網頁圖片
PDF
ePub 版
[ocr errors]

2

A. D. 60.
2 Cor. IV. 18.V.1-8.

A. D. 60, a Now faith is the substance of on immortality, then shall be brought things hoped for, the evidence of to pass the saying that is written, things not seen, Heb. xi. 1.

Death is swallowed up in victory,

1 Cor. xv. 53, 54. CHAP. V.-VER. 1. Οίδαμεν γαρ, ότι εάν και επίγειος ημών

VER. 3. οικία του σκηνους καταλυθή, οικοδομών εκ

Εί γε και ένδυσάμενοι, ου γυμνοί ευρεθηΘεού έχομεν, οικίαν αχειροποίητον, αιώνιον σόμεθα. εν τούς ουρανούς.

If so be that being clothed we shall For we know that if a our earthly not be found naked. house of this tabernable b were dissolved, a Behold, I come as a thief. Blese we have a building of God, dan house sed is he that watcheth, and keepeth not made with - hands, eternal in the his garments, lest he walk naked, and heavens.

they see his shame, Rev. xvi. 15. a How much less in them that dwell in houses of clay, whose foundation is

VER. 4. in the dust, which are crushed before Και γάρ οι όντες εν τω σκήνει στενάζοthe moth? Job iv. 19. Yea, I think risv Bacaújusvoi ÉTE Id) où Déaquevšudúcas. it meet, as long as I am in this ta-1 θαι, αλλ' επενδύσασθαι, ένα καταποθή το bernacle, to stir you up, by putting Smtòr üzò tñs fans. you in remembrance ; Knowing that

For we that are in this tabernacle do shortly I must put off this my taber. groan, being burdened : not for that we nacle, even as our Lord Jesus Christ I would be unclothed, but clothed upon, hath shewed me, 2 Pet. i. 13, 14.

a that mortality might be swallowed up b Thou liftest me up to the wind ; l of life. thou causest me to ride upon it, and dissolvest my substance. For I know

a See on ver. 2. clause 3. that thou wilt bring me to death, and to the house appointed for all living,

VER. 5. Job xxx. 22, 23.

ο δε κατεργασάμενος ημάς εις αυτό c See on John xiv. ver. 2. clause 1. τούτο, Θεός, ο και τους ημίν τον αρραβώνα

1 Το an inheritance incorruptible, του Πνεύματος. and undefiled, and that fadeth not

Now he that hath wrought us for the away, reserved in heaven for you, selfsame thing is God, a who also hath 1 Pet. i. 4.

given unto us the earnest of the Spirit. VER. 2. Και γαρ εν τούτων στενάζομεν, το οίκη

a See on Rom. viii. ver. 15. clause 2.

and 16. clause 1. τήριον ημών το εξ ουρανού επενδύσασθαι επιποθούντες

VER. 6. a For in this we groan, b earnestly de- Θαρρούντες ούν πάντοτε, και ειδότες string to be clothed upon with our house | ότι ενδημούντες εν τω σώματι, εκδημούwhich is from heaven :

μεν από του Κυρίου a And not only they, but ourselves

Therefore we are always confident, also, which have the first-fruits of the knowing that, whilst we are at home in Spirit, even we ourselves groan with the body, we are absent from the Lord : in ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body,

VER. 7. Rom. viii. 23.

(Διά πίστεως γαρ περιπατούμεν, ου δια b For I am in a strait betwixt two, ardous.) having a desire to depart, and to be ' with Christ; which is far better,

(For a we walk by faith, not by sight :) Phil. i. 23.

a See on Rom. viii. ver. 24. c For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put

VER. 8. on immortality. So when this cor. Θαρρούμεν δε, και ευδοκούμεν μάλλον ruptible shall have put on incorrup- εκδημήσαι εκ του σώματος, και ενδημήσαι tion, and this mortal shall have put após Tòv Kugsov.

b

[ocr errors]

с

[ocr errors]

