網頁圖片
PDF
ePub 版

Α. D. 33.

ACTs 1ΙΙ. 23-26.-1ν. 1-6. Α. D. 33. And it shall come to pass, that every soul, which will not hear that Prophet

CHAP. IV.-VER. 1. shall be destroyed from among the people.

Λαλουντων δε αυτών προς τον λαόν, επέ

στησαν αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός VER. 24.

του ιερού, και οι Σαδδουκαίοι, Και πάντες δε οι προφήται από Σαμουήλ και των καθεξής, όσοι ελάλησαν, και - the Priests, and the captain of the

And as they spake unto the people, προκατήγγειλαν τας ημέρας ταύτας,

temple, and the b Sadducees, came upon aYea, and all the prophets from Samuel, then, and those that follow after, as many as a See on Matt. ii. ver. 4. clause 1. have spoken, have likewise foretold of

b See on Matt. iii. ver. 7. clause 1. these days. . a See on Matt. xi. ver. 3.

VER. 2.
VER. 23.

Διαπονούμενοι δια το διδάσκειν αυτούς Υμείς έστι υιοί

των προφητών, και της τον λαόν και καταγγέλλειν εν τώ Ιησού διαθήκης ής διέθετο ο Θεός προς τους πατέ την ανάστασιν την εκ νεκρών. ρας ημών, λέγων προς Αβραάμ και τα a Being grieved that they taught the σπέρματί σου ένευλογήθήσονται πάσαι αι { people, and preached through Jesus the πατριαι της γης.

resurrection from the dead. Ye are the children of the prophets, a See on Matt. xxiii. ver. 13. and of a the covenant which God made See on Matt. xxii. ver. 30. clause 1. with our fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of

VER. 3. the earth be blessed.

Και επέβαλον αυτοίς τας χείρας, και a See on Matt. i. ver. 1. clause 3.

έθεντο εις τήρησιν εις την αύριον· ήν γάρ έσ

πέρα ήδη. VER. 26.

a And they laid hands on them, and Υμίν πρώτον ο Θεός, αναστήσας τον I put them in hold unto the next day: for παϊδα αυτού Ιησούν, απέστειλεν αυτόν ευ- | it was noυ even-tide. λογούντα υμάς, εν τώ αποστρέφειν έκαστον

• See on Μatt. Χ. ver. 17, 18. από των πονηριών υμών. a Unto you first, b God, having raised

VER. 4. up his Son Jesus, C sent him to bless you, Πολλοί δε τών άκουσάντων τον λόγον, d in turning away every one of you from | επίστευσαν και εγεννήθη ο αριθμός των his iniquities.

ανδρών ώσει χιλιάδες πέντε. a See on Matt. x. ver. 6. clause 1.

Howbeit many of them which heard See on chap. ii. ver. 24. clause 1. the word believed; and the number of ¢ Then shall the earth yield her in the men was about five thousand. crease ; and God, even our own God, shall bless us. God shall bless us; and

VER. 5. all the ends of the earth shall fear him,

'Εγένετο δε επί την αύριον συναχθήναι Psal. Ixvii. 6, 7. Blessed be the God | αυτών τους "Αρχοντας και πρεσβυτέρους and Father of our Lord Jesus Christ, και Γραμματείς εις Ιερουσαλήμ, wbo hath blessed us with all spiritual

And it came to pass on the morrow, blessings in heavenly places in Christ, that their rulers and elders, and scribes, Εph. 1. 3. & And the Redeemer shall come to

VER. 6. Zion, and unto them that turn from

Και 'Ανναν τον Αρχιερέα, και Καϊάφας, transgression inJacob,gaith the LORD, και Ιωάννην, και 'Αλέξανδρον, και όσοι ήσαν Iea. iv. 20. And I will cleanse them | εν γένους αρχιερατικού. from all their iniquity, whereby they have sinned against me; and I will

a And Annas the High Priest, and Caipardon all their iniquities, whereby aphas, and John, and Alexander, and as they have sinned, and whereby they many as were of the kindred of the High have transgressed against me, Jer.

Priest were gathered together at Jerusa

lem. xxxiii. 8. See also on Matt. i. ver. 21. clause 3.

a See on Luke xxii, ver. 54.

