c. S. Compared withThe Spirit For whatsoever is born of God over- of God hath made me, and the breath cometh the world : and this is the of the Almighty hath given me life, victory that overcometh the world, Job uxii. 4. Thus saith the even our faith, 1 John v. 4. As LORD, thy Redeemer, and he that they ministered to the Lord, and formed thee from the womb, I am the fasted, the Holy Ghost said, Separate LORD that maketh all things; that me Barnabas and Saul, for the work stretcheth forth the heavens alone; that

whereunto I have called them, Acts spreadeth abroad the earth by myself, tilata, staketh this honour unto himself, but ed by some man, but he that built all LUI. is he that is called of God, as was Aaron, things is God, Heb. iii. 4. Compared

Heb. v. 4. Pray ye therefore the with-By the word of the LORD were
Lord of the harvest, that he will send the heavens made: and all the host
forth labourers into his harvest, Matt. of them by the breath of his mouth,
ix. 38. Compared with-So they, be- Psal. xxxiii. 6. The Father rais-
ing sent forth by the Holy Ghost, de eth up the dead, and quickeneth them,
parted unto Seleucia; and from thence John v. 21. Compared with-- It is the
they sailed to Cyprus, Acts xiii. 4. Spirit that quickeneth, vi. 63.

And it was revealed unto him Thus saith the LORD, thy Redeemer,
by the Holy Ghost, that he should not the Holy One of Israel; I am the
see death before he had seen the LORD thy God which teacheth thee
Lord's Christ, Luke ii. 26. Compared to profit, which leadeth thee by the
with-Then took he him up in his way that thou shouldest go, Isa. xlviii.
arms, and blessed God, and said, 17. Compared with—For as many as
Lord, now lettest thou thy servant de are led by the Spirit of God, they are
part in peace, according to thy word, the sons of God, Rom. viii. 14.
ver. 28, 29. Ali Scripture is And there are diversities of opera-
given by inspiration of God, and is tions ; but it is the same God which
profitable for doctrine, for reproof, for worketh all in all, 1 Cor. xii. 6. Com-
correction, for instruction in righteous- pared withBut all these worketh that
ness, 2 Tim. iii. 16. Compared with one and the self-same Spirit, dividing
For the prophecy came not in old time to every man severally as he will,

by the will of man : but boly men of ver. 11. X old, and spake as they were moved by the

VER. 5.
Holy Ghost, 2 Pet. i. 21. It is 'Ακούων δε 'Ανανίας τους λόγους του-
written in the prophets, And they sball τους, πεσών εξέψυξε και εγένετο φόβος μιζιιteo
be all taughtofGod. Every monthere: μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα, η πε5

, and hath learned
of the Father, cometh unto me, John down, and gave up the ghost: and great
And Ananias, hearing these words, fell

Ilor.be vi. 45. Compared with

Which things
also we speak, not in the words which fear came on all them that heard these
man's wisdom teacheth, but which the
things.

Cor. 2

VER. 6.
Holy Ghost teacheth; comparing spi-

foto.lt ritual things with spiritual, 1 Cor. ii.

'Αναστάντες δε οι νεώτεροι συνίστειλαν

zues
13.
Know ye not that ye are the αυτόν, και εξενέγκαντες έθαψαν.

Hyd

spint of
temple of God, and that the Spirit of And the young men arose, wound him Anne bud har
God dwelleth in you? If any man de- up, and carried him out, and buried context äta sa
file the temple of God, him shall God bim.
destroy; for the temple of God is holy,

VER. 7.
which temple ye are, 1 Cor. iii. 16, 17. 'Εγένετο δε ώς ωρών τριών διάστημα,
Compared with -What! know ye not xai gori autoū, mens vidusce to yoyovos,
that your body is the temple of the sionadev.

sich also

[ocr errors]
[ocr errors]

Α. D. 33.

ACTS V. 7–19.

Α. D. 33.

every street,

And it was about the space of three self to them : but the people magnified hours after, when his wife, not knowing them. what was done, came in.

VER. 14.

