網頁圖片
PDF
ePub 版

Α. D. 64.

PHIL. 1. 7–14.

Α. D. 64.

[ocr errors]
[ocr errors]

are excellent; cthat ye may be sincere VER. 7.

dand without offence till the day of Καθώς έστι δίκαιον έμοί τούτο φρονείν | Christ ; υπέρ πάντων υμών, διά το έχεις με εν τη

• Or, try things that differ. καρδία υμάς, έν τε τους δεσμούς μου, και τη απολογία, και βεβαιώσει του ευαγγε- a See on Rom. xii. ver. 2. clause 3. λίου, συγκοινωνούς μου της χάριτος πάν- b And knowest his will, and τας υμάς όντας.

provest the things that are more exEven as it is meet for me to think cellent, being instructed out of the this of you all, a because I have

law, Rom. ii. 18. yout

e See on 1 Cor. v. ver. 8. clause 2. in my heart; inasmuch as both in my

a See on 1 Cor. i. ver. 8. bonds, and in b the defence and confirmation of the Gospel, ye all are t par

VER. 11. takers of my grace.

Πεπληρωμένοι καρπών δικαιοσύνης των * Or, you have me in your heart. δια Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον + Or, partakers with me of grace. Θεού. a See on 2 Cor. iii. ver. 2. clause 2.

a Being filled with the fruits of righb Knowing that I am set for the defence of the Gospel, ver. 17. Not

teousness, b which are by Jesus Christ,

unto the glory and praise of God. withstanding, ye have well done that ye did communicate with my afflic

a See on Matt. vii. ver. 17.clause 1. tion, iv. 14.

b See on John xv. ver. 8. VER. 8.

VER. 12. Μάρτυς γάρ μου έστιν ο Θεός, ώς έπιποθώ πάντας υμάς εν σπλάγχνοις 'Ιησού ότι τα κατ' εμέ μάλλον είς προκοπήν του

Γινώσκειν δε υμάς βούλομαι, αδελφοί, Χριστού.

ευαγγελίου ελήλυθεν, a For God is my record, b how great

But I would ye should understand, ly I long after you all in the bowels of brethren, that a the things which bapJesus Christ.

pened unto me b have fallen out rather a See on Rom. i. ver. 9. clause 1. unto the furtherance of the Gospel ; b My little children, of whom I tra

a See Acts xxi. ver. 26-xxviii. vail in birth again until Christ be

b Wherein I suffer trouble, as an formed in you, Gal. iv. 19. For 1 evil-doer, even unto bonds ; but the would that

ye

knew what great con- word of God is not bound, 2 Tim. flict I have for you, and for them at

ii. 9. Laodicea, and for as many as have

VER. 13. not seen my face in the flesh, Col. ii. 1.

"Ωστε τους δεσμούς μου φανερούς εν VER. 9.

Χριστώ γενέσθαι εν όλων των πραιτωρίων, Και τούτο προσεύχομαι, ίνα η αγάπη και τους λοιπούς πάσι υμών έτι μάλλον και μάλλον περισσεύη εν So that my bonds * in Christ are mnaεπιγνώσει και πάση αισθήσει:

fest in all the t palace, and I in all other a And this I pray, b that your love places ; may abound yet more and more in know

* Or, for Christ. ledge and in all * judgment ;

+ Or, Casur's court. *Or, sense.

Or, to all others. a See on Rom. i. ver. 9. clause 5.

VER. 14. b And the Lord make you to in. Και τους πλείονας των αδελφών εν Κυcrease and abound in love one toward | ρία, πεποιθότας τους δεσμούς μου πεanother, and toward all men, even as ρισσοτέρως τολμάν αφόβος τον λόγον λαwe do toward you, 1 Thess. iii. 12.

λεϊν. VER. 10.

