網頁圖片
PDF
ePub 版

A. D. 60.

2 Cor. 11. 2–7.:

A. D. 60.

in my

с

a If I be not an apostle unto others, statutes, and ye shall keep my judgyet doubtless 1 am to you: for the ments; and do them, xxxvi. 26, 27. seal of mine apostleship are ye in the Lord, 1 Cor. ix. 2.

VER. 4. bI speak not this to condemn you ; Πεποίθησιν δε τοιαύτην έχομεν δια του for I have said before, that ye are in XPLOTŰ TÇÓS TòY BLór our hearts to die and live with you,

And such trust have we through 2 Cor. vii. 3.

Even as it is meet for Christ to God-ward: me to think this of you all, because I have you heart; inasmuch as

VER. 5. both in my bonds, and in the defence

Ουχ ότι έκανοί εσμεν άφ' εαυτών λογίand confirmation of the Gospel, ye | σασθαι τι, ως εξ αυτών, αλλ' ή ικανότος all are partakers of my grace, Phil. não éx Toù Oscão i. 7. c See on Rom. i. ver. 8. clause 3.

a Not that we are sufficient nf our

selves to think any thing us of ourselves ; VER. 3.

but our sufficiency is of God; Φανερούμενοι ότι εστε επιστολή Χρισ. a See on 1 Cor. xv. ver. 10. clause 4, του διακονηθείσα υφ' ημών, εγγεγραμμένη ου μέλανε, αλλά Πνεύματι Θεού ζώντος:

VER. 6. ουκ εν πλαξί λιθίναις, αλλ' εν πλαξι καρ- Ος και ικάνωσεν ημάς διακόνους καινής δίας σαρκίναις.

διαθήκης, ου γράμματος, αλλά Πνεύματος Forasmuch a as ye are manifestly

το γαρ γράμμα αποκτείνει, το δε Πνεύμα declared to be the epistle of Christ b mi

ζωοποιεί. nistered by us, written not with ink, but a Who also hath made us able miniswith the Spirit of the living God; c not ters of bthe new testament ; not of the in tables of stone, d but in fleshy tables of letter, but of the spirit : for the letter the heart.

killeth, but the spirit * giveth life. a See on Matt. v. ver. 16. clause 2.

• Or, quickeneth. b See on 1 Cor. iii. ver.6. clauses 1,2.

a See on Rom. ir ver. 5. clause 1. c And the LORD said unto Moses, Come up to me into the mount, and LORD, that I will make a new cove

b Behold, the days come, saith the be there: and I will give thee tables

nant with the house of Israel, and of stone, and a law, and command with the house of Judah, Jer. xxxi.31. ments which I have written; that for this is my blood of the new testathou mayest teach them, Exod. xxiv. ment, which is shed for many for the

remission of sins, Matt. xxvi. 28. By d I delight to do thy will, o my

so much was Jesus made a surety of God: yea, thy law is within my heart,

a better testament, Heb. vij. 22. And Psal. xl. 8. But this shall be the covenant that I will make with the the new testament, that by means of

for this cause he is the Mediator of house of Israel; After those days, death, for the redemption of the saith the LORD, I will put my law in their inward parts, and write it in first testament, they which are called

transgressions that were under the their hearts; and will be their God, might receive the promise of eternal and they shall be my people, Jer. inheritance, ix. 15. Xxxi. 33. and Heb. viii. 8—10.; X. 16.

See on John vi. ver. 63.
And I will give them one heart, and
I will put a new spirit within you ;

VER. 7. and I will take the stony heart out of

Ει δε ή διακονία του θανάτου εν γράμ: their flesh, and will give them an heart of flesh, Ezek. xi. 19. A new heart papir, EYTETUT Wév lv aidois, éyerhon iv also will I give you, and a new spirit vious Iogana vis tò mgósofo Mwcløs, dià

δόξη, ώστε μη δύνασθαι ατενίσαι τους will I put within

you;
and I will take

την δόξαν του προσώπου αυτού, την καaway the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of Tapyoujévny' flesh. And I will put my Spirit within But if a the ministration of death, you; and cause you to walk in my b written and engraven in stones, was

12.