A. D. 60.
2 COR. V. 8-14.

A. D. 60. We are confident, I say, and a willing not strive; but be gentle unto all men, rather to be absent from the body, band apt to teach, patient, In meekness to be present with the Lord.

instructing those that oppose them

selves ; if God peradventure will a See on ver. 2.

give them repentance to the acknowb See on Luke xxiii. ver. 43.

ledging of the truth, 2 Tim. ii. 24, 25. VER. 9.

c For we are not as many, which Asò rai p. Aotipovjeda, tire évom poūr-corrupt the word of God: but as of Tes, site indapibūtis, svépesso aürô sincerity, but as of God, in the sight elvas.

of God, speak we in Christ, 2 Cor. i.

17. Therefore, seeing we have this Wherefore we labour, that whether ministry, as we have received mercy, present or absent, we may be accepted of we faint not; But have renounced the him.

hidden things of dishonesty, not walk* Or, endeavour.

ing'in craftiness, nor handling the a I therefore so run, not as uncer

word of God deceitfully ; but by tainly; so fight I, not as one that manifestation of the truth commend beateth the air: But I keep under my ing ourselves to every man's conbody, and bring it into subjection; science in the sight of God, iv. 1, %. test that by any means, when I have

VER. 12. preached to others, I myself should Ου γαρ πάλιν εαυτούς συνιστάνομεν be a cast-away, 1 Cor. ix. 26, 27. υμίν, αλλά αφορμήν διδόντες υμίν καυχήWhereunto I also labour, striving according to his working, which work as posústa xarxoopévous, nai e' rapdią.

ματος υπέρ ημών» ένα έχητε προς τους εν eth in me mightily, Col. i. 29. For therefore we both labour and suffer unto you, but give you occasion to glory

a For we commend not ourselves again reproach, because we trust in the liv. ing God, who is the Saviour of all what to answer them which glory in

on our behalf, that ye may have somemen, specially of those that believe, 1 Tim. iv, 10. Let us labour therefore

appearance, and not in heart.

• Gr. the face. to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief,

a Do we begin again to commend Heb. iv, 11.

ourselves? or need we, as some others, VER. 10.

epistles of commendation to you, or Τους γάρ πάντας ημάς φανερωθήναι δεί | letters of commendation from you ? Ye έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ένα

are our epistle written in our hearts,

Forasκομίσηται έκαστος τα διά του σώματος, known and read of all men. προς α έπραξεν, είτε αγαθών, είτε κακόν.

much as ye are manifestly declared

to be the epistle of Christ ministered - For we must all appear before the by us, written not with ink, but with judgment-seat of Christ ; that bevery the Spirit of the living God : not in one may receive the things done in his tables of stone, but in feshly tables of body, according to that he hath done, the heart, 1 Cor. ii. 1—3. whether it be good or bad. a See on John v. ver. 22.

VER. 13. b See on Matt. xvi. ver. 27.clause 3. Eire yag ifbornust, são eiti tappo

νούμεν, υμίν VER. 11.

a For whether we be beside ourselves, Eidétes vir tòn cófov toŨ Kugiou, áraçá- it is to God: or whether we be sober, it πους πείθομεν, Θεώ δε πεφανερώμεθα· έλ- | is for your cause. πίζω δε και εν ταις συνειδήσεσιν υμών πε- a We are fools for Christ's sake, but φανερώσθαι.

ye are wise in Christ, 1 Cor. iv, 10.

Would to God
Knowing therefore the terror of the

ye

could bear with me Lord, b we persuade men; cbut we are

a little in my folly: and indeed bear made manifest unto God; and I trust also with me, 2 Cor. xi. 1. are made manifest in your consciences.

VER. 14. * See on Matt. XXV. ver. 46. clause 1. “Η γας αγάπη του Χριστού συνέχει

And the servant of the Lord must nuās.

A. D'. 60.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

For the love of Christ constraineth | ταλλάσσων εαυτώ, μή λογιζόμενος αυτούς us; because we thus judge, a that if one τα παραπτώματα αυτών, και έμενος εν died for all, b then were all dead. ημίν τον λόγον της καταλλαγής.

