網頁圖片
PDF
ePub 版

There is the same thought in Plato's fon; and thence perhaps Clemens took it.

Strom. i.

p. 53S. Στρετζή και γλώσσα βροών. σολέες δ' έ» μυθοι. Ilere is a ý dropped.

Στρεπή και και γλώσσα βρεθών.
But in Homer, Il. r. 249. it is;
Στρεπτή δε γλώσσ' εσι βροτών.

Ib.
p.

360. * Ο την Τιτανομαχίαν γραψας. The anonymous writer of the Giants Wars, cited here by Clemens, says, that Chiron

Είς τε δικαιοσύνην θνών γένος ήγαγε, δείξας

"Ορκον, και θυσίας ιλαρας, και σχήματ’ 'Ολυμπο. Is primum universum genus ad justitiam duxit, indicatis jurisjurandi formulis, Deorum lætis sacrificiis, et cæli figuris.

'Ολύμπα σχήματα, according to some, are the celestial gods; as Sir Is. Newton thinks, they are the Asterisms which Chiron delineated. Mr Wasse conjectured that it should be σήματΟλύμπε, the signs of heaven. Chiron brought the world to a sense of religion by teaching the obligation of an oath, the manner of sacrificing, and the signs of the divine will, or the threats and admonitions, the portents and prognostics of heaven. See the Misc. Observat. ii. p. 233. To the

To the passages collected by Mr Wasse may be added these lines of Parmenides, as they stand in Clemens, Strom. v. p. 732.

Eίση δ' αιθερίαν τε φύσιν, τα τ’ εν αιθέρι σανία
ΣΗΜΑΤΑ, και καθαράς ευαγέας κελίοιο
Λαμπάδος έργ αΐδηλα, και όππόθεν εξεγένοντο.
'Εργα το κύκλωπος στύση σερίφοία σελήνης
Και φύσιν.

Ætheriangue

Etheriamque scies naturam, et in æthere cuncta
Signa et sucrati clarissima lumina solis,
Quc res obscura est valde ; 'unde et nata fuere.
Et luna disces errantia signa rotundwe,
Naturamque scies.

Ib. p. 399. .
Πολυϊδός τε εν "Αργει και έν Μεγάροις, και μέμνηται η τραγωδία.
Polyidus Argis et Megaris, cujus meininit Tragedia.
Homer also mentions him, Il, n. 663.

Strom. ii. p. 463. Some writer says in a comedy,

Παιδισκάριόν με, φησιν, ευτελές καλαδεδέλωκεν.

Puellula, inquit, vilis me sibi servum fecit. which may be thus restored to its measure: Παιδισκάριόν με καλαδεδηλωκ' ευτελές.

Strom. ii. p. 508. It appears here that the Basilidians used the gospel of St Matthew, and St Paul's first Epistle to the Corinthians, but wrested and misrepresented them.

Strom. iv. p. 574.
Κακόν έν ήν το σαίδευμ' άς ευανδρίαν
Ο πλάτος ανθρώποισιν, αί τ' άγαν τρυφαί.
Nil pejus opibus fortitudinem docet

Homines misellos, nimiaque luxuries comes.
From Euripides; but the first line is not a verse.
Perhaps ;

Κακός μεν έν το παιδευμ' εις ευανδρίαν-
Or:
Κακόν το σαιδευμ' έσιν εις εύανδρίαν.

Ib.
p.

600. Basilides says,-ο μοιχεύσαι θέλων, μοιχός έσι κάν τε μοιχεύσαι μη επίθεύχη.

He alludes most manifestly to Matt. v. 28. Read, -μή επιτύχη. G g 9

15. p. 635.

Ib. . αει το βέλημα το θεε σκοπών τω όντι, Ωτος σεπτυμένος, τοι δ' ως σκιαι αισσεσιν. Every one hath seen that this is taken from Homer, and accommodated to the sentence with a small alteration : but it should not stand thus, like a verse, with a false quantity in it. It should be--α το βέλημα το Θεά σκοπών, τω όντι, οις σεπνυμένος.

τοι δ' ώς σκιαι αίσσεσιν,
Homer Odyss, K. 494. says of Tiresias ;

Τω και τεθνεώσι νόον σόρε Περσεφόνεια,
οίω σιπνυσθαι τοι δε κιαι αίσσεσιν.

Stroni. V. p. 732.
Καθα τον Ευριπίδην, δς τάδε λεύσσων, θεόν όχι νοξέα, μέθεωρολόγων
δ' έκας έρριψεν σκολιας απάτας, ών ατειρα γλώσσα είκοβολέα περι

τον αφανών, δεν γνώμης μετέχεσα. Ut ait Euripides, Qui hoc videns Deum mente non cogitat; de sublimibus autem rebus disputationis procul tortuosas jacit fallacias, quas indomita temere jaculatur lingua de üs quce non videntur, nullius certe particeps sententiæ.