[ocr errors]

A. D. 60.

2 COR. 111. 7-12.

A. D. 60.

[ocr errors]

reason

glorious, d so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of

VER. 8. Moses for the glory of his countenance ; Πώς ουχί μάλλον ή διακονία του Πνεύe which glory was to be done away; ματος έσται εν δόξη;

a Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them. the spirit be rather glorious ?

a How shall not the ministration of And all the people shall say, Amen, Deut. xxvii. 26.

a See on John vii. ver. 39. b See on ver. 3. clause 3.

VER. 9. cAnd what nation is there so great, that bath statutes and judgments so

Ει γάρ ή διακονία της κατακρίσεως, righteous as all this law, which I set | δόξα, πολλώ μάλλον περισσεύει και διακονία before you this day? Deut. iv. 8. rñs doxasocúrns šv dóty. Thou camest down also upon mount For if the ministration of condemnaSinai, and spakest with them from tion be glory, much more doth the heaven, and gavest them right judg- a ministrution of righteousness exceed in ments and true laws, good statutes glory. and commandments, Neh. ix. 13. The

a See on Rom. i. ver. 17. clause 1. law of the LORD is perfect, converting the soul : the testimony of the

VER. 10, LORD is sure, making wise the simple : Και γάρ ουδε δεδόξασται το δεδοξασμέThe statutes of the LORD are right, voy, lv roúto rõ régen, évensy Tís ümapbanrejoicing the heart: the command- | neúons débris. ment of the LORD is pure, enlightening the eyes, Psal. xix. 7,8. Where- rious had no glory in this respect, by.

For even that which was made glofore the law is holy; and the commandment holy, and just, and good,

the glory that excelleth. Rom. vii. 12.

VER. 11. d And it came to pass, when Moses

Ει γάρ το καταργούμενον, διά δόξης: came down from mount Sinai with the two tables of testimony in Moses' mondo pãrdov tò mérov, iv sókn. hand, when he came down from the For if that which was done away was mount, that Moses wist not that the glorious, much more that which remainskin of his face shone while He talked eth is glorious. with him. And when Aaron and all the children of Israel saw Moses,

VER. 12. bebold, the skin of his face shone : "Εχοντες ούν τοιαύτην ελπίδα, πολλή and they were afraid to come nigh παρρησία χρώμεθα, him. And Moses called unto them; Seeing then that we have such hope, and Aaron and all the rulers of the

2 we itse great * plainness of speech: congregation returned unto him: and

* Or, boldness. Moses talked with them. And afterward all the children of Israel came a For we cannot but speak the nigh: and he gave them in command-things which we have seen and heard, ment all that the Lord had spoken Acts iv. 20. How he had preached with him in mount Sinai. And till boldly at Damascus in the name of Moses had done speaking with them, Jesus, ix. 27. Long time therefore he put a vail on his face. But when abode they speaking boldly in the Moses went in before the LORD, to Lord, which gave testimony unto the speak with Him, he took the vail off word of his grace, and granted signs until he came out. And he came out, and wonders to be done by their and spake unto the children of Israel hands, xiv. 3. And for me, that that which he was commanded. And utterance may be given unto me, that the children of Israel saw the face of may open my mouth boldly, to Moses, that the skin of Moses' face make known the mystery of the shone: and Moses put the vail upon Gospel, For which I am an ambassahis face again, until he went in to dor in bonds: that therein I may speak with Him, Exod. xxxiv. 29–35. speak boldly, as I ought to speak, e See on ver, 6. clause 2.

Eph. vi. 19, 20. According to my..

:

Α. D. 60.

2cOR. μι. 12-18.-Ιν. 1, 2.,

Α. D. 60.