* See on Matt. XX. ver. 28. clauses To wit, that a God was in Christ, re3, 4.

conciling the world unto himself, b not b See on John v. ver. 25.

imputing their trespasses unto them; and

hath committed unto us the word of VER. 15.

reconciliation. Κρίναντας τούτο, δτι ει εις υπέρ πάντων απίθανεν, άρα οι πάντες απέθανον και

• Or, put in us. υπέρ πάντων απέθανεν, ίνα οι ζώντες μηκέ- a See on John X. ver. 30. τι εαυτούς ζώσιν, αλλά τα υπέρ αυτών b Even as David also describeth αποθανόντι και έγερθέντι.

the blessedness of the man unto whom * And that he died for all, that they God imputeth righteousness without which live should not henceforth live unto works, Saying, Blessed are they whose themselves, but unto him which died for iniquities are forgiven, and whose sins them, and rose again.

are covered. Blessed is the man to

wbom the Lord will not impute sin, a See on Rom. vi. ver. 13, 14.

Rom. iv. 6-8. Being justified freely VER. 16.

by his grace, through the redemption "SPOTI nueis årò TOữ vữv oudéva oldape that is in Christ Jesus : Whom God κατά σάρκα: ει δε και έγιώκαμεν κατα | hath set forth to be a propitiation σάρκα Χριστόν, αλλά ων ουκ έτι γινώσ- through faith in his blood, to declare Xojasy.

his righteousness for the remission of Wherefore henceforth know we no sins that are past, through the forman after the flesh: yea, though we bearance of God; To declare, I say, have known Christ after the flesh, yet at this time, his righteousness: that - now henceforth know we him no more. he might be just, and the justifier of

him which believeth in Jesus, iii. a See on Matt. xii. ver. 48.

24-26.

VER. 20. VER. 17. “Ωστε είτις εν Χριστώ, καινή κτίσις»

Υπέρ Χριστού ούν πρεσβεύομεν, ώς του τα αρχεία παρήλθεν, ιδού γέγονε καινά τα Θεού παρακαλούντος δι' ημών δεόμεθα wárta.

υπές Χριστού, καταλλάγητε τω Θεώ. Therefore aif any man be in Christ, a Now then we are ambassadors for he is ő a new creature : Cold things are Christ, b as though God did beseech you passed away; behold, all things are be- by us : we pray you C in Christ's stead, a be

ye reconciled to God. * Or, let him be.

a If there be a messenger with bim, . See on John vi. ver. 56.

an interpreter, one among a thousand, See on John iï. ver. 6. clause 2. to shew unto man his uprightness, e See on Rom. vi, ver. 5, 6.

Job xxxiii. 23. For the priest's lips

should keep knowledge, and they VER. 18.

should seek the law at his mouth : Τα δε πάντα εκ του Θεού του καταλ- | for he is the messenger of the LORD aátartog impeãs iauto Side 'Ing oŨ Xplotou, of hosts, Mal. i. 7. Then said Jesus και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλ. to them again, Peace be unto you: as λαγής.

my Father hath sent me, even so send * And all things are of God, b who I you, John XX. 21. For which I am hath reconciled us to himself by Jesus an ambassador in bonds, Eph. vi. 20. Christ, C and hath given to us the minis- b We then, as workers together try of reconciliation;

with him, beseech you also that ye rea See on John iii. ver. 16. clause 1. ceive not the grace of God in vain, See on Rom. v. ver. 1. clause 2. 2 Cor. vi. 1. e See on Luke ii. ver. 14. clause 4. c See on Matt. x. ver. 40. clause 1.

a Acquaint now thyself with him, VER. 19.

and be at peace; thereby good shall Ως ότι Θεός ήν εν Χριστώ, κόσμον κα- come unto thee, Job xxii. 21. ,

b

corne new.

A. D, 60,

2 coR. V. 21.-VI. 17.

