網頁圖片
PDF
ePub 版

Α. D.54.

2 THEss ΠΙ. 16--18.

Α. D. 54.

VER. 16.

a The Salutation of me Paul with Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης δάσκα υμίν mine own hand, 1 Cor. xvi. 91. The την ειρήνην διά παντός εν παντί τρόπο. Ο salutation by the hand of me Paul,

Col. iv. 18.
Κύριος μετά πάντων υμών.
Now a the Lord of peace himself give

VER. 18. you peace always by all means.

c The Lord be with you all.

Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χρισ

του μετά πάντων υμών. Αμήν. a See on Rom. XV. ver. 33. b See on Rom. i. ver. 7. clause 5.

a The grace of our Lord Jesus Christ

all. Amen. c See on Matt. xxviii, ver. 20. clause 2.

a See on Rom. i. ver. 7. clause 7. VER. 17. ο ασπασμός τη έμή χειρί Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς δευτέρα εγράφη από δ' έστι σημείον εν πάση επιστολή ούτω 'Αθηνών. γράφω.

a The salutation of Paul with mine The second epistle to the Thessalonians own hand, which is the token in every was written from Athens. epistle : so I write.

be with you

; END OF THE SECOND EPISTLE TO THE THESSALONIANS,

[blocks in formation]

As I besought thee to abide still at CHAP. I.-VER. 1.

Ephesus, when I went into Macedonia, ΠΑΥΛΟΣ απόστολος Ιησού Χριστού, κατ'

a that thou mightest charge some that they επιταγήν Θεού σωτήρος ημών και Κυρίου | teach no other doctrine, 'Ιησού Χριστού, της ελπίδος ημών,

a Holding fast the faithful word as

he hath been taught, that he may be a Paul, an upostle of Jesus Christ, by able by sound doctrine both to exhort the commandment of God our Sariour, and to convince the gainsayers. For and the Lord Jesus Christ, which is there are many unruly and vain talk our hope ;

ers and deceivers, specially they of a See on Rom.i. ver. 1. clauses 1, 2. the circumcision : Whose mouths b See on Luke i. ver. 47.

must be stopped, who subvert whole • Which is Christ in you the hope houses, teaching things which they of glory, Col. i. 27.

ought not, for filthy lucre's sake,

Tit. i. 9-11.
VER. 2.

VER. 4.
Τιμοθέω γνησίω τέκνω εν πίστει, χά-
ρις, έλεος, ειρήνη από Θεού πατρός ημών,

Μηδε προσέχειν μύθοις, και γενεαλογίαις και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών.

απεράντας, αίτινες ζητήσεις παρέχουσι

μάλλον η οικονομίαν Θεού την εν πίστει. a Unto Timothy, b my own son in

a Neither give heed to fubles band the faith : Grace, mercy, and peace, endless genealogies, c which minister from God our Father and Jesus Christ

questions, rather than a godly edifying our Lord.

which is in faith : so do. a Then came he to Derbe and a But refuse profane and old wives' Lystra: and behold, a certain dis- fables, and exercise thyself rather ciple was there, named Timotheus, unto godliness, 1 Tim. iv. 7. O Timthe son of a certain woman, which othy, keep that which is committed was a Jewess, and believed; but his to thy trust, avoiding profane and father was a Greek: Which was well | vain babblings, and oppositions of reported of by the brethren that were science falsely so called, vi. 20. But at Lystra and Iconium. Him would shun profane and vain babblings ; for Paul have to go forth with him; and they will increase unto more ungodlitook and circumcised him, because ness, 2 Tim. ii. 16. And they shall of the Jews which were in those quar- turn away their ears from the truth, ters: for they knew all that his fa- and shall be turned unto fables, iv. 4. ther was a Greek, Acts xvi. 1—3.