[ocr errors]

earnest expectation and my hope, that a Nevertheless when it shall turn to in nothing I shall be ashamed, but the Lord, the vail shall be taken away. that with all boldness, as always, so a See on Rom. xi. ver. 26. now also Christ shall be magnified in

b And he will destroy in this mounmy body, whether it be by life, or by tain the face of the covering cast over death, Phil. i. 20. But even after all people, and the vail that is spread that we had suffered before, and were

over all nations, Isa. ΧΧν. 7. And in shamefully entreated, as ye know, at that day shall the deaf hear the words Philippi, we were bold in our God to

of the book, and the eyes of the blind speak unto you the Gospel of God shall see out of obscurity, and out of with much contention, 1 Thess. ii. 2. darkness, xxix. 18. VER. 13.

VER. 17. Και ού καθάπερ Μωσής ετίθει κάλυμμα επί το πρόσωπον εαυτού, προς το μη ατε

ο δε κύριος το πνεύμα εστιν ου δε το νίσαι τους υιούς Ισραήλ εις το τέλος του πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. καταργουμένου

a Now the Lord is that Spirit : band And not as a Moses, which put a vuil where the Spirit of the Lord is, there is over his face, that the children of Israel liberty. could not stedfastly look to the end of a The first man Adam was made a that which is abolished:

living soul; the last Adam was made * See on ver, 7. clause 4.

a quickening spirit, 1 Cor. xv. 47. VER. 14.

bSee on Rom. viii. ver. 9. clause 1. 'Αλλ' επωρώθη τα νοήματα αυτών» | and ver. 15, 16. άχρι γάρ της σήμερον το αυτό κάλυμμα

VER. 18. επί τη αναγνώσει της παλαιάς διαθήκης μένει, μη ανακαλυπτόμενον, ό, τι εν Χρισ- | προσώπω την δόξαν Κυρίου κατοπτριζό

“Ημείς δε πάντες ανακεκαλυμμένα το καταργείται. a But their minds were blinded: for | από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου

μενοι, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα until this day remaineth the same vail

Πνεύματος. untaken away in the reading of the old testament ; b which vail is done away in

But we all, with open face a bekolding Christ.

as in a glass the glory of the Lord, bare a See on Matt. xiii. ver. 13, 14.

chunged into the same image from glory b See on Matt. xvi. ver. 17.clause 3.

to glory, even as by the Spirit of the

Lord.
VER. 13.

*Or, of the Lord the Spirit. 'Αλλ' έως σήμερον, ηνίκα αναγινώσκεται

a See on John i. ver. 14. clause 2. Μωσής, κάλυμμα επί την καρδίαν αυτών

b See on Rom. viii. ver. 29. clause 3. κείται: a But even unto this day, when Moses

CHAP, IV.-VER. 1. is read, the vail is upon their heart. • For they that dwell at Jerusalem, καθώς ήλεήθημεν, ουκ εκκακούμεν:

Διά τούτο έχοντες την διακονίαν ταύτην, and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the Therefore seeing we have this miprophets which are read every sab- nistry, as we have received mercy, bwe bath-day, they have fulfilled them in faint not : condemning him. And though they

a See on Rom i. ver. 5. clause 1. found no cause of death in him, yet

bSee on Matt. v. ver. 12. clause 1, desired they Pilate that he should be slain. And when they had fulfilled

VER. 2. all that was written of him, they took him down from the tree, and laid him

'Αλλ' άπειπάμεθα τα κρυπτά της αίσin a sepulchre, Acts xiii. 27-29.

χύνης, μή περιπατούντες εν πανουργία,

μηδε δολούντες τον λόγον του Θεού, αλλά VER. 16.

τη φανερώσει της αληθείας συνιστώντες “Ηνίκα δ' αν επιστρέψη προς Κύριον, εαυτούς, προς πάσαν συνείδησιν ανθρώπων, περιαιρείται το κάλυμμα.

ενώπιον του Θεού.