Α. D. 33.

ACTS IV. 7-16.

Α. D. 33.

σωστας

VER. 7.

VER. 19. Και στήσαντες αυτούς εν τω μέσω επυν Καί ουκ έστιν εν άλλων ουδενί ή σωτηρία θάνοντο Eν, ποία δυνάμει, ή εν ποία ονό- | ούτε γάρ όνομά έστιν έτερον υπό τον ουρανών ματι εποιήσατε τούτο υμείς;

το δεδομένον εν ανθρώπους, ενώ δεί σωθήναι * And when they had set them in the nuãs. midst, they asked, By what power, Cor

a Neither is there salvation in any by what name, have ye done this? other : 5 for there is none other name - See on Matt. x. ver. 17. clause 2. under heaven given among men whereby

we must be saved.
and ver. 18. clause 1.
b See on Matt. xxi. ver. 23.

. For other foundation can no man See on chap. üi. ver. 6. clause 3. lay than that is laid, which is Jesus

Christ, 1 Cor. iü. 11. And this is the VER. 8.

record, that God hath given to us Τότε Πέτρος πλησθείς Πνεύματος αγίου, eternal life, and this life is in his Son. είπε προς αυτούς: "Αρχοντες του λαού, και 1 He that hath the Son, hath life: and he Πρεσβύτεροι του Ισραήλ,

that hath not the Son of God, hath not

life, 1 John v. 11, 12. And whosoever Then Peter, filled with the Holy was not found written in the book of Ghost, said unto them, Ye rulers of the life was cast into the lake of fire, Rev. people, and elders of Israel,

XX. 15.
a See on Matt. 2. ver. 19, and 20. See on Matt. i. ver. 21. clause 3.
clause 1.

VER. 13.
VER. 9.

Θεωρούντες δε την του Πέτρου παρρησιαν Ει ημείς σήμερον ανακρινόμεθα επί ευες- και Ιωάννου, και καταλαβόμενοι ότι άνγεσία ανθρώπου ασθενούς, εν τίνι ούτος σε- | θρωποι αγράμματοι είσι και ιδιώται, εθαύ

μαζον, επιγίνωσκόν τε αυτούς ότι συν το If we this day be examined of the good 'Inco voar. deed done to the impotent man, by what a Now when they saw the boldness of means he is made whole;

Peter and John, and perceived that they

were unlearned and ignorant men, they VER. 10.

marvelled ; and they took knowledge of Γνωστόν έστω πάσιν υμίν και παντί τω | them, that they had been with Jesus. λαώ Ισραήλ, ότι εν τω ονόματι Ιησού a See on Matt. x, ver. 19, and 20. Χριστού του Ναζωραίου, δν υμείς εσταυρώ- clause 1. σατι, δν ο Θεός ήγειρεν εκ νεκρών, εν τούτω See on Luke xxi. ver. 15. clause 2. ουτος παρέστηκεν ενώπιον υμών υγιής.

VER. 14. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, a that by the name |εστώτα, τον τεθεραπευμένον, ουδέν είχαν

Τον δε άνθρωπος βλέποντες συν αυτούς bof Jesus Christ of Nazareth, whom ye arrumeit. orucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand And beholding the man which wus here before you whole.

healed standing with them, they could a See on chap. iii. ver. 6. clause 3.

say nothing against it. bSee on Matt. ii. ver. 23. clause 1.

VER. 15. «See on Matt. xxvii.ver.35. clause 1. Κελεύσαντες δε αυτούς έξω του συνεδρίου See on chap. ii. ver. 24. clause 1. απελθεϊεν, συνέβαλον προς αλλήλους.

But when they had commanded them VER. 11.

to go aside out of the council, they conΟύτός έστιν ο λίθος ο εξουθενηθείς υφ' ferred among themselves, υμών των οικοδομούντων, ο γενόμενος εις κεφαλήν γωνίας.

VER. 16. This is the stone which was set at | τούτοις; ότι μεν γαρ γνωστόν σημερϊν γέ

Λέγοντες· Τί ποιήσομεν τους ανθρώπους nought of you builders, which is become | γονε δι' αυτών, πάσι τοις κατοικούση Ιεthe head of the corner.

