網頁圖片
PDF
ePub 版

τον επιθυμώ της σης συνδιαιτήσεως, ώσθ' υπό επιθυμίας ήδη ευδίαν, και γαλήνην, και πάντα χρυσά εις τον άυριον ονειρώττειν, και μόνον ου μαντεύεσθαι, ίνα λόγων φιλοσόφων, και πεπαιδευμένων έυωχώμεθα εξ αλλήλων, διά τούτο ούν ήβουλόμην προς σε γράφειν, του προκάλεισθαι, και αναθαρσύνειν χάριν, δέισας μη προς έτερα άττα νούν προσέχης απέλπισας ηλιασμούς, και ηδυπαθέιας, εις το παρόνγε. "Αλλα σύ θάρσει ώ φίλε, και έμμενε τώ δόξαντι συναμφοίν, και αναλάμβανε διάθεσιν της ψυχής εορταστικήν, και φαιδροτέραν της καθημερινής, και γάρ έσαύριον έσται πάντα καλώς, και ο αήρ, και ο ήλιος, και ο πόταμος, και δένδρα και όρνίθια, και γή, και άνθρωποι εορτάζουσιν ημίν, συνγελασουσιν, και συγχορευσoυσι, το δή άνεμέσητως λελέχθω μόνον συ έτοιμος γίνου, ή κληθεις εξορμάσθαι, ή και άκλητος ποθούντι επέλθειν. "Αυτομάτος δε οι ήλθε 2 βοήν άγαθος Μενέλαος. "Έρρωσο.

No. II.

θεοδοτος Μιλτωνι γαριεν.

(Describes the pleasantness of his situation, and of the season, and exhorts Milton to relax from his studies, and take recreation. This letter was probably sent from Cheshire to Milton at Horton, or in London; it must have been written about May.)

'Ουδέν έχω εγκάλειν τη νύν διαγωγή μου, έκτος τούτου ενός, ότι στερίσκομαι ψυχής τίνος γενναίας λόγον αιτειν, και διδόναι επισταμένης, τoίην του κεφαλήν ποθέω: τα δ' άλλα άφθονα πάντα υπάρχει ενταύθα ενάγρα· τί γαρ άν έτι λείποι, οπόταν ήματα μακρά, τόποι κάλλιστοι άνθεσι, και φύλλους κομώντες, και βρύοντες, επί παντί κλάδο αηδών ή ακανθίς, ή άλλο τι ορνιθιον ωδαίς, και μινυρισμούς εμφιλοτιμέιται, περίπατοι ποικαλώτατοι, τράπεζα ούτε ενδεής, ούτε κατάκορος, ύπνοι αθόρυβοι; ει εσθλόν τίνα έταιρον τούτεστι πεπαιδευομένον, και μεμυήμενον επί τούτοις,8 εκτώμην, του των Περσών βασιλέως ευδαιμονέστερος άν γενοίμην άλλ' έστιν άει τι ελλιπές εν τοις ανθρωπίνοις πράγμασι, προς και δει μετριότητος. Συ δε ώ θαυμάσιε, τι καταφρόνεις τών της φύσεως δωρημάτων και τι καρτερείς απροφασίστως βιβλίοις, και λογιδίοις παννύχιoν, παννήμαρ προσφυόμενος; ζή, γέλα, χρώ τη νεότητι, και ταϊς ώραις, και παυού και αναγινώσκων τας σπουδας, και τας ανέσεις, και

8

2 Vide Hom. 11. Β. 408. 4

αφες, erased in text.

εκτωμην-So in ΜS.

ραστώνας των πάλαι σοφών αυτός κατατριβόμενος τέως. Εγώ μεν εν άπασιν άλλοις ήττων σου υπαρχων, εν τούτω τώ μέτρον πόνων ειδέναι κρέιττων, και δοκώ έμαυτώ, και είμι. Έρρωσω, και παιζε, άλλ' ού κάτα Σαρδανάπαλον τον εν σόλους.

Note.- These two Greek letters are printed in exact conformity with the original MS.

No. III.