A. D. 60.
2 COR. IV. 29.

A. D. 60. But have renounced the hidden things why look ye so earnestly on us, as of * dishonesty, a not walking in crafti- though by our own power or holiness ness, nor handling the word of God de- we had made this man to walk, Acts ceitfully; but by manifestation of the iü. 12. truth commending ourselves to every See on 1 Cor. i. ver. 23. clause 1. man's conscience in the sight of God. c See on Matt. XX. ver. 27. * Or, shame.

VER. 6. a See on chap. i. ver. 12. clause 1.

“Ότι ο Θεός και είπών εκ σκότους φώς

λάμψαι, ός έλαμψεν εν ταις καρδίαις VER. 3.

ημών, πρός φωτισμών της γνώσεως της δόΕι δε και έστι κεκαλυμμένον το ευαγ-ξης του Θεού εν προσώπων Ιησού Χριστού. γέλιον ημών, εν τοίς απολλυμένοις έστι κεκαλυμμένον»

a For God, who commanded the light

to shine out of darkness, hath b shined a But if our Gospel be hid, it is hid in our hearts, to give the light of the to them that are lost:

knowledge of the glory of God c in the a See on Matt. xiii. ver. 13, 14. face of Jesus Christ.

* Gr. is he who hath, VER. 4. 'Εν οίς ο Θεός του αιώνος τούτου έτυφ- 2 And God said, Let there be light: λωσε τα νοήματα των απίστων, εις το and there was light, Gen. i. 3. μη αυγάσαι αυτούς τον φωτισμός του b See on John i. ver. 4. clause 2. ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ός έστιν See on John i. ver. 14. clause 2. εικών του Θεού.

VER. 7. In whom a the god of this world b hath blinded the minds of them which believe

"Εχομεν δε τον θησαυρόν τούτον έν όσο not, lest the light of the glorious Gospel | τρακίνους σκεύεσιν, ίνα ή υπερβολή της of Christ, a who is the image of God, surópews is TOū Oscũ, xai pas it speão. should thine unto them.

But we have a this treasure in earthen a See on John xii. ver. 31.clause 2. vessels, that the excellency of the power b See on Matt. xiii. ver. 13, 14.

may be of God, and not of us. cSee on John i. ver. 4. clause 2. a Unto me, who am less than the

And he that seeth me, seeth him least of all saints, is this grace given, that sent me, John xii. 45. He that that I should preach among the Genhath seen me, hath seen the Father, tiles the unsearchable riches of Christ, xiv. 9. Christ, who is the image of Eph. iii. 8. God, 2 Cor. iv. 4. Who, being in the See on 1 Cor. i. ver. 17. form of God, thought it not robbery to be equal with God, Pbil. ii. 6. Who

VER. 8. is the image of the invisible God, Col. 'Εν παντί θλιβόμενοι, αλλ' ού στενο1. 15. Being the brightness of his | χωρούμενοι απορούμενοι, αλλ' ουκ εξαπο. glory, and the express image of his ρούμενοι person, Heb. i. 3. The law, having a shadow of good things to come, and

a We are troubled on every side, yet not the very image of the things, not in despair ;

not distressed; we are perplexed, but 1. 1.

* Or, not altogether without help, or, VER. 5. Ου γαρ εαυτούς κηρύσσομεν, αλλά a See on chap. i. ver. 8. Χριστόν Ιησούν Κύριον· εαυτούς δε, δούλους b See on Rom. v. ver. 3. clause 1. υμών διά Ιησού.

c See on 1 Cor. x. ver. 13. clause 2. a For we preach not ourselves, bbut Christ Jesus the Lord ; Cand ourselves

VER. 9. your servants for Jesus' sake.

Διωκόμενοι, αλλ' ουκ εγκαταλειπόμενοι a And when Peter saw it, he an

καταβαλλόμενοι, αλλ' ουκ απολλύμενοι swered upto the people, Ye men of * Persecuted, b but not forsaken ; cast Israel, why marvel ye at this ? ar down, but not destroyed ;

means.

b

A. D, 60.

2 coR. IV. 9-18.