Not giving heed to Jewish fables, and See on 1 Cor. iv. ver, 17. clause 2. commandments of men that turn from See on Rom. i. ver. 7. clauses the truth, Tit. i. 14. 47.

b But avoid foolish questions, and VER. S.

genealogies, and contentions, and Kadàs Tapexáderá os #poruesivat év strivings about the law; for they are 'Epéon, properójuevos sis Maxedoviav, iva unprofitable and vain, Tit. iii. 9. παραγγείλης τισι μή ετεροδιδασκαλεϊν: © He is proud, knowing nothing, VOL. III.

0

A. D. 65.

I Tim. 1. 4—11.

A. D. 66.

but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife,

VER. 8. railings, evil surmisings, Perverse

Οίδαμεν δε ότι καλός ο νόμος, εάν τις disputings of men of corrupt minds, αυτώ νομίμως χρήται, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness : from such

a But we know that the law is good, withdraw thyself, 1 Tim. vi. 4,5. But if a man use it lawfully; foolish and unlearned questions avoid, a See on Rom. vii. ver. 12. knowing that they do gender strifes, 2 Tim. ii. 23.

VER. 9. d See on Rom. xiv. ver. 19. clause 2. Ειδώς τούτο, ότι δικαίω νόμος ου κείται,

ανόμοις δε και ανυποτάκτοις, ασεβέσι και VER. 5.

αμαρτωλούς, ανοσίοις και βεβήλοις, πατραΤο δε τέλος της παραγγελίας έστιν | λύαις και μητραλέαις, ανδροφόνους, αγάπη εκ καθαράς καρδίας, και συνειδή

Knowing this, that the law is not σεως αγαθής, και πίστεως ανυποκρίτου

made for a righteous man, 6 but for the a Now the end of the commandment lawless and disobedient, for the ungodly is charity, bout of a pure heart, cand and for sinners, for unholy and profane, of a good conscience, I and of faith un- for murderers of fathers and murderers feigned;

of mothers, for manslayers, a See on Matt. xxii, ver. 37. and a See on Rom. vi. ver. 4. clause 1. Rom. v. ver. 5. clause 2.

b See on Rom. ii. ver. 12. clause 2. b See on Matt. v. ver. 8. clause 1. See on 2 Cor. i. ver. 12. clause 1.

VER. 10. d When I call to remembrance the Πόρνοις, αρσενοκοίταις, άνδραποδισταϊς, unfeigned faith that is in thee, which | ψεύσταις, επιόρκους, και εί τι έτερον τη dwelt first in thy grandmother Lois, υγιεινούση διδασκαλία αντίκειται, and thy mother Eunice; and I am

For whoremongers, for them that depersuaded that in thee also, 2 Tim. file themselves with mankind, for meni. 5.

stealers, for liars, for perjured persons, VER. 6.

and if there be any other thing that is "Ων τινες αστοχήσαντες, εξετράπησαν | contrary to sound doctrine ; εις ματαιολογίας, ,

VER. 11.) * From which a some having swerved b have turned aside unto vain jangling;

Κατά το ευαγγέλιον της δόξης του μα* Or, which some not aiming at.

καρίου Θεού, δέπιστεύθην εγώ. a Which some professing, have erred

a According to the b glorious Gospel concerning the faith, 1 l'im. vi. 21. of the blessed God, d which was comWho concerning the truth have erred, mitted to my trust. saying that the resurrection is past a In the day when God shall judge already; and overthrow the faith of the secrets of men, by Jesus Christ, some, 2 Tim. ii. 18.

according to my Gospel, Rom. ii. 16. • For some are already turned aside b See on Rom. i. ver. 1. clause 5. after Satan, 1 Tim, v. 15.

c Which in his times he shall shew,

who is the blessed and only PotenVER. 7.

tate, the King of kings, and Lord of BÉAOUTEç elitar vopodidéonados, fen vooûv- lords, 1 Tim. vi. 15. τες μήτε και λέγουσι, μήτε περί τίνων δια

Let a man so account of us, as of βεβαιούνται. .

the ministers of Christ, and stewards Desiring to be teachers of the law; of the mysteries of God, 1 Cor. iv. 1. A understanding neilher what they say, dispensation of the Gospel is committed nor whereof they affirm.

unto me, ix. 17. And all things are 2 And certain men which came of God, who hath reconciled us to down from Judæa, taught the bre- himself by Jesus Christ, and hath thren, and said, Except ye be circum- given to us the ministry of reconcicised after the manner of Moses, ye liation; To wit, that God was in cannot be saved, Acts av, 1.

