網頁圖片
PDF
ePub 版

to

A. D. 64.
EPH. V. 33.-V1.1-6.

A. D. 64. a See on Matt. xix. ver. 4-6. est by the way, and when thou liest b See on 1 Cor. xi. ver. 3. clause 2. down, and when thou risest up, vi.

6,7. And if it seem evil unto you CHAP. VI._VER. 1. serve the LORD, choose you this day Τα τέκνα υπακούετε τους γονεύσιν υμών | whom ye will serve; whether the εν Κυρίου· τούτο γάρ έστι δίκαιον. gods which your fathers served that

were on the other side of the flood, or a Children, obey your parents in the the gods of the Amorites, in whose Lord: for this is right.

land

ye

dwell : but as for me and my a Children, obey your parents in house, we will serve the LORD, Josh. all things: for this is well pleasing xxiv. 15. And thou, Solomon my unto the Lord, Col. iii. 20

son, know thou the God of thy father,

and serve him with a perfect heart VER. 2.

and with a willing mind : for the Tina Tè natiga cou rai zing pentiga: | LORD searcheth all hearts, and un(ήτις έστιν εντολή πρώτη εν επαγγελία) derstandeth all the imaginations of

a Honour thy father and mother; the thoughts : if thou seek him, he which is the first commandment with pro- forsake him, he will cast thee off for

will be found of thee; but if thou mise ;

ever, '1 Chron. xxviii. 9. Hear, ye c See on Matt. xv. ver. 4.

children, the instruction of a father,

and attend to know understanding. VER. 3.

For I give you good doctrine, forsake "Iya su cos yémtai, xaléon uangoxeó- ye not my law. For I was my faνιοις επί της γης.

ther's son, tender and only beloved in That it may be well with thee, and the sight of my mother. "He taught thou mayest live long on the earth. me also, and said unto me, Let thine

heart retain my words: keep my comVER. 4.

mandments, and live, Prov. iv. 1-4. Και οι πατέρες, μή παροργίζετε τα Train up a child in the way he should τέκνα υμών, αλλ' εκτρέφετε αυτά εν παι

go: and when he is old, he will not δεία και νουθεσία Κυρίου.

depart from it, xxii. 6. Withhold not

correction from the child: for if thou a And, ye fathers, provoke not your beatest him with the rod, he shall not children to wrath: b but bring them up die, xxiii. 13. And that from a child in the nurture and admonition of the thou hast known the holy Scriptures, Lord.

which are able to make thee wise unto a Fathers, provoke not your child salvation through faith which is in dren to anger, lest they be discourag- Christ Jesus, iii. 15. ed, Col. iii. 21. For I know him, that he will com

VER. 5. mand his children and his houshold Οι δούλοι, υπακούετε τους κυρίους κατά after him, and they shall keep the | σάρκα, μετά φόβου και τρόμου, ένα απλόway of the LoRD, το do justice and | τητι της καρδίας υμών, ως τα Χριστώ judgment; that the LORD may bring

a Servants, be obedient to them that upon Abraham that which he hath spoken of him, Gen. xviii

. 19. Only with fear and trembling, in singleness

are your masters baccording to the flesh, take heed to thyself, and keep thy of your heart, as unto Christ : soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, a See on Matt. viii. ver. 9. clause 2. and lest they depart from thy heart • Not now as a servant, but above all the days of thy life : but teach a servant, a brother beloved, specially them thy sons, and thy sons' sons, to me, but how much more unto thee, Deat. iv. 9. And these words, which both in the flesh and in the Lord ! I command thee this day, shall be in Philem. 16. thine heart : And thou shalt teach c See on Matt. vi. ver. 22. clause 2. them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest

VER. 6. in thine house, and when thou walk- Μη κατ' οφθαλμοδουλείαν ώς άνθρωΑ. D. 64.

EPH. VI. 6-14.

Α. D. 64.

C

σάρεσκοι, αλλ' ως δούλοι του Χριστού, | προς το δύνασθαι υμάς στήναι προς τας ποιούντες το θέλημα του Θεού εκ ψυχής, μεθοδείας του διαβόλου

Not with eyeservice, as menpleasers ; a Put on the whole armour of God, but as the servants of Christ, doing the that ye may be able to stand against the will of God from the heart;

wiles of the devil. VER. 7.

a See on Rom. xiii. ver. 12. clause 3. Μετ' ευνοίας δουλεύοντες τω Κυρίω, και

See on chap. iv. ver. 27. ουκ ανθρώπους

VER. 19. With good will doing service, a as to “οτι ουκ έστιν ημίν ή πάλη προς αίμα the Lord, and not to men:

και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας c See on chap. v. ver. 22. clause 2. εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του

σκότος του αιώνος τούτου, προς τα πνευVER. 8.