Α. D. 60.

a See on Matt. v. ver. 10. clause 1. A See on Acts ii. ver. 24. clause 1.

b Let your conversation be without b See on John y. yer. 21. covetousnesis and be content with

VER. 15. such things as ye have : for he hath said, I will never leave thee, nor for

Τα γας πάντα δι' υμάς, ένα ή χάρις 8ake thee. So that we may boldly πλεονάσασα δια των πλειόνων την είχα8ay, The Lord is my helper, and I will | ριστίαν περισσεύση είς τήν δόξαν του Θεού. not fear what man shall do unto me, a For all things are for your sakes, Ηeb. xiii. 5, 6.

b that the abundant grace might through

the thanksgiving of many redound to the VER. 10.

glory of God. Πάντοτε την νέκρωσιν του Κυρίου Ιησού

a See on Rom. viii. ver. 28. clause 1. εν τω σώματι περιφέροντες, ίνα και η ζωή του Ιησού εν τω σώματι ημών φανερωθή.

See on chap. i. ver. 11. clause 2. a Always bearing about in the body

VER. 16. the dying of the Lord Jesus, that the life Λιό ουκ εκκακούμεν· αλλ' ει και ο έξω also of Jesus might be made manifest in ημών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλ' ο έσωθεν our body.

ανακαινούται, ημέρα και ημέρα * See on chap.i. ver. 5. clause 1. a For which cause we faint not; but

though our outward man perish, yet b the VER. 11.

inward man is renewed day by day. 'Αεί γας ημείς οι ζώντες, εις θάνατον παραδιδόμεθα δια 'Ιησούν, ίνα και η ζωή

a See on Matt. v. ver. 12. clause 1." του Ιησού φανερωθή εν τη θνητή σαρκι

b See on Rom. vii. ver. 22. ημών.

VER. 17. a For we which live are alway deli

Το γαρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως vered unto death for Jesus' sake, that ημών, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον the life also of Jesus might be made | βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν, manifest in our mortal flesh.

a For our light affliction, which is a See on Matt. v. ver. 10. clause 1. but for a moment, worketh for us ca VER. 19.

far more exceeding and eternal weight "Ωστε ο μέν θάνατος εν ημίν ενεργείται,

of glory; και δε ζωή εν υμίν.

a For I reckon that the sufferings So then death worketh in us, but life be compared with the glory which shall

of this present time are not worthy to

be revealed in us, Rom. viii. 18. VER. 13.

b And not only so, but we glory in "Έχοντες δε το αυτο Πνεύμα της πίσ- tribulations also: knowing that triτεως, κατά το γεγραμμένος: Επίστευσα, bulation worketh patience; And paδιο ελάλησα» και ημείς πιστεύομεν, διό και tience, experience; and experience, λαλούμεν·

hope ; And hope maketh not ashamWe having the same spirit of faith, ed; because the love of God is shed according as it is written, a I believed, abroad in our hearts by the Holy and therefore have I spoken ; b we also Ghost, which is given unto us, Rom. believe, and therefore speak;

ν. 3-5. a I believed, therefore have I See on Matt. XXV, ver. 21. clause 3. spoken; I was greatly afflicted, Psal.

VER. 18. Cxvi. 10. • See on chap. iii. ver. 12.

Μη σκοπούντων ημών τα βλεπόμενα,

αλλά τα μη βλεπόμενα: τα γας βλεπόVER. 14.

μενα, πρόσκαιρα τα δε μη βλεπόμενα, Είδότες ότι ο εγείρας τον Κύριον Ιησούν, αιώνια. και ημάς διά Ιησού έγερεί, και παραστή- a While we look not at the things σει συν υμίν

which are seen, but at the things which a Knowing that he which raised up are not seen : for the things which are the Lord Jesus b shall raise up us also seen are temporal; but the things whick" by Jesus, and shall present us with you. I are not seen are eternal.

b

in you.

b

« 上一頁繼續 »