Christ, reconciling the world unto

a

A. D. 65.

1 TIM. 1. 11-16.

A. D. 65.

himself, not imputing their trespasses

& See on Acts xv. ver. 11. unto them; and hath committed unto b See on Rom. v. ver. 20. clause 2. us the word of reconciliation. Now

VER. 15. then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us : Πιστος ο λόγος, και πάσης αποδοχής we pray you in Christ's stead, be ye açuos, Xploròs 'incoữs hadev eis toy reconciled to God, 2 Cor. v. 18–20. nós por épeaptados cãoai, aby #pārós But contrariwise, when they saw that eiper égú. the Gospel of the uncircumcision was a This is a faithful saying, and worcommitted unto me, as the Gospel of thy of all acceptation, that Christ Jesus the circumcision was unto Peter, Gal. came into the world to c save sinners; üi. 7. But as we were allowed of God of whom I am chief: to be put in trust with the Gospel, even so we speak; not as pleasing be dead with him, we shall also live

a It is a faithful saying: For if we men, but God, which trieth our hearts,

This is a 1 Thess. ii. 4. But hath in due times with him, 2 Tim. ii. 11. manifested his word through preach- faithful saying, and these things I ing, which is committed unto me, ac

will that thou affirm constantly, that cording to the commandment of God they which have believed in God our Saviour, Tit. i. 3. See also on might be careful to maintain good Rom. i. ver. i. clause 2.

works. These things are good and

profitable unto men, Tit. iii. 8. VER. 12.

bI came not to send peace, but a

sword, Matt. x. 34. Even as the Son Και χάριν έχω τώ ενδυναμώσαντί με | of man came not to be ministered Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών, ότι πιστόν | unto, but to minister, and to give his με ηγήσατο, θέμενος εις διακονίαν:

life' a ransom for many, xx. 28. I And I thank Jesus Christ our Lord, came not to call the righteous, Mark bwho hath enabled me, for that he count i: 17. He came unto his own, and ed me faithful, cputiing me into the his own received him not, John i. 11. ministry;

Jesus answered and said unto them,

Though I bear record of myself, yet a See on Eph. v. ver. 4. clause 3. my record is true : for I know whence b See on 1 Cor. xv. ver. 10. clause 4. I came, and whither I go, viii. 14. I e See on ver. 11. clause 4.

came not to judge the world, xii. 47.

For this cause came I into the world, VER. 13.

xviii. 37. Whose are the fathers, and Tòy npótspor orta Bráconuor xai Buks- of whom, as concerning the flesh, Thv xai i purtar åxx' nasiony, özi ázvowy Christ cume, Rom. ix. 5. εποίησα έν απιστία

c See on Matt. i. ver. 21. clause 3. a Who was before a blasphemer, and a least of all

saints, is this grace given,

& Unto me, who am less than the persecutor, and injurious: b but I ob

that I should preach among the tained mercy, because I did it igno- | Gentiles the unsearchable riches of rantly in unbelief,

Christ, Eph. iii. 8. a See on Acts viii. ver. 3.

VER. 16. b See on Rom. v. ver. 20. clause 2. « I verily thought with myself, that

'Αλλά δια τούτο ηλεήθην, ίνα εν εμοί Iought to do many things contrary το πρώτο ενδείξηται Ιησούς Χριστός την πάthe name of Jesus of Nazareth, Acts σαν μακροθυμίαν, προς υποτύπωσιν τών xxvi. 9.

μελλόντων πιστεύειν επ' αυτώ εις ζωήν

aláriov. VER. 14.

a Houbeit for this cause I obtained 'T trapets neóvart dè xépes To Kupiou mercy, b thai in me first Jesus Christ impeão metà mistiwc val ágáring this áv might shew forth all long-suffering, for Χριστώ Ιησού.

a pattern to them which should hereafter * And the grace of our Lord b was

believe on him to'life everlasting. erceeding abundant with faith and love a That in the ages to come he might which is in Christ Jesus.

shew the exceeding riches of his

A. D. 65.

15.