And many of the brethren in the Lord, Εις το δοκιμάζειν υμάς τα διαφέροντα, uaring confident by my bonds, και αre ένα ήτε ειλικρινείς και απρόσκοποι εις ημέ- | much more bold to speak the word eithραν Χριστού.

out fear. a That ye may * approve things b that a See on Acts ir, ver. 29. clause 2.

[ocr errors]

Α. ν. 64.

PHIL. Ι. 15-23.

Α. D. 64.

b

[ocr errors]

end of your faith, even the salvation VER. 15.

of your souls, 1 Pet. i. 7-9. Τινές μεν και διά φθόνον και έριν, τινές b See on Rom. xv. ver. So. δε και δι' ευδοκίαν τον Χριστόν κηρύσσουσιν. cSee on John vii. ver. 39. clause 1. Some indeed preach Christ even of

VER. 20. envy and strife ; and some also of good

Κατά την αποκαραδοκίαν και ελπίδα will: VER. 16.

μου, ότι εν ουδενί αίσχυνθήσομαι, αλλ' εν Οι μεν εξ έριθείας, τον Χριστόν καταγ- γαλύνθήσεται Χριστός εν τω σώματι μου,

πάση παρρησία, ως πάντοτε, και νύν μεγέλλουσιν ουχ αγνώς, οιόμενοι θλίψιν επι- είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου φέρειν τούς δεσμούς μου

According to my earnest expectation The one preach Christ of contention, and my hope, a that in nothing I shall not sincerely, supposing to add afflic- be ashamed, b but that with ull holdtion to my bonds:

ness, as always, so now also c Christ

shall be magnified in my body whether VER. 17.

it be by life or by death. Οι δε εξ αγάπης, ειδότες ότι εις άπο

a See on Rom. v. ver. 5. clause 1. λογίαν του ευαγγελίου κείμαι.

b See on Acts iv. ver. 29. clause 2. But the other of love, a knowing that c See on Rom. vi. ver. 13. clause 2. I am set for the defence of the Gospel. d See on Acts xa. ver. 24. clause 1. a See on Acts ix. ver. 15.

VER. 91.
VER. 18.

"Εμοι γαρ το ζην, Χριστός και το αποΤί γάρ και πλήν παντί τρόπω, είτε προ

θανείν, κέρδος φάσει, είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλ- a For to me to live is Christ, b and to λεται, και εν τούτα χαίρω, αλλά και χα- die is gain. βήσομαι.

a For all seek their own, not the What then? notwithstanding every things which are Jesus Christ's, way, whether in pretence, or in truth, Phil. ii. 21. But God forbid that I Christ is preached ; and I therein do re should glory, save in the cross of our joice, yeu, and will rejoice.

Lord Jesus Christ, by whom the world

is crucified unto me, and I unto the VER. 19.

world, Gal. vi. 14. When Christ, οίδα γαρ ότι τούτό μοι αποβήσεται who is our life, shall appear, then shall είς σωτηρίαν διά της υμών δεήσεως, και ye also appear with him in glory, επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού. | Col. iii. 4. a For I know thut this shall turn to

b See on Matt. xix. ver. 16. clause my salvation bthrough your pruyer, and 3. and Luke xxiii, ver. 43. clause 2. the supply of the Spirit of Jesus Christ.

VER. 90. a And we know that all things work Ει δε το ζήν εν σαρκι, τούτό μοι καρtogether for good to them that love πός έργου, και τί αιρήσομαι ου γνωρίζω. God, to them who are the called according to his purpose, Rom. viii. 28. But if I live in the flesh, a this is the For our light affliction, which is but fruit of my labour : yet what I shall for a moment, worketh for us a far choose I wot not.