ρουσαλήμ φανερόν, και ου δυνάμεθα αρνή* See on Matt. xxi. ver. 42.

σασθαι·

C

[ocr errors]

A. D. 33.

ACTS IV. 16-24.

A. D. 33.

this name.

Saying, What shall we do to these b Commending ourselves to every men? for that indeed a notable miracle man's conscience in the sight of God, hath been done by them is manifest to all 2 Cor. iv. 2. For do I now persuade them that dwell in Jerusalem; and we men, or God? or do I seek to please cannot deny it.

men? for if I yet pleased men, I should a Then gathered the Chief Priests not be the servant of Christ, Gal.i. 10. and the Pharisees a council, and said,

c See on chap. v. ver. 29. What do we? for this man doeth

VER. 20. many miracles. If we let him thus alone, all men will believe on him ;

Ου δυνάμεθα γαρ ημείς, είδομεν και and the Romans shall come, and take hxoucausv, na neīv. away both our place and nation, John a For we cannot but speak b the things xi. 47, 48.

which we have seen and heard. VER. 17.

a For though I preach the Gospel, I 'Aaa' Iva part ini Afiev dianunoon sis have nothing to glory of: for necessity τον λαόν, απειλή απειλησώμεθα αυτούς μη- is laid upon me; yea, woe is unto me XÓTI danany bad tõ óvópati toúto undsv? if I preach not the Gospel. For if I ανθρώπων.

do this thing willingly, I have a rea But that it spread no further among

ward: but if against my will, a disthe people, b let us struitly threaten them, pensation of the Gospel is committed that they speak henceforth to no man in unto me, 1 Cor. ix. 16, 17. See also

on Matt. X. ver. 5. clause 1.

b See on Luke xxiv. ver. 48. a See on Matt. xxiji. ver. 13. b Now go, write it before them in a

VER. 21. table, and note it in a book, that it

Οι δε προσαπειλησάμενοι απίλυσαν αυ- . may be for the time to come for ever τους, μηδέν ευρίσκοντες το, πώς κολάσωνται and ever! That this is a rebellious | αυτούς, δια τον λαόν ότι πάντες έδόξαζον people, lying children, children that TÒ EòY ini To reyoróti. will not hear the law of the LORD: Which say to the seers, See not; and

So when they had further threatened to the prophets, Prophesy not unto us them, they let them go, finding nothing right things: speak unto us smooth how they might punish them, because of things, prophesy deceits : Get you out the people : 5for all men glorified God of the way, turn aside out of the path, for that which was done. cause the Holy One of Israel to cease

a See on Matt. xiv. ver. 5. clause 1. from before us, Isa, xxx. 8–11. But

b See on Matt, ix. ver. 8. ye gave the Nazarites wine to drink;

VER. 22. and commanded the prophets, saying, Prophesy not, Amos ii. 12.

'Ετώ γάρ ήν πλειόνων τεσσαράκοντα και

άνθρωπος εφ' δν έγιγένει το σημείον τούτο VER. 18.

της ιάσεως. . και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν αυ- For the man was above forty years old τοϊς το καθόλου μή φθέγγεσθαι μηδε διδά. . on whom this miracle of healing was σκειν επί τω ονόματι του Ιησού.

shewed. And they called them, and commanded

VER. 23. them not to speak at all nor teach in the 'Απολυθέντες δε ήλθον προς τους ιδίους, name of Jesus.

και απήγγειλαν όσα προς αυτούς οι 'ΑρχιεVER. 19.

ρείς και οι Πρεσβύτεροι είσον. . ο δε πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες And being let go, they went to their προς αυτούς είπαν: Εί δικαιόν έστιν ενώπιον | own company, and reported all that the του Θεού, υμών ακούειν μάλλον και του Θεού, Chief Prests and elders had said unto κρίνατε.

them. But Peter and John answered and

VER. 24. said unto them, Whether it be right in οι δε ακούσαντες, ομοθυμαδόν ήραν φωthe sight of God to hearken unto you | ή προς τον Θεόν, και είπον Δέσποτα, συ more than into God, judge ye.