ματικά της πονηρίας εν τοϊς επουρανίοις. Είδότες ότι και εάν τι έκαστος ποιήση a For we wrestle not against * flesh αγαθόν τούτο κομιεΐτα παρά του Κυρίου, αnd blood, b but against principalities, είτε δούλος, είτε ελεύθερος.

against powers, against the rulers of a Knowing that whatsoever good thing the darkness of this world, against + spiany man doeth, the same shall he re- ritual wickedness in high places. ceive of the Lord, whether he be bond or * Gr. blood and flesh. free.

+ Or, wicked spirits. a See on Matt. xvi. ver. 27. clause 3. Or, heavenly. VER. 9.

a See on 1 Cor. xvi. ver. 13. clause 3.

b See on Rom. viii. ver. 38. clause 2. Και οι κύριοι, τα αυτά ποιείτε προς αυ

c See on John xii. ver. 31. clause 2. τους, ανιέντες την απειλής: ειδότες ότι και υμών αυτών ο Κύριός έστιν εν ουρανούς, και

VER. 13. προσωποληψία ουκ έστι παρ' αυτά.

Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν 2 And, ye masters, do the same things | του Θεού, ίνα δυνηθήτε αντιστηναι εν τη unto them, forbearing threatening: ημέρα τη πονηρά, και άπαντα κατεργασά. b knowing that your Master also is in heaven ; c neither is there respect of persons with him.

Wherefore take unto you the whole

armour of God, that ye may be able to • Or, moderating:

withstand in the evil day, band having + Some read, both your and their.

* done all, to stand. a Therefore all things whatsoever

* Or, overcome. ye would that men should do to you, do ye even so to them : for this is the a See on Rom. xiii. ver. 12. clause 3. law and the prophets, Matt. vii. 12.

5 Watch ye therefore, and pray alMasters, give unto your servants that ways, that ye may be accounted wor. which is just and equal; knowing that thy to escape all these things that ye also have a Master in heaven, Col. shall come to pass, and to stand be1ν. 1.

fore the Son of man, Luke xxi. 36. b See on Matt. xxiii. ver. 8. clause 2. For the great day of his wrath is See on Rom. ii. ver. 11.

come; and who shall be able to stand ?

Rev. vi. 17.
VER. 10.
Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε

VER. 14. εν Κυρίω, και εν τω κράτει της ισχύος αυ- Στητε ούν περιζωσάμενοι την οσφύν του.

υμών εν αληθεία, και ένδυσάμενοι τον θώFinally, my brethren, a be strong in ρακα της δικαιοσύνης, the Lord, and in the power of his might. a Stand therefore, having your loins a See on 2 Cor. xii. ver. 9. clause 2. girt about with truth, band having on

the breastplate of righteousness; VER. 11.

a See on Like xii. ver. 35. clause 1. 'Ενδύσασθε την πανοπλίαν του Θεού, b For he put on righteousness as a

μενοι, στήνας.

[ocr errors]

a

a

a

A. D. 64.
EPH. VI. 14-18.

A, D. 64. breastplate, and an helmet of salva- a And take the helmet of salvation, tion upon his head ; and he put on band the sword of the Spirit, which is the garments of vengeance for cloth the word of God: ing, and was clad with zeal as a cloke,

a For he put on righteousness as a Isa. lix. 17. But let us who are of breastplate, and an helmet of salvathe day, be sober, putting on the tion upon his head; and he put on breastplate of faith and love ; and for the garments of vengeance for clothan helmet, the hope of salvation, ing, and was clad with zeal-as a 1 Thess. v. 8.

cloak, Isa. lix. 17. But let us who VER. 15.

are of the day, be sober, putting on Kal inodneápeevor toùg góðas év ľTO.- for an helmet, the bope of salvation,

the breastplate of faith and love; and μασία του ευαγγελίου της ειρήνης:

1 Thess. v. 8. a And your feet shod with the prepa

b For the word of God is quick, ration of b the Gospel of peace ;

and powerful, and sharper than any

twoedged sword, piercing even to the a How beautiful are thy feet with dividing asunder of soul and spirit, shoes, O prince's daughter! the joints and of the joints and marrow, and is of thy thighs are like jewels, the work

a discerner of the thoughts and inof the hands of a cunning workman, tents of the heart, Heb. iv. 12. And Cant. vii. 1. But the father said to he had in his right hand seven stars : his servants, Bring forth the best robe, and out of his mouth went a sharp and put it on him ; and put a ring on twoedged sword: and his countehis hand, and shoes on his feet, Luke

nance was as the sun shineth in his xv. 22. And all things are of God, who else I will come unto thee quickly,

strength, Rev. i. 16. Repent ; or hath reconciled us to himself by Jesus and will fight against them with the Christ, and hath given to us the min. sword of my mouth, ii: 16. istry of reconciliation; To wit, that God was in Christ, reconciling the

VER. 18. world unto himself, not imputing

their Δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσtrespasses unto them ; and hath com- ευχόμενοι εν παντί καιρώ εν Πνεύματι, και mitted unto us the word of recon- εις αυτό τούτο άγρυπνούντες εν πάση προσciliation. Now then we are ambas- καρτερήσει και δεήσει περί πάντων των sadors for Christ, as though God did aylor, beseech you by us : we pray you in Christ's stead, Be ye reconciled to

a Praying always with all prayer and God. For he hath made him to be supplication bin the Spirit, cand watch

ing thereunto d with all perseverance sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of

e and supplication for all saints; God in him, 2 Cor. v. 18-21.

a See on Luke xviii. ver. 1.

0 Likewise the Spirit also helpeth VER. 16.

our infirmities : for we know not what 'Επί πάσιν αναλαβόντες τον θυρεός της we should pray for as we ought : but πίστεως, εν ώ δυνήσεσθε πάντα τα βέλη | the Spirit itself maketh intercession του πονηρού τα πεπυρωμένα σβέσαι for us with groanings which cannot be

uttered. And he that searcheth the a Above all, taking the shield of faith, hearts knoweth what is the mind of wherewith ye shall be able to quench all the Spirit, because he maketh interthe fiery darts of the wicked.

cession for the saints according to the a For whatsoever is born of God will of God, Rom. viii. 26, 27. Prayovercometh the world : and this is ing in the Holy Ghost, Jude 20. the victory that overcometh the world, c See on Matt. xxiv. ver. 42. clause 1. even our faith, 1 John v. 4.

d See on Matt. xx. ver. 31. clause 2.

e (Always in every prayer of mine VER. 17.

for you all making request with joy,) Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου | Phil. i. 4. Confess your faults one detaobs, xai tho páxaspar ToŨ JIvɛúpa tos, to another, and pray one for another, έστι ρήμα Θεού

that ye may be healed. The effectual

е

BIBLICA

Α. D. 64.

b

C

fervent prayer of a righteous man ένα γνώτε τα περί ημών, και παρακαλέση availeth much, Jam. v. 6.

τας καρδίας υμών. VER. 19.

a Whom I have sent unto you for the Και υπέρ εμού, ένα

same purpose, that ye might know our δοθείη λόγος εν

408 ανοίξει του στόματός μου έν παρρησία, γνω-κarts.

affairs, and that he might comfort your ρίσαι το μυστήριον του ευαγγελίου, a And for me, thut utterunce may be

a All my state shall Tychicus declare unto who is a beloved bro

you, given unto me, b that I may open my ther, and à faithful minister and fel, mouth boldly, c to make known the mys

low.servant in the Lord; Whom I tery of the Gospel,

have sent unto you for the same pura See on Rom. xv. ver. 30.

pose, that he might know your estate, b See on Acts iv. ver. 29. clause 2.

and comfort your hearts, Col. iv.7.8. c See on Matt. xiii. ver. 11. clause 2.

VER. 23. VER. 20. “Υπέρ ου πρεσβεύω έν αλύσει, ίνα εν

Ειρήνη τους αδελφούς, και αγάπη μετά αυτά παρρησιάσωμαι, ώς δεϊ με λαλήσαι. | πίστεως από Θεού πατρός και Κυρίου Ιησού

Χριστού. a For which I am an ambassador bin * bonds: that therein c I may speak

a Peace be to the brethren, and love boldly, as I ought to speak.

with faith, from God the Father and

the Lord Jesus Christ. *Or, u chain. + Or, thereof.

a See on Rom. i. ver. 7. clauses
a See on
Cor. v. ver. 20. clause 1.