Υ more exceeding and eternal weight of

a See on ver. 24. glory, 2 Cor. iv. 17. That the trial cf your faith, being much more precious

VER. 25. than of gold that perisheth, though it Συνέχομαι γάς εκ των δύο, την επιθυ. be tried with fire, might be found unto μίαν έχων εις το αναλύσαι, και συν Χριστώ praise and honour and glory at the είναι πολλώ μάλλον κρείσσον: appearing of Jesus Christ : Whom

a For I am in a strait betwixt two, having not seen, ye love : in whom though now ye see him not, yet be having a desire to depart, band to be lieving, ye rejoice with joy unspeak with Christ ; which is far better : able and full of glory :

ceiving the a For in this we groan, earnestly

C

[ocr errors]

BIBLICA

A. D. 64.

[ocr errors]

men.

desiring to be clothed upon with our | becometh b the Gospel of Christ: that house which is from beaven, 2 Cor. whether I come and see you, or else be v. 2.

absent, I may hear of your affairs, e that bSee on Luke xxiii. ver. 43. clause 2. ye stand fast in one spirit, with one

mind d striving together for the faith of VER. 24.

the Gospel; Το δε επιμένειν έν τη σαρκι, αναγκαιό

a See on Eph. iv. ver. 29. τερον δι' υμάς.

b See on Rom. i. ver. 1. clause 5. a Nevertheless to abide in the flesh is c See on Rom. i. ver. 16. clause 1. more needful for you.

Beloved, when I gave all dili. a Neither count I my life dear unto gence to write unto you of the commyself, so that I might finish my

mon salvation, it was needful for me course with joy, and the ministry, to write unto you, and exhort you that which I have received of the Lord ye should earnestly contend for the Jesus, to testify the Gospel of the faith which was once delivered unto grace of God. And now, behold, I the saints, Jude 3. know that ye all, among whom I have

VER. 28. gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more. Where- Και μη πτυρόμενοι εν μηδενί υπό τών fore I take you to record this day, αντικειμένων» ήτις αυτούς μέν έστιν ένthat I am pure from the blood of all | δειξις απωλείας, υμίν δε σωτηρίας, και

For I have not shunned to de- TOŪTI ÅTÒ Egū. clare unto you all the counsel of God,

a And in nothing terrified by your adActs xx. 24---27. See also verses

versaries: b which is to them an evident 22. 25, 26.

token of perdition, but to you of salVER. 25.

vation, and that of God. Και τούτο πεποιθώς οίδα ότι μενώ και

a See on Matt. X. ver. 28. clause 1. συμπαραμενώ πάσιν υμίν, εις την υμών

b So that we ourselves glory in you προκοπήν και χαράν της πίστεως:

in the churches of God, for your paAnd having this confidence, I know tience and faith in all your persecuthat I shall abide and continue with you tions and tribulations that ye

endure; all, a for your furtherance and joy of Which is a manifest token of the faith;

righteous judgment of God, that ye a Not for that we have dominion may be counted worthy of the kingover your faith, but are helpers of dom of God, for which ye also suffer : your joy: for by faith ye stand, 2 Cor. Seeing it is a righteous thing with i. 24.

God to recompense tribulation to them
VER. 26.

that trouble you, 2 Thess. i. 5, 6. "Iva co naúxmua ipeão medicosún év Beloved, think it not strange conΧριστώ Ιησού εν εμοί, δια της έμής πα

cerning the fiery trial which is to try ρουσίας πάλιν προς υμάς.

you, as though some strange thing

happened unto you: But rejoice, ina That your rejoicing may be more asmuch as ye are partakers of Christ's abundant in Jesus Christ for me, by my sufferings; that, when his glory shall coming to you again.

be revealed, ye may be glad also with a As also ye have acknowledged us exceeding joy. If ye be reproached in part, that we are your rejoicing, for the name of Christ, happy are ye : even as ye also are ours in the day of for the Spirit of glory and of God the Lord Jesus, 2 Cor. i. 14.

resteth upon you : on their part he is

evil spoken of, but on your part he is VER. 27.

glorified, 1 Pet. iv. 12–14. Μίνον αξίως του ευαγγελίου του Χριστού

c See on Matt. v. ver. 10. and ver.
πολιτεύεσθε, ίνα είτε ελθών και ιδών υμάς, | 12. clause 1.
είτε απών, ακούσω τα περί υμών, ότι στή-

VER. 29.
κετε εν εν πνεύματι, μια ψυχή συναθλούν-
τες τη πίστει του ευαγγελίου:

"Οτι υμϊν έχαρίσθη το υπέρ Χριστού,

ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και 2 Only let your conversation be as it l inèp aútou tác xerr

[ocr errors]
[ocr errors]

A. D. 64.

PHIL. 1. 29, 30.-1.1--6.