The Latin version is somewhat incomprehensible,
and jargonic. Let us pass it by, and consider the
Greek, which may be thus put in better order, with
very small alterations;
Καλα τον Ευριπίδης,

“ος ταδε λεύσσων θεών όχι νοεί,
Μετεωρολόγων έκας έρριψεν
Σκολιας απάτας, ωνπερ ατειρής
Γλώσσ εικοβολά σερί των αφανών,

ουδέν γνώμης μελέχεσα.
The meaning of the fragment is perhaps this;

Qui hæc videns, Deum ( auctorem) non sentit,
Is Sophistarum temere effutit
Perversos errores, quorum garrula

Lingua

1

Lingua male judicat de rebus non visibilibus,

Omni sapientia destituta. In the third line you may readων ατηρα, which is the editor's conjecture. .

Ib. p. 817. ως γάρ σε τό από το ηλίς φως δι' υελ (κεύες πλήρες ύδατος μέfederer n texru eis wüpnum ut ars viam excogitat, qua lux quce a sole procedit, per vas vitreum aqua plenum ignescat.

This was the burning glass of the ancients. See Pliny xxxvii. 2. and Aristophanes Nub. 764.

Stronm. vii. p. 841.

(κύλα μεν βρέθοφθόρα Χαίρεις ορώσαπό νεκρων ερείπια.

spolia gaudes cum vides Erepta cæsis, lacera, semidiruta. The second line is no verse. Perhaps,

Χαίρεις ορώσα, και κεκρών ερείπια. which also makes better sense. Tibi voluptati est videre spolia sanguinea, et cesorum cadavera.

Page 198. of this vol, Είς ταϊς αληθείαισιν, I forgat to observe, that Bentley, in his epistle to Mill, corrects these verses ascribed to Sophocles, and rejects them as spurious. He says:

EFFiCiAm ut posthac hi versiculi sano saltem pede possint incedere. Sic igitur emendo :

Εν ταϊς αληθείαισιν εις εσιν θεός,
ος έρανόν τ' έτευξε και γαλαν μακραν,
Πόνε τε χαροπον οισμα, κανέμων βίας.
Θνήθοί τε πολλών καρδία σλανώμενοι
Ιδρυσάμισθα σημάτων σαραψυχήν,
Θεων αγάλματεκ λίθων ή χαλκέας

+ g 3

'il U56

Quamobrem, quia nullus jam locus est censuræ nostræ in consór et xaxxéwr, alia efferam argumenta oportet, cur subdititii sint. Multis sane nominibus non placet illud oxxvxtpdeiç. Nam quid, obsecro, facit won' in tragediæ diverbio ? est enim ex dialecto Ionica. Neque vero deixe spondæus in sede quarta ferri potest contra morem consuetudinemque Tragicorum. Theon critus :

Και φιλοκερδείη βεβλαμμένον άνδρα σαρελθών. . Neque porro arruxepdeia de avaritia possis accipere cum interprete Clementis : verum ea sententia nimium quidem inepta et inficeta, quasi si prudentia sive astutia homines in errorem inciderint. Hoxuxépleta enim est worüíspetx. Ut Ulysses Homericus:

Ουκ έα επέμεναι, πολυϊδρείνσι νόοιο,

'Αλλ' ο μεν ήν άλοχον σολυκερδείκσιν άνωγε. Sed et alia fertur scriptura nihilo melior :

Θνητοί δε σολλοί καρδία σλανώμενοι. . Mihi quidem, salvo aliorum judicio vos multi mortales parum ornate dici videtur pro elegantia 'Atloxins penát Inc. Sed utcunque de ea re visum fuerit eruditis, rogatos eos velim, qui luculenter Græce sciunt, utrum napdişe Wazraueror domesticus sit sincerusque sermo Græcus, an potius peregrinus et crucs xiquezas? Nimirum suo se indicio prodit Judæus iste sorex. Neque enim Hellenismus est, verum Hebraismus purus putus ex S. S. tralitus atque expressus. Psalm. xciv. (et Epist. ad Heir») 'Αα σλανώνται τη καρδια και αυτοί συκ έγνεται Tai suo Esaias xxi. H dizue σλανάται. . Imo enimvero negamus ista

'Hvisititas para viral TUTES, ab homine luiæco, nedum a Sophocle, proficisci pos

Tit: hoe in loco est ipsa statua, aitè tè as 22:47, piul tau sizis, ut apud Isocratem in fine Ezaga

re:

« 上一頁繼續 »