網頁圖片
PDF
ePub 版

A. D. 59.

1 COR. VII. 22-30.

a For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's "freeman: b likewise also he that is called, being free, is Christ's servant.

• Gr. made free.

a See on John viii. ver. 32. clause 2. b See on Rom. i. ver. 1. clause 2.

VER. 23.

Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοὶ, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος· τὸ λοιπόν ἐστιν ἵνα καὶ οἱ

Τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἔχοντες γυναῖκας, ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι· ἀνθρώπων.

a Ye are bought with a price; b be not short: it remaineth, that both they that ye the servants of men. have wives be as though they had none ;

See on chap. vi. ver. 20. clause 1. b Let every man abide in the same calling wherein he was called, ver. 20.

VER. 24.

a Man that is born of a woman is of few days, and full of trouble. He cometh forth like a flower, and is cut down he fleeth also as a shadow, and continueth not, Job xiv. 1, 2.

Εκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοὶ, ἐν τού- Behold, thou hast made my days as an

το μενέτω παρὰ τῷ Θεῷ.

a Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.

a See on ver. 20.

VER. 25.

Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι.

Now concerning virgins I have no commandment of the Lord: yet I give my judgment, as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful.

a See on Rom. i. ver, 5. clause 1. VER. 26.

Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι.

[ocr errors]

I suppose therefore that this is good for the present distress, I say, that it is good for a man so to be.

A. D. 59.

a But and if thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless such shall have trouble in the flesh: but I spare you.

a See on ver. 2.

VER. 29.

But this I say, brethren, the time is

*Or, necessity.

VER. 27.

Δέδεσαι γυναικί ; μὴ ζήτει λύσιν. Λέω λυσαι ἀπὸ γυναικός ; μὴ ζήτει γυναῖκα,

Art thou bound unto a wife? seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? seek not a wife.

VER. 28.

Ἐὰν δὲ καὶ γήμης, οὐχ ἥμαρτες· καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτε· θλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι· ἐγὼ δὲ ὑμῶν φαίνομαι.

hand-breadth, and mine age is as no-
thing before thee: verily every man
at his best state is altogether vanity.
Selah, Psal. xxxix. 5. Thou carriest
them away as with a flood; they are
as a sleep in the morning they are
like grass which groweth up. In the
morning it fourisbeth, and groweth
up; in the evening it is cut down,
and withereth. For we are consumed
by thine anger, and by thy wrath are
Thou hast set our ini-
we troubled.
quities before thee, our secret sins in
the light of thy countenance. For all
our days are passed away in thy
wrath; we spend our years as a tale
that

told, xc. 5-9. As for man, his days are as grass ; as a flower of the field, so he flourisheth: For the wind passeth over it, and it is gone ; and the place thereof shall know it no more, ciii. 15, 16. For who knoweth what is good for man in this life, all the days of his vain life which he spendeth as a shadow? for who can tell a man what shall be after him under the sun? Eccl. vi. 12. The

night is far spent, the day is at hand : let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light, Rom. xiii. 12. But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer, 1 Pet. iv. 7.

VER. 30.

Καὶ οἱ κλαίοντες, ὡς μὴ κλαίοντες· καὶ οἱ χαίροντες, ὡς μὴ χαίροντες· καὶ οἱ ἀγοράζοντες, ὡς μὴ κατέχοντες·

A. D. 59.

1 COR. VII. 30-40.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

VER. 33.

|

So then he that giveth her in marΟ δὲ γαμήσας μεριμνᾶ τὰ τοῦ κόσ- riage dorth well; but he that giveth her μου, πῶς ἀξέσει τῇ γυναικί. not in marriage doeth better.

But he that is married, careth for the things that are of the world, how he may please his wife.

VER. 34.

Μεμέρισται ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. Ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ἡ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνὰ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί.

There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman cureth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband.

VER. 55.

Τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον λέγω· οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπρόσεδρον του Κυρίῳ ἀπερισπάστως.

And this I speak for your own proft; not that I may cast a snare upon you,

A. D. 59.

but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction.

VER. 36.

Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὑτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾗ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι· ὃ θέλει ποιείτω, οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.

But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will, he sinneth not: let them marry.

VER. 37.

Ος δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, τοῦ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιεῖ.

Nevertheless he that standeth stedfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well.

VER. 58.

Ωστε καὶ ὁ ἐκγαμίζων, καλῶς ποιεῖ· ὁ δὲ μὴ ἐκγαμίζων, κρεῖσσον ποιεῖ.

VER. 39.

Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ ̓ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴς αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ἐλευθέρα ἐστιν ᾧ θέλει γαμηθῆναι μόνον ἐν Κυρίῳ.

a The wife is bound by the law as long as her husband liveth, but if her hus band be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.

a See on Matt. v. ver. 32. clause 2. b Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infdel? 2 Cor. vi. 14, 15.

VER. 40.

Μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτω μείνη, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην· δοκῶ δὲ καγὼ Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν.

[ocr errors]

A. D. 59.

For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, (as there be gods many, and lords many,)

VER. 6.

Αλλ ̓ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ πατὴρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν· καὶ εἰς Κυριος Ἰησοῦς Χριστὸς, δι ̓ οὗ τὰ πάντα, καὶ hμeïs di' airov.

b

a But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ,

A. D. 59.

1 COR. VII. 40.-VIII. 1–8.

But she is happier if she so abide, after | ἐν οὐρανῷ, εἴτε ἐπὶ τῆς γῆς· (ὥσπερ εἰσι my judgment : and I think also that I | θεοὶ πολλοὶ, καὶ κύριοι πολλοί.) have the Spirit of God.

CHAP. VIII.-VER. 1.

Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι πάντες γνώσιν ἔχομεν. Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεί.

Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth.

VER. 2.