A. D. 65.

1 TIM. 1. 16-20.-11. 1, 2. grace; in his kindness toward us through Christ Jesus, Eph. ii. 7.

VER. 20. b See on Rom. ii. ver.4. clauses 2, 3. "Ων έστιν Υμέναιος και Αλέξανδρος «See on Mark xvi. ver. 16. clause 1. Os Trapédara to Satava, iv Faldevoãos

Mein Braconusiv. VER. 17. Τα δε βασιλεϊ των αιώνων άφθάρτω, Of whom is Hymeneus and Aleráopáros, jóvos copos e Tipeo nai Sófa sis ander ; whom I have delivered unto τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Satan, that they may learn not to

blaspheme. Now unto a the King eternal, bimmortal, c invisible, d the only wise God,

a And their word will eat as doth e be honour and glory for ever and ever.

a canker : of whom is Hymeneus and Amen.

Philetus; Who concerning the truth

have erred, saying, That the resura See on Matt. vi. ver. 13. clause 3. rection is past already; and overSee on John v. ver. 26. clause 1.

throw the faith of some, 2 Tim. ii. 17. c See on John i. ver. 18. clause 1.

b Alexander the coppersmith did a To God only wise, be glory through me much evil: The Lord reward him Jesus Christ for ever. Amen, Rom. according to his works. Of whom be xvi. 27. To the only wise God our Sa- thou ware also ; for he hath greatly viour, be glory and majesty, dominion withstood our words, 2 Tim. iv. 14, and power, both now and ever. Amen, Jude 25.

c See on 1 Cor. v. ver. 4, 5. • See on Rom. xi. ver. 36. clause 2.

But when we are judged, we are

chastened of the Lord, that we should VER. 18. Ταύτην την παραγγελίαν παρατίθεμαι 1 Cor. xi. 39.

not be condemned with the world, σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατά τις προαγούσας | not our word by this epistle, note that

And if any man obey επί σε προφητείας, ένα στρατεύη εν αυταίς την καλήν στρατείαν,

man, and have no company with him, ,

that he may be ashamed. Yet count a This charge I commit unto thee, son him not as an enemy, but admonish Timothy, according to the prophecies him as a brother, 2 Thess. üi. 14, 15. which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare ;

CHAP. II._VER. 1. a See on ver. 11. clause 4.

Παρακαλώ oύν πρώτων πάντων ποιείσ. . b See chap. iv. ver. 14.

θαι δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαSee on Eph. vi. ver. 12–18.

ριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, , VER. 19.

I * exhort therefore, that, first of all,

supplications, prayers, intercessions, and 'EXPw wiotu nal åyalà ovvednowy, my giving of thanks, á be made for all men ; τινες απωσάμενοι, περί την πίστιν εναυά

• Or, desire. Holding faith, and a good con

a See ver. 4. And the times of this science; b which some having put away ignorance God winked at ; but now . concerning faith have made a ship- commandeth all men every where to wreck :

repent, Acts xvii. 30. And the Lord a See on 2 Cor. i. ver. 12. clause 1. love one toward another, and toward

make you to increase and abound in See on ver. 6. c See on Gal. v. ver. 4.

all men, even as we do toward you,

1 Thess. iii. 12. But they that will be rich fall into temptation, and a snare, and into

VER. 2. many foolish and burtful lusts, which drown men in destruction and per

Υπές βασιλέων, και πάντων των εν dition, 1 Tim vi. 9. And the rain imepoxemi ortay ivce špemov nai hrýzlov descended, and the floods came, and

βίον διάγωμεν εν πάση ευσεβεία και σεμthe winds blew, and beat upon

νότητα:

that house; and it fell: and great was a For kings, and for all that are in the fall of it, Matt. vii. 27.

authority; b that we may lead a quiet

[ocr errors]

moav.

a

« 上一頁繼續 »