A. D. 64.

[ocr errors]

a For unto you it is given in the be- a Let nothing be done through strife half of Christ, not only to believe on or vainglory; but in lowliness of mind kim, b but also to suffer for his sake : let euch esteem other better than thema See on Matt. xvi. ver. 17. clause 3.

selves.
bSee on John xvi. ver. 33. clause 2. a See on Rom. xii. ver. 3. clause 2.
VER. 30.

VER. 4.
Τον αυτόν αγώνα έχοντες oίoν ίδετε εν

Μη τα εαυτών έκαστος σκοπείτε, αλλά έμοι, και νυν ακούετε εν εμοί.

και τα ετέρων έκαστος. a Having the same conflict which ye

a Look not every man on his own sau in me, band nois heur to be in me. things, but every man also on the things

of others. a And when her masters saw that the hope of their gains was gone,

a See on Rom. xv. ver. 1. they caught Paul and Silas, and drew

VER. 5. them into the market-place, unto the rulers. And brought them to the ma

Τούτο γαρ φρονείσθω εν υμίν και και εν gistrates, saying, "These men, being Xplotą ’incoī, Jews, do exceedingly trouble our city, a Let this mind be in you, which was And teach customs which are not law also in Christ Jesus: ful for us to receive, neither to observe, being Romans. And the mul

a See on Matt. xxiii. ver. 12. titude rose up together against them:

VER. 6. and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them,

ος έν μορφή Θεού υπάρχων, ούχ άρAnd when they had laid many stripes | παγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεώ, upon them, they cast them into prison, a Who, being in the form of God, charging the jailer to keep them safe- b thought it not robbery to be equal with ly: Who, having received such a

Ged: charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in

a Philip saith unto him, Lord, shew the stocks, Acts xvi. 1924. See Jesus saith unto him, Have I been so

us the Father, and it sufficeth us. also on 2 Cor. i. ver. 5. clause 1. b See ver. 13.

long time with you, and yet hast thou

not known me, Philip? He that hath CHAP. II.-VER. 1.

seen me hath seen the Father; and

how sayest thou then, Shew us the Εί τις oύν παράκλησις εν Χριστώ, εί τι

Father John xiv. 8, 9. Christ, who mapa pódcov åyámns, si Tis xovoría Tiveú- is the image of God, 2 Cor. iv. 4. His ματος, εί τινα σπλάγχνα και οικτιρμοί,

dear Son; In whom we have reIf there be therefore any consolation demption through his blood, even the in Christ, if any comfort of love, if any forgiveness of sins ; Who is the image fellowship of the Spirit, if any bowels of the invisible God, Col. i. 13—15. and mercies,

Hath in these last days spoken unto us

by his Son, whom he hath appointed VER. 2.

heir of all things, by whom also he Πληρώσατέ μου την χαράν, ίνα το αυτό made the worlds ; Who being the φρονήτε, την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμ- | brightness of his glory, and the exψυχοι, το εν φρονούντες.

press image of his person, and upa Fulfil ye my joy, that ye be like

holding all things by the word of his minded, having the same love, being of our sins, sat down on the right hand

power, when he had by himself purged one accord, of one mind.

of the majesty on high, Heb. i. 2,3. a See on Rom. xii. ver. 16. clause 1. 6 Jesus answered them, My Fa

ther worketh hitherto, and I work. VER. 3.