Εἰ δέ τις δοκεῖ εἰδέναι τι, οὐδέπω οὐδὲν by whom are all things, and we * by ἔγνωκε καθὼς δεῖ γνώναι·

And if any man think that he knoweth any thing, he knoweth nothing yet as he ought to know.

VER. 3.

Εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν Θεὸν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ' αὐτοῦ.

a But if any man love God, the same is known of him.

a For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish, Psal. i. 6. The Lo RD is good, a strong hold in the day of trouble ; and he knoweth them that trust in him, Nah. i. 7. And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity, Matt. vii. 23.

I am

the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine, John X. 14. Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity, 2 Tim. ii. 19.

VER. 4.

Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς Θεὸς ἕτερος εἰ μὴ εἶς·

As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, b and that there is none other God but one.

a See on Acts xiv. ver. 15. clause 1. b See on Acts iv. ver. 24.

VER. 5.

Καὶ γὰρ εἴπές εἰσι λεγόμενοι θεοί, εἴτε

him.

* Or, for him.

a One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all, Eph. iv. 5, 6.

bSee on Acts iv. ver. 24. and xvii. ver. 28.

c See on John vi. ver. 56. and vi. ver. 13. clause 2.

d See on John v. ver. 19. clause 2.

VER. 7.

̓Αλλ ̓ οὐχ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνειδήσει τοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτι, ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσι, καὶ ἡ συνείδησις αὐτ Tv årßeing ovσa μorúvεTAI.

Howbeit there is not in every man that knowledge: a for some with conscience of the idol unto this hour eat it thing offered unto an idol; and their conscience being weak is defiled.

as a

a I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean, Rom. xiv. 14. And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin, 23.

VER. 8.

Βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν, περισσεύομεν· οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν, ὑστερούμεθα.

a But meat commendeth us not to God: for neither, if we eat, are we the better; neither, if we eat not, tare we the worse.

• Or, have we the more.
+ Or, have we less.

a See on Matt. xv. ver. 11. clause 1.

A. D. 59.

VER. 9.

1 COR. VIII. 9—13.—1x. 1-4.

[blocks in formation]

Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.

a Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend.

a See on chap. vi. ver. 12. clause 2.

CHAP. IX.-VER. 1. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύ Θέρος; οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ ;

.A.D. 59.

a Am I not an apostle? am I not free? b have I not seen Jesus Christ our Lord? care ye not my work in the Lord?

a See on Rom. i. ver. 1. clause 3. b And last of all he was seen of me also, as of one born out of due time, 1 Cor. xv. 8. And as he journeyed, he came near Damascus ; and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, 1 am Jesus whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks. And he trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me. to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do, Acts ix. 3-6.

c See on chap. iii. ver. 6. clause 1.

VER. 2.

Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς αποσ τολὴς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.

If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you: a for the seal of mine apostleship are ye in the Lord.

a Do we begin again to commend ourselves ? or need we, as some others,

epistles of commendation to you, or letters of commendation from you? Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men : Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart, 2 Cor. iii. 13.

VER. 3.

Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν, αὕτη ἐστί.

Mine answer to them that do examine me is this,

VER. 4.

Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν ;

a Have we not power to eat and to drink?

a See on Matt. x. ver. 10. clause 3.

A. D. 59.

VER. 5.

1 COR. IX. 513.

Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυ ναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόσε τολοι, καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου, καὶ Κηφᾶς ;

a Have we not power to lead about a sister, * a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord, and Cephas ?

* Or, woman.

a See on chap. vii. ver. 2.
b See on Matt. xii. ver. 46.

And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid, and sick of a fever, Matt. viii. 14.

VER. 6.

Ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν | eyes, and look on the fields ; for they ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι ;

Or I only and Barnabas, a have not we power to forbear working ?

a Neither did we eat any man's bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you: Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us, 2 Thess. iii. 8, 9.

VER. 7.

Τις στρατεύεται ἰδίοις οψωνίοις ποτέ; τις φυτεύει ἀμπελῶνα, καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει ; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει ;

Who goeth a warfare any time at his own charges? who planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof? or who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock?

VER. 8.

Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; Ἡ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει ;

Say I these things as a man? or saith not the law the same also?

VER. 9.

Ἐν γὰρ τῷ Μωσέως νόμῳ γέγραπται· Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. Μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ,

[ocr errors]

A. D. 59.

a Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn, Deut. xxv. 4. b See on Matt. vi. ver. 26. clause 1.

VER. 10.

Ἡ δι ̓ ἡμᾶς πάντως λέγει; Δι ̓ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ ̓ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριῶν· καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὑτοῦ μετέχειν, ἐπ ̓ ἐλπίδι.

Or saith he it altogether for our sakes? a For our sakes, no doubt, this is written: that he that ploweth should plow in hope; and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope.

a See on Matt. x. ver. 10. clause 3. b Say not ye, There are yet four months, and then cometh harvest? behold, I say unto you, Lift up your

a For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. b Doth God take care for oxen?

are white already to harvest. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal; that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is that saying true, One soweth, and another reapeth. I sent you to reap that whereon ye bestowed no labour: other men laboured, and ye are entered into their labours, John iv. 35-38.

VER. 11.

Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπεί ραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν ;

a If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things?

a See on Matt. x. ver. 10. clause 3.

VER. 12.

Εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχου σιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς ; ἀλλ ̓ οὐχ ἐχρησάστέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ μεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτη· ἀλλὰ πάντα εὐαγγελίῳ του Χριστοῦ.

If others be partakers of this power over you, are not we rather? a Nevertheless we have not used this power; but suffer all things, lest we should hinder the Gospel of Christ.

a See on Acts xviii. ver. 3.

VER. 13.

Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν; οἱ τῷ θυσιαστη

« 上一頁繼續 »