ο Θεός και ποιήσας τον ουρανών και την γήν * See on Mått. x. ver 28. clause 1. και την θάλασσαν, και πάντα τα εν αυτοίς:

A. D. 33.

ACTS IV. 24-27.

A. D. 33.

[ocr errors]

And when they heard thai, they lift

VER. 25. up their voice to God with one accord, and said, a Lord, thou art God, which

ο δια στόματος Δαβίδ του παιδός σου hast made heaven and earth, and the

είπών: Ινατί έφρύαξαν έθνη, και λαοί έμεsea,

λέτησαν κεγά; and all that in them is ;

a Who by the mouth of thy servant * And Hezekiah prayed before the David bhast said, "Why did the heathen LORD, and said, O Lord God of

rage,

and the people imagine vain things? Israel, which dwellest between the

a See on chap. ii. ver. 30. clause 1. cherubims, thou art the God, even

b See on Matt. I. ver. 20. clause 1. thou alone, of all the kingdoms of the earth; thou hast made heaven and

Why do the heathen rage, and the earth, 2 Kings vix. 15. Now there people imagine a vain thing?

Psal.

ii. 1. fore, O LORD Our God, I beseech thee,

VER. 26. save thou us out of his hand, that all the kingdoms of the earth may know

Παρέστησα

ησαν οι βασιλείς της γης, και οι that thou art the LORD God, even thou | άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά only, 19. Thou, even thou, art LORD TÕ Kupiou nal satà Toû Xpictu auttı. alone : thou hast made heaven, the a The kings of the earth stood up, and heaven of heavens, with all their host, the rulers were gathered together, against the earth, and all things thatare therein, the Lord, and against his Christ. the seas, and all that is therein, and thou preservest them all; and the host

a The kings of the earth set themof heaven worshippeth thee, Neh. ix. selves, and the rulers take counsel to6. Happy is he that hath the God of gether against the LORD, and against Jacob for his help, whose hope is in

his Anointed, saying, Psal. ii. 2. the LORD his God; Which made

VER. 27. heaven and earth, the sea, and all that therein is ; which keepeth truth & ytor maždá cou'Incoữv, öv éxgiras, 'Hpardaş

Συνήχθησαν γαρ επ' αληθείας επί των for ever, Psal. cxlvi. 5, 6. * I, even I, e xau Tórrios Temátos, cis idresi, nai am he that conformeth you : who art aaoís 'lopaña, thou, that thou shouldest be afraid of a man that shall die, and of the son of

For of a truth against thy holy child man which shall be made as grass ; Herod and a Pontius Pilate with the

Jesus, bwhom thou hast anointed, both And forgettest the LORD thy Maker, that hath stretched forth the heavens, Gentiles e and the people of Israel were and laid the foundations of the earth, gathered together. Isa. li. 12, 13. But the LORD is the & See on Mark i. ver. 94. clause 2. true God, he is the living God, and an b See on Luke iv. ver. 18. clause 2. everlasting King: at his wrath the • When Herod the king had heard earth shall tremble, and the nations these things he was troubled, and all shall not be able to abide his indigna- Jerusalem with him. And when he tion. Thus shall ye say unto them, had gathered all the Chief Priests and The gods that have not made the scribes of the people together, he deheavens and the earth, even they shall manded of them where Christ should perish from the earth, and from under be born, Matt. ii. 3, 4. Then Herod, these heavens. He hath made the when he saw that he was mocked of earth by his power, he hath established the wise men, was exceeding wroth, the world by his wisdom, and hath and sent forth, and slew all the chilstretched out the heavens by his dis dren that were in Bethlehem, and in cretion, Jer. x. 10–12. Now when all the coasts thereof, from two years I had delivered the evidence of the old and under, according to the time purchase unto Baruch the son of Ne- which he had diligently inquired of riah, I prayed unto the LORD, saying, the wise men, 16. The same day Ah, Lord God! behold, thou hast there came certain of the Pharisees, made the heaven and the earth by thy saying unto him, Get thee out, and great power and stretched-out arm, depart hence : for Herod will kill and there is nothing too hard for thee, thee, Luke xiii. 31. And Herod with xxxii, 16, 17.

his men of war set him at nougbt, and

A.D. 33.