4-7.
b See on chap. iii. ver. 1.
c See on Acts iv. ver. 29. clause 2.

VER. 24.
VER. 21.

“Η χάρις μετά πάντων των αγαπώντων “Ινα δε ειδήτε και εμείς τα κατ' εμέ, τι

τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εν αφθαρ

σία. 'Αμήν. πράσσω, πάντα υμϊν γνωρίσει Τυχικός και αγαπητός αδελφός, και πιστός διάκονος εν Grace be with all them a that love Κυρίω,

our Lord Jesus Christ * in b sincerity.

Amen.
a But that ye also may know my af,
fairs, and how I do, Tychicus, a beloved * Or, with incorruption.
brother band faithful minister in the
Lord, shall make" known to you all

a See on Matt. X. ver. 37. clause 1.

b See on Matt. xxii. ver 37. things : a See on Acts xx. ver. 4. clause 3. Προς Εφεσίους εγράφη από Ρώμης διά See on Matt. xxiv, ver. 45. clause 1. Τυχικού. VER. 22.

Written from Rome unto the Ephe“Ον έπεμψα προς υμάς εις αυτό τούτο, sians by Tychicus.

b

END OF THE EPISTLE TO THE EPHESIANS.

[blocks in formation]
[ocr errors]

God our Father, and from the Lord CHAP. I.-VER. 1.

Jesus Christ. ΠΑΥΛΟΣ και Τιμόθεος δούλου Ιησού Χρισ

a See on Rom. i. ver. 7. clauses του, πάσι τοις αγίοις εν Χριστώ Ιησού,

47. τοίς ούσιν εν Φιλίπποις, συν επισκόπους και διακόνους»

VER. 3. a Paul and b Timotheus, cthe ser

Ευχαριστώ τω Θεών μου επί πάση τη

μνεία υμών, vants of Jesus Christ, d to all the saints in Christ Jesus which are eat Philippi,

a I thank my God búpion every with fthe bishops and deacons:

membrance of you, a See on Rom. i. ver. 1. clause 1.

• Or, mention. o See on 1 Cor. xvi. ver. 10.

a See on Rom. i. ver. 9. clause 5. See on Rom. i. ver. 1. clause 2.

b See on Rom. i. ver. 9. clause 4. See on Rom. i. ver. 7. clause 1. e And from thence to Philippi,

VER. 4. which is the chief city of that part of

Πάντοτε εν πάση δεήσει μου υπέρ πάνMacedonia, and a colony. And we

των ύμών μετά χαράς την δεήσιν ποιούμενος were in that city abiding certain days, Acts xvi, 12.

Always in every prayer of mine for See on Acts xi. ver. 30.

you all making request with joy. % Likewise muust the deacons be

VER. 5. grave, not double tongued, not given to much wine, not greedy of filthy 'Επί τη κοινωνία υμών εις το ευαγγέlucre; Holding the mystery of the asov, dwóagárns spépas å xpi toữ vữv, faith in a pure conscience. And let these also first be proved; then let from the first day until now;

a For your fellowship in the Gospel them use the office of a deacon, being found blameless. Even so must their

a See on John vi. ver. 26. wives be grave, not slanderers, sober,

VER. 6. faithful in all things. Let the deacons be the husbands of one wife, Πεποιθώς αυτό τούτο, ότι ο έναρξάμενος ruling their children and their own εν υμίν έργον αγαθόν, επιτελέσει άχρις houses well. For they that have used | ημέρας Ιησού Χριστού, the office of a deacon well, purchase a Being confident of this very thing, to themselves a good degree, and that he which hath begun a good work great boldness in the faith which is in in you b will * perform it until the Christ Jesus, 1 Tim. iii. 8–13. See day of Jesus Christ. also Acts vi. ver. 1-6.

• Or, finish it. VER. 2.

a See on Matt. xvi. ver. 17. clause 3. Χάρις υμίν και ειρήνη από Θεού πατρός

b See on John X. ver. 28. clauses ημών, και Κυρίου Ιησού Χριστού.

2,3. a Grace be unto you, and peace, from eSee on 1 Cor. i. ver. 8. clause 3.

« 上一頁繼續 »