Α. D. 60.

VER. 21.

VER. 4. Τον γαρ μη γνόντα αμαρτίαν, υπέρ 'Αλλ' εν παντί συστώντες εαυτούς ως ημών αμαρτίαν εποίησεν, ίνα ήμεϊς γινώ- Θεού διάκονοι εν υπομονή πολλή, έν θλίμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτώ.

ψεσιν, εν ανάγκαις, εν στενοχωρίαις. a For he hath made him to be sin for a But in all things approving our. Rs, who knew no sin ; « that we might selves as the ministers of God, bin much be made the righteousness of God in him. patience, in afflictions, in necessities, in

a See on Matt. xx. ver. 28. clauses distresses, 3, 4.

• Gr, commending. • See on John viii. ver. 46. and Heb.

á Let a man so account of us, as of vii. ver. 26. clause 3. c See on Rom. i. ver. 17. clause 1.

the ministers of Christ, and stewards and viü. ver. 4. clause 1.

of the mysteries of God, 1 Cor. iv. 1.

b See on Rom. v. ver.3, 4. clause 1. CHAP. VI.-VER. 1.

VER. 5. Συνεργούντες δε και παρακαλούμεν μη εις κενόν την χάριν του Θεού δέξασθαι "Εν πληγαϊς, εν φυλακαϊς, έν ακατασυμάς.

τασίαις, εν κόποις, εν αγρυπνίαις, εν νη

στείαις, aWe then, as workers together with him, beseech you also b that receive a In stripes, bin imprisonments, in not the grace of God in vain.

tumults, cin labours, in watchings, a See on chap. v. ver. 20.

d in fastings; Looking diligently lest any man

• Or, tossings to and fro. fail of the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble 3 See on Matt. x. ver. 17. clause 3. you, and thereby many be defiled, b See on Matt. x. ver. 17. clause 2. Ηeb. xii, 15.

c See on Rom. xv. ver. 19. VER. 2.

. See on Matt. ix. ver. 15. clause 3. λέγει γάρ Καιρώ δεκτώ επήκουσά σου,

VER. 6. και εν ημέρα σωτηρίας εβοήθησά σοι. 'Ιδού ύν καιρός ευπρόσδεκτός, ιδού νύν ημέρα

Εν αγνότητι, εν γνώσει, έν μακροθυμία, σωτηρίας.

εν χρηστότητι, εν Πνεύματι αγίω, εν αγάπη

άνυσοκρίτω, (For he saith, * I have heard thee in a time accepted, and in the day of sal- By pureness, by knowledge, by longvation have 1 succoured thee: 6 behold, suffering, by kindness, a by the Holy now is the accepted time; behold, now is Ghost, by love unfeigned, the day of salvation.)

a See on Rom. xv. ver. 19. clause 1. a Thus saith the LORD, In an acceptable time have I beard thee, and

VER. 7. in a day of salvation have I helped thee : and I will preserve thee, and

"Εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού, δια

των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to cause to

αριστερών inherit the desolate heritages, Isa. a By the word of truth, by the power xlix. 8.

of God, b by the armour of righteousness b See on Luke iv. ver. 19.

on the right hand and on the left,

a But have renounced the hidden VER. 3.

things of dishonesty, not walking in Μηδεμίαν εν μηδενί διδόντες προσκoσήν, craftiness, nor handling the word of ένα μή μομηθη ή διακονία:

God deceitfully; but by manifestation * Giving no offence in any thing, that of the truth commending ourselves to the ministry be not blamed:

every man's conscience in the sight of

God, 2 Cor. iv. 2. * See on 1 Cor. vi. ver. 12. clause 2. • See on Rom. xiii. ver. 12, clause 3.

[ocr errors]

:

b

Α. D. 60.