Illmo Sig. e Pron Osso. Fino l'anno passato risposi alla cortesissima ed elegantissima lettera di V. S. Ilma affettuosamente ringraziandola della memoria che per sua grazia si compiace tenere della mia osservanza. Scrissi, come fo adesso in Toscano, sapendo che la mia lingua é a lei si cara, e familiare che nella sua bocca non apparisce straniera. Ho di poi ricevuto due copie delle sue eruditissime poesie delle quali non mi poteva arrivare donativo più caro, perchè quantunque piccolo, racchiude in se valore infinito per esser una gemma del tesoro del Signor Giov. Miltoni. E come disse Theocrito;

Gran pregio ha picciol dono, e merta onore

Ciò che vien da gli amici. Le rendo adunque quelle grazie che maggiori per me si possono e prego il Cielo che mi dia fortuna di poterle dimostrare la mia devozione verso il suo merito. Non asconderò alla benevolenza di V. S. Illma, alcune nuove che son certo, le saranno gratissime. Il Serenissimo Granduca mio Signore s' è compiaciuto conferirmi la catedra, e lettura delle lettere umane dell' Academia fiorentina vacata per la morte dell' Eruditissimo Signor Gio. Doni gentilhuomo Fiorentino. Questa e carica onorevolissima, e sempre esercitata da

gentilhuomini e literati di questa Patria, come già dal Poliziano, da’1 due Vettori, e due 2 Adriani lumi delle Lettere. La passata Settimana, per la morte del Serenissimo Principe Lorenzo di Toscana, Zio del Granduca Regnante, feci l' orazione funerale; come ella sia publicata, sarà mia cura invia ne

copia a V. S. Illma. Ho alle mani 'diverse opere, quali a Dio pia

1 Petrus, and, I believe, Franciscus Victorius. See the Life of the latter by Bandini.

2 The two Adriani were Marcello, and his son Giambattista, both professors of literature at Florence, and both Secretaries of State. The father died in 1521, the son in 1570. Giambattista wrote the Storia dé suoi Tempi, a work highly praised by De Thou.

cendo tirerò avanti per farne quello giudicheranno meglio i mie' dotti e amorevoli amici. Il Signor Valerio Chimentelli è stato eletto da S. Altezza per Professore delle lettere Greche in Pisa, con grande espettazione del suo valore.

I Signori Frescobaldi, Coltellini, Francini, Galilei,2 et altri infiniti unitamente le inviano affettuosi saluti, ed io, come più d'ogn'altro obbligato, con ricordarle il desiderio de' suoi comandi mi ratifico per sempre vivere.

Di V. S. Illma.
Firenze, 4 xbre 1648.
Extra.-All' Illmo Signor e Pron Osso. Il Sigr.

Giovanni Miltoni, Londra.

No. IV.
Viro supra laudem
Jaño Miltonio suo salutem p. d.

Petrus Heim bachius. Si citius constitisset nobis, te, Jane Miltoni, vir omni ex parte summe, mortalium cætui interesse adhuc, citius quoque Londinum reversus, nostrum amicissimum animum testatus fuissem. Ferebant enim te nostris nugis exemptum, patrio caelo redonatum esse, terrisque sublimiorem quavis nostra despicere. Ad hoc regnum, ut non datur aditus, sic calamum meum satis ad tui similes scripturientem hactenus cohibere, ac reprimere debui. Ego certe qui non tam virtutes ipsas quam virtutum diversarum conjugium in te admirabar, cum alia multa in te suspicio, tum quod gravitatis quam præ se fert dignissima viro facies, cuin serenissima humanitate, charitatis cum prudentia, pietatis cum politica, politicæ cum immensa eruditione, sed, addo, generosi, nec minime timidi spiritus, etiam ubi juniores animos 3 laberentur, cum solicito pacis amore, raram omnino, et præter fas sæculi mixturam feceris.

Hinc Deum veneror, tibi ut omnia ex voto, et animi sententia rursum eveniant, sed uno excepto. Nam tu quidem 4 saturus annis, plenus honoribus, iis etiam quos recusasti nihil ultra exoptas quam quietis præmium, ac justitiæ coro

2 The great Galileo died at Arcetri, 9 Jan. 1642, aged seventy-eight; he is said to have been born at Pisa, the very day that M. Angelo died at Rome. The Galilei mentioned above was "Vincenzo,' his natural son. There is strong evidence that he was the first to apply the pendule to the clock. He seems to have done so in 1645, while Huygens' invention was of later date. 8 Animi.

4 Satur.

nam, tuumque idem, quod olim Simeonis videtur votum. Demitte, Domine, nunc servum tuum in pace. Ast nostrum longe ad hoc alienissimum est, nempe ut D. T. O. M. te diutissime interesse rebus nostris literariis, ac præesse patiatur. Sic vale, doctissime Miltoni, longum et feliciter cum omnibus tuis, plurimum a nobis salutatus. Dabam postridie nonas Junii vulgaris Æræ Christianæ clɔ. loc. lxvi." Clivopoli ubi Electorali solio, vivimus ac consiliis. Iterum vale, et nos quod facis adamare persevera, ac quam primum jucundissimo omnium responso bea.