ACTS IV. 27-31.

A. D. 33.

mocked him, and arrayed him in a grace, and granted signs and wonders gorgeous robe, and sent him again to to be done by their hands, Acts xiv. 3. Pilate, xxiii. 11.

And he went into the synagogue, and a And when they had bound him, spake boldly for the space of three they led him away, and delivered him months, disputing, and persuading to Pontius Pilate the governor, Matt. the things concerning the kingdom of xxvii. 2. Then released he Barabbas God, xix. 8. Praying always with all unto them: and when he had scourged prayer and supplication in the Spirit, Jesus, he delivered him to be cruci- and watching thereunto with all perfied, 26.

severance and supplication for all e See on Matt. xxvii. ver. 20. saints ; And for me, that utterance

may be given unto me, that I may open VER. 28.

my mouth boldly, to make known the ποιήσαι όσα ή χείς σου και η βουλή σου | mystery of the Gospel, For which I am προώρισε γενέσθαι.

an ambassador in bonds; that therein For to do a whatsoever thy hand and I may speak boldly, as I ought to thy counsel b determined before to be speak, Eph. vi. 18-20. And many done.

of the brethren in the Lord, waxing

confident by my bonds, are much a See on Matt. xxvi. ver. 24. clause 1. • Him, being delivered by the de

more bold to speak the word without terminate counsel and foreknowledge we had suffered before, and were

fear, Phil, i. 14. But even after that of God, ye have taken, and by wicked shamefully entreated, as ye know, at bands have crucified and slain, Acts ii

. 23. Surely the wrath of man shall Philippi, we were bold in our God to praise thee: the remainder of wrath with much contention, 1 Thess. ii. %.

speak unto you the Gospel of God, shalt thou restrain, Psal. lxxvi. 10. For God hath not given us the spirit Who verily was fore-ordained before of fear; but of power, and of love, the foundation of the world, but was and of 'a sound mind. Be not thou manifest in these last times for you, therefore ashamed of the testimony of 1 Pet. i. 20.

our Lord, nor of mę his prisoner : but VER. 29.

be thou partaker of the afflictions of Και τα νών, Κύριε, έπιδε επί τάς απειλές | the Gospel according to the power of autāv, nai dos rois doudous cou perà map God, 2 Tim. i. 7, 8. At my first anρησίας πάσης λαλείν τον λόγον σου, ,

swer no man stood with me, but all

men forsook me: I pray God that it a And now, Lord, behold their threat- may not be laid to their charge. Notenings: band grant unto thy servants

, withstanding the Lord stood with me, that with all boldness they may speak thy and strengthened me; that by me the word,

preaching might be fully known, and a Incline thine ear, 0 LORD, and that all the Gentiles might hear : and hear ; open thine eyes, O LORD, and I was delivered out of the mouth of see; and hear all the word of Senna- the lion, iv. 16, 17. cherib, which hath sent to reproach

VER. 30. the living God. Of a truth, LORD, the kings of Assyria have laid waste 'Εν τω την χείρα σου εκτείνειν σε εις ίαall the nations, and their countries, σιν, και σημεία και τέρατα γίνεσθαι διά του And have cast their gods into the fre: ονόματος του αγίου παιδός σου Ιησού. for they were no gods, but the work of By stretching forth thine hand to heal; men's hands, wood and stone; there-a and that signs and wonders may be done fore they have destroyed them. Now, by the name of thy holy child Jesus. therefore, O LORD Our God, save us * See on Matt. x. ver. 8. clause 1. from his band, that all the kingdoms bSee on Mark i. ver. 24. clause 2. of the earth may know that thou art the LORD, even thou only, Isa. xxxvii.

VER. 31. 17--20.

Και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος • Long time therefore abode they | εν και ήσαν συνηγμένοι και επλήσθησαν speaking boldly in the Lord, which | άπαντες Πνεύματος αγίου, και ελάλουν τον gave testimony unto the word of his | λόγον του Θεού μετά παρρησίας.

« 上一頁繼續 »