Μάλλον δε προσετίθεντο πιστεύοντας το VER. 8.

Κυρίου, πλήθη ανδρών τε και γυναικών 'Απεκρίθη δε αυτή ο Πέτρος Είπέ μου, And believers were the more added to εί τοσούτου το χωρίον απέδoσθε; Η δε | the Lord, multitudes both of men and είπε: Ναι, τοσούτου.

women ;) And Peter answered unto her, Tell me

VER. 15. whether ye sold the land for so much? "Ωστε κατά τας πλατείας έκφέρειν τους And she said, Yea, for so much. ασθενείς, και τιθέναι επί κλινών και κρας.

Gάτων, ένα έρχομένου Πέτρου και η σκιά VER. 9.

επίσκιάση τις αυτών. ο δε Πέτρος είπε προς αυτήν: Τι ότι Insomuch that they brought forth the συνεφωνήθη υμίν σειράσαι το πνεύμα Κυ- | sick into the streets, and Iaid them on ρίου και ιδού οι πόδες των θαψάντων τον άνδρα | beds and couches, that at the least the σου, επί τη θύρα, και έξοίσουσί σε. shadow of Peter passing by might over

Then Peter said unto her, How is it shadow some of them. that ye have agreed together to tempt

• Or, in a the Spirit of the Lord? Behold, the feet

VER. 16. of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Συνήρχετο δε και το πλήθος των πέριξ a See on ver. 4.

πόλεων είς τερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς

και όχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρVER. 10.

των· οίτινες εθεραπεύοντο άπαντες. "Έπεσε δε παραχρήμα παρά τους πόδας There came also a multitude out of the αυτού, και εξέψυξεν εισελθόντες δε ο νεα- cities round about unto Jerusalem, bring δίσκοι εύρον αυτήν νεκρών, και εξενέγκαντες | ing sick folls, and them which cere έθαψαν προς τον άνδρα αυτής.

vered with unclean spirits: band they Then fell she down straightway at his

were healed

every one.

a See on Matt. iv. ver. 24. clause 4. feet, and yielded up the ghost: and the

See on Matt. x. ver. 8. clause 1. young men came in and found her dead, and, carrying her forth, buried her by

VER. 17. her husband.

'Αναστάς δε και 'Αρχιερεύς και πάντες οι VER. 11.

συν αυτώ, ή ούσα αίρεσις τών Σαδδουκαίων, Και εγένετο φόβος μέγας εφ' όλην την επλήσθησαν ζήλου εκκλησίαν, και έσι πάντας τους ακούοντας ταύτα.

Then a the High Priest rose up, and all And great fear came upon all the sect of the Sadducees,) and were filled

they that were with him, (which is the church, and upon many

heard these

with indignation. things.

VER. 19.
Διά δε των χειρών των αποστόλων έγέ-

a See on Matt. ii. ver.4. clause 2. νετο σημεία και τέρατα εν τω λαώ πολλά:

b See on Matt. iii. ver. 7. clause 1. και ήσαν ομοθυμαδόν άπαντες εν τη στοά

VER. 18. Σολομώντος.

Και επέβαλον τας χείρας αυτών επί τους And by the hands of the apostles were | αποστόλους, και έθεντο αυτούς εν τηρήσει many signs and wonders wrought among inposla. the people ; (and they were all with one accord in Solomon's porch.

a And laid their hands on the apostles,

and put them in the common prison. a See on Matt. X. ver. 8. clause 1.

a See on Matt. v. ver. 10. clanse 1. VER. 15.

VER. 19. Τών δε λοιπών ουδείς ετόλμα κολλάσθαι αυτοϊς αλλ' έμεγάλυνεν αυτούς ο λαός.

"Αγγελος δε Κυρίου δια της νυκτός ήνοιξε

τας θύρας της φυλακής» εξαγαγών τε εύAnd of the rest durst no man join him- | τους είπε:

as

as

[ocr errors]
[ocr errors]

Α. D. 33.
ACTs V: 19-29.