[blocks in formation]

as

a But if her husband be dead, she VER. 8.

is at liberty to be married to whom Διά δόξης και ατιμίας· διά δυσφημίας | she will: only in the Lord, 1 Cor. vii. και ευφημίας ώς πλάνοι, και αληθείς 39. clause 2. See also on 1 Cor. xv. By honour and dishonour, by evil re

Ver. 33. port and good report : as deceivers, and

VER. 15. yet true;

Τίς δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαλ; VER. 9.

ή τις μερίς πιστώ μετά απίστου ; “Ως αγνοούμενοι, και επιγινωσκόμενοι ως a And what concord hath Christ with αποθνήσκοντες, και ιδού ζώμεν ως παιδευό- Belial? or what part hath he that beμενοι, και μη θανατούμενοι

lieveth with an infidel? As unknown, and yet well known ; a Ye cannot drink the cup of the & as dying, and, behold, we live; bas Lord, and the cup of devils: ye canchastened, and not killed;

not be partakers of the Lord's table, a See on chap. i. ver. 5. clause 1.

and of the table of devils, 1 Cor. b See on 1 Cor. xi. ver. 32.

X. 21,

VER. 16.
VER. 10.

Τίς δε συγκατάθεσις ναώ Θεού μετ' “Ως λυπούμενοι, αει δε χαίροντες: ως ειδώλων και υμείς γάς ναός Θεού έστε ζώνπτωχοί, πολλούς δε πλουτίζοντες» ως μηδέν τος καθώς είπεν ο Θεός. "Οτι ενοικήσω έν έχοντες, και πάντα κατέχοντες. αυτούς, και εμπεριστατήσω και έσομαι

αυτών Θεός, και αυτοι έσονται μοι

λαός. a As sorrowful, yet alway rejoicing ; as poor, yet making many rich;

And what agreement hath the temple having nothing, and yet possessing all of God with idols ? a for ye are the temthings.

ple of the living God; as God hath

said, I will dwell in them, and walk in a See on Matt. v. ver. 12. clause 1. them; and I will be their God, and bSee on Matt. vi. ver. 20.

they shall be my people.

a See on John xiv. ver. 18. VER. 11.

b And I will set my tabernacle το στόμα ημών ανέγε προς υμάς, Κο- | among you: and my soul shall not ρίνθιοι, ή καρδία ημών πεπλάτυνται: abhor you. And I will walk among

Oye Corinthians, our mouth is open you, and will be your God, and ye unto you, our heart is enlarged. shall be my people, Lev. xxvi. 11, 12. VER. 12.

VER. 17.
Οι στενοχωρείσθε εν ημίν στενοχωρείσθε

Διο εξέλθετε εκ μέσου αυτών, και αφοδε εν τοις σπλάγχνοις υμών.

ρίσθητε, λέγει Κύριος και ακαθάρτου μη

άπτεσθε καγώ είσδέξομαι υμάς, Ye are not straitened in us, but ye are

a Wherefore corne out from among straitened in your own bowels.

them, and be ye separate, saith the Lord, VER. 13.

and touch not the unclean thing; and I

will receive you, Την δε αυτήν αντιμιθίαν, ώς τέκνοις λίγω, πλατύνθητε και υμείς.

a Depart ye, depart ye, go ye out Now for a recompence in the same, (I

from thence, touch no unclean thing; speak as unto my children,) be ye also go ye out of the midst of her ; be ye

clean that bear the vessels of the enlarged,

LORD, Isa. lü. 11.
VER. 14.
Μη γίνεσθε ετεροζυγoύντες απίστους.

VER. 18. Τίς γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία και Και έσομαι υμίν εις πατέρα, και υμείς τίς δέ κοινωνία φωτί προς σκότος και έσεσθέ μοι εις υιούς και θυγατέρας, λέγει

* Be ye not unequally yoked together Kúpsos Tartozgá tap. with unbelievers: for what fellowship

a And will be e Father unto you, and hath righteousness with unrighteousness? ye shall be my sons and daughters, saith and what communion hath light with the Lord Almighty. darkness?

a See on Matt. V. ver. 9. clause S. VOL. ΙΙΙ.

G

« 上一頁繼續 »