Therefore, the Jews sought the more Μηδέν κατά ερίθειαν ή κενοδοξίαν, αλλά to kill him, because he not only had τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενοι broken the sabbath, but said also, that υπερέχοντας έαυτών.

God was his Father, making himself VOL. III.

L

[ocr errors]

BIBLICA

A. D. 64.

b

a

mer:

equal with God, John v. 17, 18. As the Father raiseth up the dead, and

VER. 11. quickeneth them; even so the Son Και πάσα γλώσσα εξομολογήσηται ότι quickeneth whom he will. For the | Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Father judgeth no man, but hath com- mergós. mitted all judginent unto the Son; a And that every tongue should conthat all men should honour the Son, fess b that Jesus Christ is Lord, e to the even as they honour the Father. He glory of God the Father. that honoureth not the Son, honoureth not the Father which hath sent

a See on Matt. x. ver. 32. clause 1. him, 21–23. For as the Father hath

b See on Luke ii. ver. 11. clause 3. life in himself, so hath he given to

c See on John v. ver. 23. and xiii. the Son to have life in himself, 26.

ver. 31. clause 2. See also on John v. ver. 19. clause 2.

VER. 12.
VER. 7.

"Ωστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε 'Αλλ' εαυτόν έκένωσε, μορφήν δούλου υπηκούσατε

, μή ως εν τη παρουσία μου λαβών, έν ομοιώματα ανθρώπων γενόμενος σία μου, μετά φόβου και τρόμου την εαυ

μόνον, αλλά νύν πολλώ μάλλον έν τη απουa But made himself of no reputation, rár owrnziar ne tegyálcode: band took upon him the form of a servant, and was made in the * likeness of

Wherefore, a my beloved, as ye have

always obeyed, not as in my presence * Or, habit.

only, but now much more in my absence,

b work out your own salvation c with a See on Matt. viii. ver. 20.

fear and trembling See on Matt. xii. ver. 18. clause 1. and xx. ver. 28. clause 2.

a See on 1 Cor. iv, ver. 14. clause 2. c See on John i. ver. 14. claues 1.

b See on Matt. xi. ver. 12.

c See on Acts ix. ver. 31. clause 1.
VER. 8.
Και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος,

VER. 13.
εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος,

ο Θεός γάρ έστιν ο ενεργών εν υμίν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. και το θέλεις και το ενεργείν, υπέρ της

ευδοκίες.
a And being found in fashion as a
he humbled himself, and became

a For it is God which worketh in you, obedient unto death, b even the death of both to will and to do of his good

pleasure. a See on John iv. ver. 34.

a Also in Judah, the hand of God See on Matt. xxvii. ver. 35. clause 1. was to give them one heart to do the

commandment of the king and of the VER. 9.

princes, by the word of the LORD,' Διό και ο Θεός αυτών υπερύψασε, και 2 Chron. ΧΙΙ. 19. The preparations έχαρίσατο αυτό το όνομα το υπέρ πάν | of the heart in man, and the answer όνομα

of the tongue, is from the LORD, Prov. a Wherefore God also hath highly xvi. 1. Lord, thou wilt ordain peace exalted him, and given him a name which for us: for thou also hast wrought all is above every name:

our works in us, Isa. xxvi. 12. After

those days, saith the LORD, I will * See on Matt. xxviii. ver. 18.

put my law in their inward parts, and VER. 10.

write it in their hearts; and will be "ένα εν τω ονόματι Ιησου πάν γόνυ | their God, and they shall be my κάμψη επουρανίων και επιγείων και κα- people, Jer. Xxxi. 33. And I will give ταχθονίων:

them one heart, and one way, that

they may fear me for ever, for the • That at the name of Jesus every good of them, and of their children knee should bow, of things in heaven, after them, xxxii. 39. John answered and things in earth, and things under and said, A man can receive nothing, the earth;

except it be given him from heaven, See on Rom. xiv. ver. 11.

John iii, 27. No man can come to

с

man,

the cross.

[ocr errors]
« 上一頁繼續 »