Α. D. 33. • But the angel of the Lord by night τη φυλακή, εισίν εν τω ιερα εστώτες και opened the prism doors, and brought them | διδάσκοντες τον λαόν. forth, and said,

Then came one and told them, saying, . See on Matt. xvii. ver. 10. clause 2. Behold, the men whom ye put in prison

are standing in the temple, and teachVER. 20.

ing the people. Πορεύεσθε, και σταθέντες λαλείτε εν τω ιερώ τω λαώ πάντα τα βήματα της ζωής

VER. 96. ταύτης.

Τότε απελθών και στρατηγός συν τοις Go, stand and speak in the temple ο έφοβούντα γάρ τον λαόν ίνα μή λιθασθώσιν.

υπηρέταις, ήγαγεν αυτούς, ου μετά βίας» the people all the words of this life.

Then went the captain with the officers, VER. 91.

and brought them without violence : for 'Ακούσαντες δε εισήλθον υπό τον όρθρον | they feared the people, lest they should εις το ιερόν, και εδίδασκoν. Παραγενόμενος have been stoned. δε ο Αρχιερείς και οι συν αυτώ, συνεκάλε

VER. 27. σαν το συνέδριον, και πάσαν την γερουσίαν των υιών Ισραήλ και απέστειλαν εις το

'Αγαγόντες δε αυτούς έστησαν εν τω δεσμωτήριον, αχθήναι αυτούς.

συνεδρίων και επηρώτησεν αυτούς και ΑρAnd when they heard that, they enter

χιερεύς, ed into the temple early in the morning,

And when they had brought them, and taught. But the High Priest came; the High Priest asked them,

a they set them before the council: and and they that were with him, and called the council together, and all the senate a See on Matt. x. ver. 17. clause 2. of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

VER. 28.

Λέγων: Ου παραγγελία παρηγγείλαμεν VER. 29.

υμίν μη διδάσκειν επί τω ονόματι τούτω και Οι δε υπηρέται παραγενόμενοι ουχ εύρον και ιδού, πεπληρώκατε την Ιερουσαλήμ αυτούς εν τη φυλακή αναστρέψαντες δε της διδαχής υμών, και βούλεσθε επαγααπήγγειλαν,

γεϊν εφ' ημάς το αίμα του ανθρώπου But when the officers came, and found TOUTOU. them not in the prison, they returned and Saying, a Did not we straitlycommand told.

you that ye should not teach in this name? VER. 23.

and, behold, ye hare filled Jerusalem with Λέγοντες· “οτι το μεν δεσμωτήριον εύ- | your doctrine, and intend to bring this ρομεν κεκλεισμένον εν πάση ασφαλεία, και | man's blood upon us. τους φύλακας έξω εστώτας προ των θυρών: a So when they had further threatανοίξαντες δε, έσω ουδένα εύρομεν. ened them, they let them go, finding

Saying, The prison truly found we shut nothing how they might punish them, with all safety, and the keepers standing because of the people : for all men glowithout before the doors: but when we

rified God for that which was done,

Acts iv. 21. had opened, we found no man within.

b See on Matt. xxvii. ver. 25. VER. 24.

VER. 29. Ως δε ήκουσαν τους λόγους τούτους και τι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι 'Αποκριθείς δε ο Πέτρος και οι απόστολοι, 'Αρχιερείς, διηπόρους περί αυτών, τί αν γέ- είπον πειθαρχεϊν δεϊ Θεώ μάλλον ή αν νοιτο τούτο.

θρώποις. Now when the High Priest and the

Then Peter and the other apostles an

Cuptain of the temple and the Chief Priests swered and said, a We ought to obey God heard these things, they doubted of them rather than men. whereunto this would grow.

a But Peter and John answered and

said unto them, Whether it be right in VER. 25.

the sight of God to hearken unto you Παραγενόμενος δέ τις απήγγειλεν αυτούς, more than unto God, judge ye, Acts λίγων· "οτι ιδού, οι άνδρες ούς έθεσθε έν | iv. 19. And Micaiah said, As theLoRD VOL. II.