No. V. S. P. Partim quia Morus in suo Scripto quædam tibi aspersit ex libro tuo de divortiis Anglico, vir nobilis et cl: partim quia multi curose quæsiverunt de argumentis quibus opinionem adstruis tuam: dedi cuidam tractulum illum totum in Hollandicum sermonem vertendum: cum desiderio, ut quanto ocius imprimatur. Nescius autem an quicquam in eo correctum vel additum velis; non potui quin hoc verbo te admoneam et de animo tuo, ut me certiorem facias, rogem.

Vale, et Salve a Hagæ die

Tui Observantiss. 29 Jan. 1654-5.

Leo Aizema.
Extra.-Nob. Cl. viro Dno Joh. Miltono
Consilio Status à Secretis

Londini.

EXTRACT OF THE PASSAGES

IN THE CORRESPONDENCE OF NIC. HEINSIUS AND ISAAC

VOSSIUS, WHERE MILTON IS MENTIONED.

(v. Burmanni Syllogen, vol. iii.) P. 217. Jussus ille (Is. Vossius) Miltonianum scriptum, simul ac allatum in aulam esset, Salmasio sistere, quod invitus credo, fecerit. Quâ fronte exceptum sit, vellem simul monuisset amicissimus Wullenius, qui ejus rei certiorem me fecit.

P. 259. Salmasius post acceptum Miltoni scriptum, fremit ac frendet, auctoremque ejus se cum toto parlamento perditurum palam minatur. Sed illos primos impetus sufflami. nabit credo, non nihil, respondendi molestia ac labor.

P. 267. Salmasius in Miltono defricando totus est, quem a me subornatum instigatumque palam prædicat, magnumque mihi ac patri malum hoc nomine minatur in apologiâ quam parat, nobis tribus simul insultaturus. Mira profecto est hæc hominis insania, quam impune tamen non fecit. Vidi freneticam ejus epistolam, qua existimationi nostræ, dira quævis portendit.

P. 270. Scribonii largi (i. e. Salmasii) atrox contra rempublicam Anglicanam scriptum, prælo Holmiensi jam commissum ferunt. Miser iste Senecio prorsus delirat ac insanit. Misit duas in hanc urbem nuper epistolas, rabiei sycophanticæ non inanes, quibus omne se virus in me conversurum minatur, quod Miltoni scriptum probari a me intelligat. Ego vero, et dixi, et dicam porro, malam a Miltono causam tam bene actam, quam regis infelicissimi causam pessimè egit Scribonius. ' Hanc meam libertatem si ferre non potest, rumpatur. Adulatoris a me partes, non est, quod exigat. Cum nescire non debeat quam me servilis obsequii clientem hactenus non sit expertus. Hoc etiam maligne et Salmasiane quod regibus non minus ac Miltonum me infensum fingit, cum publice jam bis testatus sum, quid de parricidio Anglicano senserim. Inter regicidas, si locum mihi dat, ut omni procul dubio daturus, videbis brevi pro meritis ornatum et depexum. Nihil neque senectuti ejus, neque valetudini adversæ parcam. Ita illum excipiam, ut parentem meum ille jamdudum excepit, pejus etiam, si potero.

P. 271. Salmasii in Miltonum invectivæ jam eduntur. Graswinchelius noster etiam regum causam suscepit defendendam contra eundem Miltonum.

P. 276. Ludimagistrum vocat Scribonius passim Miltonum, qui tamen et nobili loco natus, ut ferunt, qui hominem norunt, et in re lautâ constitutus, variis peregrinationibus, assiduisque studiis privatus ætatem, quam quadraginta annis grandiorem vix numerat, exegisse narratur. Donec a consilio status Anglici ad scribæ provinciam in isto collegio suscipiendam invitatus est. Virum esse miti, comique ingenio aiunt, quique illam non habuisse se causam profitetur, Scribonium acerbe insectandi, quam quod ille et viros e maximis celeberrimisque multis nihil benignius exceperit, et quod in universam Anglorum gentem, convitiis atrocissimis injurius valde fuerit. Si quis Anglorum versibus illis meis, quos tu nosti, aliquid reponeret, numquid ridiculus tibi viderer si illum a Scribonio instigatum asseverarem?

P. 286. Miltoni liber Londini auctior, et augusta forma iteratur, ingens rumorum materia discessus eodem tempore Toù delvå (Salmasii) Freinshemi, Boecleri, Moncheronis, exhaustas arcas alii, alii gentis ferunt invidiam.

P. 303. Prodiit et .Clamor regii sanguinis,' sine auctoris

« 上一頁繼續 »