2 C

SUS,

. D. 33.
ACTS V. 29-31.

A. D. 33. liveth, what the LORD saith unto me, man worship the beast and his image, that will I speak, 1 Kings xxii. 14. and receive his mark in his forehead, Shadrach, Meshach, and Abed-nego, or in his hand, The same shall drink answered and said to the king, O Ne- of the wide of the wrath of God, which buchadnezzar, we are not careful to is poured out without mixture into the answer thee in this matter. If it be cup of his indignation ; and he shall so, our God, whom we serve, is able be tormented with fire and brimstone to deliver us from the burning fiery in the presence of the holy angels, and furnace; and he will deliver us out of in the presence of the Lamb: And the thine hand, O king. But if not, be it smoke of their torment ascendeth up known unto thee, o king, that we will for ever and ever: and they bave no not serve thy gods, nor worship the rest day nor night, who worship the golden image which thou hast set up, beast and his image, and whosoDan. iii. 16–18. Then these presi- ever receiveth the mark of his name. dents and princes assembled together Here is the patience of the saints; to the king, and said thus unto him, here are they that keep the commandKing Darius, live for ever. All the ments of God, and the faith of Jesus, presidents of the kingdom, the gover- Rev. xiv. 9—12. nors, and the princes, the counsellors, and the captains, have consulted to.

VER. SO. gether to establish a royal statute, and ο Θεός των πατέρων ημών ήγειρεν Ιη. to make a hrm decree, that whosoever | σούν, δν υμείς διαχειρίσασθε κρεμάσαντες shall ask a petition of any god or man iwi (úrou. for thirty days, save of thee, O king,

a The God of our fathers raised up Jehe shall be cast into the den of lions.

whom

ye slew and hanged on a tree. Now, O king, establish the decree, and sign the writing, that it be not

a See on chap. ii. ver. 24. clause 1. changed, according to the law of the

VER. 31. Medes and Persians, which altereth not. Wherefore king Darius signed

Τούτον ο Θεός αρχηγών και σωτήρα ύψωσε the writing and the decree. Now data avtoī, driver festérolay taswhen Daniel knew that the writing

ραήλ, και άφεσιν αμαρτιών. was signed, he went into his house;

a Him hath God exalted with his right and, bis windows being open in his hand to be ba Prince and ca Sarinar, chamber toward Jerusalem, he kneel-for to give @ repentance to Israel,' and ed upon his knees three times a-day, forgiveness of sins. and prayed, and gave thanks before a See on Matt. xi. ver. 27. clause 1. his God, as he did aforetime. Then b For unto us a child is bom, unto these men assembled, and found Da- us a son is given : and the government niel praying and making supplication shall be upon his shoulder: and his before his God, vi. 6—11. Then saith name shall be called Wonderful, Counhe unto them, Render therefore unto sellor, The mighty God, The everlastCæsar the things which are Cæsar's, ing Father, The Prince of Peace, Isa. and unto God the things that are ix. 6. And they shall dwell in the land

Matt. xxii. 21. By faith Moses, that I have given unta Jacob my ser-when he was come to years, refused vant, wherein your fathers have dwelt; to be called the son of Pharaoh's and they shall dwell therein, even they, daughter; choosing rather to suffer and their children, and their children's affliction with the people of God, than children for ever: and my servant to enjoy the pleasures of sin for a sea- David shall be their prince for ever, son ; Esteeming the reproach of Christ Ezek. xxxvii. 25. From the going greater riches than the treasures in forth of the commandment to restore Egypt : for he had respect unto the and to build Jerusalem, unto the Mesrecompence of the reward. By faith siah the Prince, shall be seven weeks, he forsook Egypt, not fearing the and threescore and two weeks: the wrath of the king : for he endured, as street shall be built again, and the seeing him who is invisible, Heb. xi. wall, even in troublous times, Dan. 24—27. And the third angel followed ix. 25. And from Jesus Christ, who is them, saying with a loud voice, If any the faithful witness, and the first-be

d

God's,

« 上一頁繼續 »